Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5572
Title: Мікробіологічні дослідження поживного середовища для личинок chironomus за різних режимів пастеризації
Other Titles: Microbiological studies with a nutrient medium Chironomus larves in different modes of pasterization
Authors: Мерзлов, Сергій Віталійович
Merzlov, Serhii
Андрійчук, Андрій Віталійович
Andriіchuk, Andrii
Зоценко, Володимир Миколайович
Zotsenko, Volodimir
Король-Безпала, Леся Петрівна
Korol'-Bezpala, Lesya
Keywords: поживне середовище;режими пастеризації;ріст колоній;кокова мікрофлора;Pseudomonas spp.;Bacillus sp.;nutrient medium;pasteurization modes;colony growth;Cocca microflora;Pseudomonas spp.;Bacillus sp.
Issue Date: 2018
Publisher: Вінницький національний аграрний університет
Citation: Мікробіологічні дослідження поживного середовища для личинок Chironomus за різних режимів пастеризації / С.В. Мерзлов, А.В. Андрійчук, В.М. Зоценко, Л.П. Король-Безпала // Аграрна наука та харчові технології: зб. наук. праць .- Вінниця: ВНАУ, 2018 .- Вип.1 (100) .- С. 107–115.
Abstract: Поживним середовищем для розвитку личинки Chironomus є мул річок і водоймищ. Мул багатий на мікроорганізми. Особливістю мікроорганізмів є зміна хімічного складу поживного середовища, яке впливає на ріст і розвиток личинки Chironomus. У статті представлено результати досліджень посівів із поживного середовища для личинки Chironomus з метою визначення видового і кількісного складу мікрофлори. Виявлено, що у нативному мулі колонії бактерії роду Pseudomonas spp. Складають 45,9%, Bacillus sp. – 32,4% і кокової мікрофлори – 21,7% від загальної кількості колонієутворюючих організмів. Температурна обробка призводить до зниження кількісних показників мікрофлори поживного середовища. Так, за тривалої пастеризації (65°С) кількість колонієутворюючих організмів знизилась у 13 разів, за короткочасної пастеризації (75°С) у 18 разів і за миттєвої пастеризації (95°С) знизилась у 285 разів порівнюючи із нативною формою.
Description: The nutrient medium for the development of the Chironomus larva is the silt of rivers and water bodies. Silt is rich in microorganisms. A feature of microorganisms is a changethe chemical composition of the nutrient medium, which affects the growth and development of the larva Chironomus. The article presents the results of studies of crops from a nutrient medium for Chironomus larvae to determine the species and quantitative composition of microflora. It was revealed that in the native sludge of the colony of bacteria of the genus Pseudomonas spp. makeup 45,9 %, Bacillus sp. – 32,4 % and coccal microflora – 21,7 % of the total colony-forming organisms. Heat treatment leads to a decrease quantitative indicators of the microflora of the nutrient medium. So, for a long pasteurization (65 ° C), the number of colony-forming organisms decreased 13 times, short-term pasteurization (75 ° C) 18 times and flash pasteurization (95 ° C) decreased by 285 times compared to the native form.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5572
ISSN: 2616-72ВХ
metadata.dc.identifier.udc: 579.64:595.771
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MIKROBIOLOHIChNI__DOS.pdf2,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.