Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4066
Title: Processes of peroxidation of lipids and proteins in organs of rabbits considering the age-old aspect
Other Titles: Процеси пероксидного окиснення ліпідів та білків в органах кролів у віковому аспекті
Authors: Rol, Nataliia
Роль, Наталія Валеріївна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Keywords: peroxidation of lipids;пероксидне окиснення ліпідів;oxidizing modification of proteins;окисна модифікація;rabbits;кролі;brain;мозок;heart;серце;the longest back muscle;найдовший м'яз спини
Issue Date: 2016
Publisher: Львівський національний університет імені Івана Франка
Citation: Rol N. Processes of peroxidation of lipids and proteins in organs of rabbits considering the age-old aspect / N.Rol, S.Tsekhmistrenko // Вісник Львівського університету. Серія біологічна .- Львів, 2016 .- Вип. 73 .- С. 191–196.
Abstract: The content of products of lipid peroxidation and products of oxidizing modification of proteins were investigated in the brain, heart and the longest back muscle of New Zealand breed rabbits. During investigations it was set, that concentration of the hydroperoxide of lipids (HPL) during research period was the lowest in the longest back muscle 4,79-5,63 u/g of tissue. The increase of content of TBA-RS was marked in the heart of rabbits with 2,24 mmol/ g of tissue in one-day old animals to 4,85 mmol/g of tissue in 90-day old animals. The oxidizing modification of proteins (OMP) products are the perspective marker of free-radical oxidization level estimation, as this index have the protracted period of disintegration, as compared to products of lipoperoxidation. High content of dynitrophenyhydrazines of basic and neutral character was seen in the brain of one day old rabbits. However, with age, content of ОМP products diminished in the organs of the investigated animals, that testified weakening of free-radical processes and activating of the system of antioxidant defense.
Description: Досліджено вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів і продуктів окисної модифікації білків у мозку, серці та найдовшому м’язі спини кролів новозеландської породи. У ході досліджень було встановлено, що концентрація гідропероксидів ліпідів протягом усього дослідного періоду була найнижчою у продуктів, що реагують з тіобарбітуровою кислотою у серці кролів з 2,24 ммоль/г тканини в однодобовому віці до 4,85 ммоль/г тканини у віці 90 діб. Продукти окисної модифікації білків є перспективним маркером оцінки вільнорадикального окиснення, оскільки характеризуються тривалішим періодом розпаду, порівняно з продуктами ліпопероксидації. Найвищий вміст динітрофенілгідразонів основного та нейтрального характеру спостерігали у мозку однодобових кроленят. Проте з віком вміст продуктів окисної модифікації білків у органах досліджуваних тварин зменшувався, що свідчить про пригнічення вільнорадикальних процесів і активацію системи антиоксидантого захисту.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4066
ISSN: 0206-5657
metadata.dc.identifier.udc: 636.92:612.015
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Processes_of_perox.pdf6,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.