Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8653
Title: Cultivation of worms on a substrate containing poultry droppings fermented with addition of biodestructors
Other Titles: Вирощування черв’яків на субстраті з вміс том посліду птиці ферментованого за участі біо деструкторів
Authors: Мерзлов, Сергій Віталійович
Merzlov, Serhii
Осіпенко, Інна Станіславівна
Osipenko, Inna
Мерзлова, Галина Вікторівна
Merzlova, Halyna
Keywords: worm cocoons;protein;biotic metals;toxic metals;bio-destructors;vermiculture;compost;білок;кокони черв’яків;компост;метали-біотики;метали-токсиканти;біодеструктор;вермикультура
Issue Date: 2022
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Merzlov S. Cultivation of worms on a substrate containing poultry droppings fermented with addition of biodestructors / S. Merzlov, I. Osipenko, H. Merzlova // Tехнологія виробництва і переробки продукції тваринництва = Animal Husbandry Products Production and Processing: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2022 .- № 2(175) .- С. 51–57. doi: 10.33245/2310-9289-2022-175-2-51-57
Abstract: Significant accumulations of poultry droppings near large poultry enterprises are a problem both in Ukraine and abroad. An urgent issue is the search for rational methods of disposal of these wastes with the in volvement of natural, ecologically safe methods such as composting with the use of microorganisms and vermiculture. The use of microorganisms during the fermentation of broiler chicken droppings with litter (in the form of sawdust of non-coniferous trees) leads to a reduction of time for preparation of organic biomass for vermiculture. However, it is of scien tific and practical interest to establish the effectiveness of growing worms on a substrate containing broiler chicken droppings fermented with var ious doses of microorganism preparations compared to the option where the droppings were fermented in the traditional way during 18 months. During the research, 4 groups were formed with 4 micro-beds in each. The weight of the compost and the volume of the micro-beds were identical. In the control version, the compost contained 92.0 % (by weight) of broiler chicken manure fermented during 18 months and 8.0 % of shredded wheat straw. In the experimental micro-beds, the ratio of ma nure to straw was identical by mass, however, the manure was fermented during 180 days using 143, 1430 and 2860 mg of bio-destructors per ton of biomass. The influence of broiler chicken droppings on the number of sexually mature and immature worms, their mass and the number of laid cocoons was studied for 100 days. The content of protein, biotic metals, and toxic metals in vermiculture biomass was studied. It was proven experimentally that the inclusion of broiler chicken droppings with a litter of fermented droppings in the amount of 2860 mg/t of bio-destructors leads to an increase in the number of sexually mature and immature worms in the micro-bed and their mass by 45.5 and 29.3 % respectively, and 63.9 and 56.7 % relatively to the control where the litter was fermented during 18 months. Cultivation of vermiculture on compost with manure fermented for 180 days (III experimental group) makes it possible to obtain 41.4 % more cocoons and 17.1 % more cocoons com pared to the control group. The biomass of worms grown on compost containing manure fermented with the highest dose of bio-destructors probably did not differ by the content of biotic metals and toxic metals
Description: Значні накопичення посліду птиці біля великих птахопідприємств є проблемою як в Україні, так і за кордоном. Актуальним питанням є пошук раціональних методів утилізації цих відходів із залученням природних, екологічно безпечних методів, таких як компостування за участі мікроорганізмів та вермикультури. Застосування під час ферментації посліду курчат-бройлерів із підстилкою (у вигляді тирси нехвойних дерев) мікроорганізмів призводить до скорочення часу підготовки органічної біомаси для вермикультивування. Науково-практичний інтерес представляє встановлення ефективності вирощування черв’яків на субстраті з умістом посліду курчат-бройлерів ферментованого різними дозами препарату мікроорганізмів у порівняні з варіантом, де послід ферментували традиційним способом впродовж 18 місяців. Під час проведення досліджень формували 4 групи по 4 мікроложів кожній. Маса компосту і об’єм мікролож були ідентичними. В контрольному варіанті компост містив 92,0 % (за масою) посліду курчат-бройлерів, ферментованого 18 місяців, і 8,0 % по дрібненої соломи пшениці. У дослідних мікроложах співвідношення посліду до соломи було ідентичне за масою, проте послід ферментували 180 діб, застосовуючи 143, 1430 та 2860 мг біодеструктора на тонну біомаси. Досліджували вплив упродовж 100 діб посліду курчат-бройлерів на кількість статевозрілих, нестатевозрілих черв’яків, їх масу і кількість відкладених коконів. Вивчали вміст у біомасі вермикультури білка, металів-біотиків та металів-токсикантів. Було доведено, що включення у компост посліду курчат-бройлерів із підстилкою ферментованого посліду за участі біодеструктора в кількості 2860 мг/т призводить до підвищення кількості статевозрілих та нестатевозрілих черв’яків у мікроложі та їх маси відповідно на 45,5 і 29,3 % та 63,9 і 56,7 % відносно контролю, де послід ферментувався 18 місяців. Вирощування вермикультури на компості з послідом, ферментованим впродовж 180 діб (ІІІ дослідна група), дає можливість отримати на, 41,4 % більшу кількість коконів та на 17,1 % їх масу у порівняні з контролем. Біомаса черв’яків, вирощених на компості, з умістом посліду ферментованого найбільшою дозою біодеструктора вірогідно не відрізнялась за вмістом металів-біотиків та металів-токсикантів.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8653
ISSN: 2310-9289
2415-7635
metadata.dc.identifier.udc: 631.894:598.2:616.995.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cultivation of worms.pdf758,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.