Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8658
Title: The application of mineral carriers for immobilization of Trichoderma viride
Other Titles: Застосування мінеральних носіїв для іммобілізації Trichoderma viride
Authors: Мітіогло, Лариса Василівна
Mitiohlo, Larysa
Мерзлов, Сергій Віталійович
Merzlov, Serhii
Мерзлова, Галина Вікторівна
Merzlova, Halyna
Осіпенко, Інна Станіславівна
Osipenko, Inna
Keywords: fungi;cell immobilization;carriers;modified starch;humic acids;saponite;zeolite;zeolite-containing basalt tuff;гриби;іммобілізація клітин;носії;модифікований крохмаль;гумінові кислоти;сапоніт;цеоліт;цеолітовмісний базальтовий туф
Issue Date: 2022
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: The application of mineral carriers for immobilization of Trichoderma viride / L. Mitiohlo, S. Merzlov, H. Merzlova, I. Osipenko // Tехнологія виробництва і переробки продукції тваринництва = Animal Husbandry Products Production and Processing: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2022 .- № 2(175) .- С. 58–63. doi: 10.33245/2310-9289-2022-175-2-58-63
Abstract: There is no doubt in the fact that preparations containing Trichoder ma as the main component are currently a real alternative to synthetic agrochemicals as antagonists of soil-borne plant diseases and growth stimulators. The use of this kind of drugs does not always give suffi - ciently stable results. In addition, technological problems can often arise, which are associated with the short shelf life of liquid preparations based on Trichoderma. The use of the solid form of the drug often causes the problem of self-inhibition of conidia germination. And therefore a more careful calculation of the optimal dose for each specifi c strain is required. The development of multifunctional bio-preparations that are more stable in their eff ectiveness, especially preparations that include Trichoderma, is one of the most important tasks in the system of biotechnology develop ment, which determined the relevance of the research. The aim of the work is to establish the optimal carrier for the immo bilization of Trichoderma viride cells and the eff ect of immobilization on the stability of drugs. It has been experimentally established that the growth and development of the immobilized fungus Trichoderma viride is infl uenced by the nature and method of modifi cation of the carrier. It was established that when the fungus immobilized on native and mod ifi ed carriers (particle size 0.5 μm – 2.5 mm) was seeded on a sterile nutrient medium, a decrease in the growth rate of Trichoderma viride was found, compared to the control one where the native fungus was used. It has been proven that the optimal amount of grinding of both native and modifi ed media is – 150 μm – 1.5 mm. It has been found that saponite modifi ed with starch is the optimal carrier for Trichoderma viride immobilization. It has been proven that upon immobilization of the fungus Trichoder ma viride, the latter becomes more resistant to the negative factors of the growth environment (antagonistic action of the natural conglomerate of microorganisms residing on spoiled alfalfa hay).
Description: Враховуючи той факт, що препарати, що містять Trichoderma як основний компонент на даний час являються реальною альтернативою синтетичним агрохімікатам як антагоністам ґрунтових хвороб рослин й стимулятору росту. Застосування такого роду препаратів не завжди дають досить стабільні результати. Окрім того, часто можуть виникати технологічні проблеми, які пов'язані із коротким терміном придатності рідкої форми препаратів на основі Trichoderma. Застосування твердої форми препарату часто викликає проблему самогальмування проростання конідій. І тому потрібний більш ретельний розрахунок оптимальної дози для кожного конкретного штаму. Розробка більш стабільних за своєю ефективністю поліфункціональних біопрепаратів, особливо препаратів до складу яких входить Trichoderma, являється одним із найважливіших завдань у системі розвитку біотехнології, що зумовило актуальність дослідження. Метою роботи є встановлення оптимального носія для іммобілізації клітин Trichoderma viride та впливу іммобілізації на стабільність препаратів. Експериментально встановлено, що на ріст і розвиток іммобілізованого гриба Trichoderma viride впливає природа і спосіб модифікації носія. Було встановлено, що за посіву на стерильному поживному середовищі іммобілізованого на нативних і модифікованих носіях гриба (величина часточок 0,5 мкм-2,5 мм) виявлено зниження показника росту Trichoderma viride порівнюючи із контролем де використовували нативний гриб. Доведено, що оптимальною величиною подрібнення як нативних так і модифікованих носіїв є - 150 мкм – 1,5 мм. Виявлено, що оптимальним носієм для іммобілізації Trichoderma viride є модифікований крохмалем сапоніт. Доведено, що за іммобілізації гриба Trichoderma viride останій стає стійкішим до негативних факторів середовища росту (антагоністична дія природнього конглометару мікроорганізмів, що перебуває на зіпсованому сінажі люцерни).
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8658
ISSN: 2310-9289
2415-7635
metadata.dc.identifier.udc: 582.28:631.461
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_application.pdf721,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.