Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4922
Title: Розроблення програми НАССР для забезпечення якості і безпечності йогурту з апіпродуктами
Other Titles: Development of the HACCP program to ensure the quality and safety of yogurt with apiproducts
Разработка программы НАССР для обеспечения качества и безопасности йогурта с апипродуктами
Authors: Мерзлов, Сергій Віталійович
Merzlov, Serhii
Ломова, Неоніла Миколаївна
Lomova, Neonila
Наріжний, Сергій Анатолійович
Narizhniy, Serhiy
Рудакова, Тетяна Василівна
Rudakova, Tetiana
Сніжко, Ольга Олегівна
Snizhko, Olha
Ворощук, Віктор Ярославович
Voroshchuk, Viktor
Keywords: йогурт;апіпродукти;якість;небезпечний чинник;критичні точки контролю;yogurt;by-products;quality;dangerous factor;critical control points
Issue Date: 2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Розроблення програми НАССР для забезпечення якості і безпечності йогурту з апіпродуктами / С.В.Мерзлов, Н.М.Ломова, С.А.Наріжний та ін. // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту: Сучасний розвиток ветеринарної медицини та технологій тваринництва. Інноваційні технології в харчових технологіях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 вересня .– Біла Церква: БНАУ, 2018 .– С. 49-51.
Abstract: Одним із підходів до розроблення програм забезпечення якості і безпечності харчової продукції сьогодні є система на основі принципів НАССР. Тому, використання принципів НАССР під час розроблення нових видів молочних продуктів, зокрема, йогурту з апіпродуктами, є актуальним питанням. Проведено ідентифікацію всіх небезпечних чинників, які можуть існувати в процесі виробництва йогурту з апіпродуктами та складено перелік потенційних небезпек за діаграмою ризиків. Визначено шість об’єднаних критичних точок контролю: приймання молочної і немолочної сировини; охолодження і резервування молока; пастеризація; сквашування; фасування.
Description: One of the approaches to the development of programs for ensuring the quality and safety of food products today is a system based on the principles of HACCP. Therefore, the use of HACCP principles in the development of new types of dairy products, in particular, yogurt with apiproducts, is a topical issue. All hazardous factors that may exist in the process of production of yogurt with apiproducts are identified and a list of potential hazards is made according to the risk diagram. Six combined critical control points have been identified: acceptance of dairy and non-dairy raw materials; cooling and milk reservation; pasteurization; fermentation; packing.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4922
metadata.dc.identifier.udc: 658.511.2:637.146
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozroblennia_prohramy.pdf648,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.