Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7845
Title: Обґрунтування складу стабілізаційних систем для молочних десертів з комбінованим складом сировини
Other Titles: Rationale for stabilization systems for dairy desserts with combined raw material composition
Authors: Рудакова, Тетяна Василівна
Rudakova, Tetiana
Романчук, Ірина Олегівна
Romanchuk, Irina
Мінорова, Антоніна Володимирівна
Minorova, Antonina
Моісеєва, Людмила Олексіївна
Moiseeva, Liudmyla
Крушельницька, Наталя Леонідівна
Krushelnytska, Natalia
Наріжний, Сергій Анатолійович
Narizhniy, Serhiy
Keywords: молочні десерти;крем;пудинг;маслянка;ретентат;стабілізаційні системи;сухий концентрат сироваткових білків;сироватка суха демінералізована;інулін;рисове борошно;крохмаль;желатин;органолептичні показники;dairy desserts;cream;pudding;buttermilk;retentate;stabilization systems;dry whey protein concentrate;demineralized dry whey;inulin;rice flour;starch;gelatin;organoleptic characteristics
Issue Date: 2022
Publisher: Інститут продовольчих ресурсів НААН
Citation: Обґрунтування складу стабілізаційних систем для молочних десертів з комбінованим складом сировини / Т. В. Рудакова, І. О. Романчук, А. В. Мінорова та ін. // Продовольчі ресурси: збірник. наук. пр. Інституту продовольчих ресурсів НААН України .– 2022 .– Т.10, № 18 .- С. 131 - 141. https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-13
Abstract: Предмет досліджень. Одним із перспективних напрямів розвитку технологій є розширення асортименту десертної продукції за рахунок використання нових видів сучасних інгредієнтів, зокрема продуктів переробки молочної і рослинної сировини. Результатом складання рецептурних композицій молочних десертів з різними компонентами є одночасне підвищення органолептичних показників, структурно механічних властивостей, біологічної та харчової цінності готового продукту. Використання у виробництві молочних десертів зі складною дисперсною структурою комплексу стабілізуючих речовин (сироваткових білків, інуліну, крохмалю та борошна), потребує оцінки сенсорних властивостей продуктів, оскільки під час взаємодії з компонентами молочної основи рослинні компоненти, здатні надавати готовому продукту нових органолептичних характеристик. Метою роботи було обґрунтування технологічних рішень щодо вибору стабілізаційних систем для різних видів молочних десертів на підставі сенсорної оцінки їх властивостей. Методологія. Проведено дослідження щодо розроблення таких різновидів молочних десертів як пудинги та креми на основі маслянки або ретентату. Враховуючи конкретні властивості кожного інгредієнту, що входить до стабілізатору структури, нами запропоновано стабілізаційні системи для пудингу: «желатин - крохмаль» та «концентрат сироваткових білків - рисове борошно - інулін»; для крему: «концентрат сироваткових білків - інулін» та «сироватка суха демінералізована - рисове борошно-інулін». Результати. Встановлено, що вдалим поєднанням компонентів у складі стабілізаційної системи для пудингу було «желатин-крохмаль», для крему – «концентрат сироваткових білків-інулін», як на основі маслянки, так і ретентату. Органолептична оцінка вищеозначених молочних десертів знаходилася в межах 5-4 балів за смаковими профілями. З точки зору структурних характеристик, то за консистенцією вони відповідали заданим вимогам. Висновки. Підібрано сировину тваринного і рослинного походження та співвідношення компонентів у складі стабілізаційних систем для молочних десертів. Відмічено, що у формуванні органолептичних показників молочних десертів одним зі значимих показників є реологічні характеристики структурованих продуктів, які залежали від складу стабілізаційної системи.
Description: Subject of research. One of the promising areas of technology development is to expand the range of dessert products using secondary dairy and new domestic vegetable raw materials. The result of compiling prescription compositions of dairy desserts with different components is a simultaneous increase in organoleptic characteristics, structural and mechanical properties, biological and nutritional value of the finished product. The use of a complex of stabilizing substances (whey proteins, inulin, starch and flour) in the production of dairy desserts with a complex dispersed structure requires scientific substantiation, because when interacting with milk-based components, they can, under certain conditions, give the finished product new, including organoleptic characteristics The aim of the work was to substantiate technological decisions on the choice of stabilization systems for different types of dairy desserts on the basis of sensory evaluation of their properties. Methodology. Research has been conducted on the development of such types of dairy desserts as puddings and creams based on buttermilk or retentate. Taking into account the specific properties of each ingredient included in the stabilizer of the structure, we have proposed stabilization systems for pudding: "gelatin - starch" and "whey protein concentrate - rice flour - inulin"; for cream: "whey protein concentrate - inulin" and "dry demineralized whey - rice flour-inulin". Results. It was found that a successful combination of components in the stabilization system for pudding was "gelatin-starch", for cream - "whey protein concentrate-inulin", both on the basis of buttermilk and retentate. Organoleptic evaluation of the above dairy desserts was in the range of 5-4 points on taste profiles. In terms of structural characteristics, the consistency they met the requirements. Conclusions. Selected are raw materials of animal and vegetable origin and the ratio ofcomponents in the stabilization systems for dairy desserts. It is noted that in the formation of organoleptic indicators of dairy desserts one of the important indicators is the rheological characteristics of structured products, which depended on the composition of the stabilization system.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7845
ISSN: 2616-7204
2616-809Х
metadata.dc.identifier.udc: 637.18
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rationale_stabi.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.