Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8818
Title: Формування структури низькокалорійного морозива із рослинними складовими
Other Titles: Formation of the structure of low-calorieice cream with vegetableing redients
Authors: Наріжний, Сергій Анатолійович
Narizhniy, Serhiy
Білий, Вадим Юрійович
Bilyi, Vadym
Мінорова, Антоніна Володимирівна
Minorova, Antonina
Рудакова, Тетяна Василівна
Rudakova, Tetiana
Вежлівцева, Світлана Петрівна
Vezhlivtseva, Svitlana
Keywords: низькокалорійне морозиво;суміш для низькокалорійного морозива;сироваткові концентрати;рослинні інгредієнти;реологічні показники;мікроструктура;low-calorie ice cream;mixture for low-calorie ice cream;vegetable ingredients;whey concentrates;rheological indicators;microstructure
Issue Date: 2023
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Формування структури низькокалорійного морозива із рослинними складовими / С. А. Наріжний, В. Ю. Білий, Т. В. Рудакова та ін. // Tехнологія виробництва і переробки продукції тваринництва = Animal Husbandry Products Production and Processing: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2023 .- № 1(178) .- С. 124 –131. doi: 10.33245/2310-9289-2023-178-1-124-131
Abstract: Якість морозива залежить від багатьох факторів: сировини, рецептури, умов виробництва та зберігання тощо. Вибір інгредієнтів під час виготовлення морозива має важливе значення, оскільки впливає не тільки на харчову цінність та функціональну спрямованість, а також і на формування структури кінцевого продукту. Низькокалорійне морозиво за своїм складом та характеристиками найбільше відповідає вимогам до продуктів для здорового харчування. Проте у низькокалорійному морозиві зависока масова частка вологи (приблизно 70 %), внаслідок чого під час заморожування в ньому формуються кристали льоду. Тому для удосконалення органолептичних та реологічних показників низькокалорійного морозива збільшують масову частку сухих речовин застосуванням продуктів переробки молока, зокрема: сухого знежиреного молока (СЗМ) та сироваткових концентратів (концентрат сироваткових білків (КСБ), сироватки сухої демінералізованої (ССД), рослинних (яблучний порошок) інгредієнтів, в тому числі, зернових (рисове та кунжутне борошно), харчових волокон (інулін та ін). Метою роботи було –дослідження впливу сироваткових концентратів та рослинних інгредієнтів на формування структури низькокалорійного молочного морозива в процесі його виробництва. У статті представлено результати досліджень дисперсності структурних елементів сумішей низькокалорійного морозива і структурно-механічних властивостей за показниками ефективної в’язкості та енергії активації. Встановлено, що з підвищенням швидкості зсуву відбувається зниження показників ефективної в’язкості в усіх зразках молочних сумішей для морозива. Наявність у складі сумішей для морозива сироваткових та рослинних компонентів сприяє підвищенню коефіцієнта консистенції та енергії активації. Причому у молочній суміші з КСБ та рисовим борошном ці показники у 2,8 разів вищі за показники контролю, який представлений традиційним видом молочного морозива. У результаті вивчення мікроструктури зразків суміші для низькокалорійного морозива встановлено, що після оброблення дослідні зразки низькокалорійного морозива більш насичені повітрям, а, отже, їх збитість вища, у порівнянні з контролем. Показано, що повітряні бульбашки в дослідних зразках – гомогенні і рівномірно розподіле ні на всій поверхні морозива. При цьому вміст дрібнодисперсних бульбашок повітря у дослідних зразках морозива розмірами від 1 до 30 мкм знаходяться в межах 29–43 %, на відміну від контролю, в якому – 18 %. Експериментально доведено, що додавання у суміш для морозива сироваткових концентратів і рослинних інгредієнтів з наступним обробленням сприяє утворенню однорідного структурного каркасу з рівномірним розподілом компонентів у готовому продукті. Отримані результати досліджень підтверджують суттєвий вплив в’язкості сумішей на збитість морозива та розміри часточок диспергованого повітря.
Description: The quality of ice cream depends on many factors: raw materials, recipe, production and storage conditions, etc. The choice of ingredients during the manufacture of ice cream is an important factor that not only affects the nutritional value and functional orientation, but also the formation of the structure of the final product. Low-calorie ice cream, in terms of its composition and characteristics, best meets the requirements for healthy food products. However, in low-calorie ice cream, the mass fraction of moisture is too high (about 70 %), as a result of which noticeable ice crystals form in it during freezing. Therefore, in order to improve the organoleptic and rheological indicators of low-calorie ice cream, it is necessary to increase the mass fraction of dry substances by using milk processing products, namely, skimmed milk powder (SMP) and whey concentrates (whey protein concentrate (WPC), dry demineralized whey (DWW), vegetable (apple powder) ingredients, including grain (rice and sesame flour), dietary fibers (inulin, etc.). The purpose of the work was to study the influence of whey concentrates and plant ingredients on the formation of the structure of low-calorie milk ice cream during its production. The article presents the results of research on the dispersion of structural elements of low-calorie ice cream mixtures and structural-mechanical properties based on indicators of effective viscosity and activation energy. It was established that with an increase in the shear rate, there is a decrease in the effective viscosity indicators in all samples of milk mixtures for ice cream. The presence of whey and vegetable components in ice cream mixes helps to increase the consistency coefficient and activation energy. Moreover, in the milk mixture with WPC and rice flour, these indicators are 2.8 times higher than the indicators of the control, which is represented by a traditional type of milk ice cream. As a result of the study of the microstructure of the low-calorie mixture samples, it was established that after processing, the low-calorie ice cream test samples are more saturated with air, and, therefore, their whippedness is higher compared to the control. It is shown that the air bubbles in the experimental samples are homogeneous and evenly distributed over the entire surface of the ice cream. At the same time, the content of fi nely dispersed air bubbles in experimental ice cream samples with sizes from 1 to 30 microns is in the range of 29-43 %, in contrast to the control, in which it is 18 %. It has been experimentally proven that the addition of whey concentrates and vegetable ingredients to the ice cream mixture followed by processing contributes to the formation of a homogeneous structural frame with an even distribution of components in the fi nished product. The obtained research results confirm the significant influence of the viscosity of the mixtures on the whipping of ice cream and the size of dispersed air particles.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8818
ISSN: 2310-9289
2415-7635
metadata.dc.identifier.udc: 637.344:663.674
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formyvannya.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.