Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9299
Title: Наукові підходи щодо створення технології структурованих молочних десертів з комбінованим складом сировини
Other Titles: Scientific approaches to the creation of technology structured milk desserts with a combined composition of raw materials
Authors: Рудакова, Тетяна Василівна
Rudakova, Tetiana
Мінорова, Антоніна Володимирівна
Minorova, Antonina
Моісеєва, Людмила Олексіївна
Moiseeva, Liudmyla
Крушельницька, Наталя Леонідівна
Krushelnytska, Natalia
Наріжний, Сергій Анатолійович
Narizhniy, Serhiy
Keywords: молочні десерти;креми;пудинги;комбінований склад сировини;технологія;структура;вторинна молочна сировина;сироваткові білки;гідроколоїди
Issue Date: 2023
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Наукові підходи щодо створення технології структурованих молочних десертів з комбінованим складом сировини / Т.В. Рудакова, А.В. Мінорова, Л.О. Моісеєва та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2023 .- № 2 (182) .- С. 128–136. doi: 10.33245/2310-9289-2023-182-2-128-136
Abstract: Одним із перспективних напрямів молочної промисловості є виробництво комбінованих продуктів. Його сутність полягає у спрямованому регулюванні складових компонентів продуктів з метою вдосконалення їх складу та властивостей. На сьогоднішній день молочні десерти є одним з найпопулярніших продуктів на вітчизняному ринку. З метою розширення асортименту молочних десертів, поліпшення їх структури та якості, підвищення харчової цінності та зниження калорійності раціонально використовувати нетрадиційну сировину, яка має у своєму складі необхідні функціональні інгредієнти. Для отримання молочних десертів з певною структурою потрібно використання відповідних компонентів тваринного та рослинного походження. Наприклад, сухе молоко, молочні та сироваткові концентрати, згущені молочні продукти, гідроколоїди (харчові волокна, крохмаль, желатин, похідні целюлози, камеді тощо). Обґрунтування використання вищезазначених компонентів під час розроблення технології молочних десертів з комбінованим складом сировини є актуальним напрямом наукових досліджень. Метою роботи було розроблення науково обґрунтованої моделі комбінування білкових і вуглеводних компонентів у складі молочних десертів з гелеподібною та складною дисперсною структурами і створення технології пудингу і крему. В статті представлено розроблену модель комбінування білкових і вуглеводних компонентів у складі структурованих молочних десертів. На підставі моделі комбінування вуглеводних і білкових компонентів у складі молочних десертів нами розроблено технології крему та пудингу на основі маслянки або ретентату. Для отримання молочних десертів з агрегативною стійкістю необхідно проводити термомеханічне оброблення за температури 80-85 оС за постійного перемішування та обертів мішалки 2800 об/хв., з наступним фасуванням без охолодження. Досліджено органолептичні та фізико-хімічні показники вироблених зразків молочних десертів. Встановлено, що молочні десерти мають максимальну вологоутримувальну здатність – 100 %, вміст цукру і жиру в них менший на 43-52 % і 33-47 %, відповідно, а вміст білка вищий у 3-5 разів, ніж у традиційних видів десертів. Доведено, що на підставі розробленої та науково обґрунтованої моделі комбінування білкових і вуглеводних компонентів отримано низькокалорійні структуровані молочні десерти з підвищеним вмістом білка, низьким вмістом жиру і цукру та належними показниками якості.
Description: One of the promising areas of the dairy industry is the production of combined products. Its essence consists in the directed regulation of the constituent components of products in order to improve their composition and properties. Today, dairy desserts are one of the most popular products on the domestic market. In order to expand the range of dairy desserts, improve their structure and quality, increase the nutritional value and reduce the calorie content, it is rational to use non-traditional raw materials that contain the necessary functional ingredients. To obtain dairy desserts with a certain structure, it is necessary to use the appropriate components of animal and plant origin. For example, milk powder, milk and whey concentrates, condensed milk products, hydrocolloids (food fibers, starch, gelatin, cellulose derivatives, gums, etc.). Justification of the use of the above-mentioned components during the development of the technology of dairy desserts with a combined composition of raw materials is an actual direction of scientific research. The purpose of the work was to develop a scientifically based model for combining protein and carbohydrate components in the composition of dairy desserts with gel-like and complex dispersed structures and to create pudding and cream technology. The article presents a developed model of combining protein and carbohydrate components in structured dairy desserts. Based on the model of combining carbohydrate and protein components in dairy desserts, we have developed cream and pudding technologies based on buttermilk or retentate. In order to obtain dairy desserts with aggregative stability, it is necessary to carry out thermomechanical processing at a temperature of 80-85 °C with constant mixing and agitator revolutions of 2800 rpm, followed by packaging without cooling. The organoleptic and physico-chemical parameters of the produced samples of dairy desserts were studied. It was established that dairy desserts have the maximum moisture retention capacity – 100%, their sugar and fat content is 43-52% and 33-47% lower, respectively, and the protein content is 3-5 times higher than in traditional types of desserts. It has been proven that on the basis of the developed and scientifically based model of combining protein and carbohydrate components, low-calorie structured dairy desserts with high protein content, low fat and sugar content and appropriate quality indicators were obtained.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9299
ISSN: 2310-9289
2415-7635
metadata.dc.identifier.udc: 664-404.9
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naukovi_pidkhody.pdf959,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.