Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7808
Title: Cинтез наночастинок селену з використанням “зелених” технологій
Other Titles: Synthesis of selenium nanoparticles using "green" technologies
Cинтез наночастиц селена с использованием "зеленых" технологий
Authors: Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Oksana
Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskii, Volodymyr
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Співак, Микола Якович
Spivak, Mykola
Тимошок, Наталія Олександрівна
Tymoshok, Natalia
Демченко, Олександр Анатолійович
Demchenko, Alexander
Keywords: наночастинки;“зелений” синтез;Селен;окиснювальний стрес;застосування наночастинок;nanoparticles;"green" synthesis;Selenium;oxidative stress;application of nanoparticles;наночастицы;"зеленый" синтез;окислительный стресс;применение наночастиц
Issue Date: 2022
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Cинтез наночастинок селену з використанням “зелених” технологій / О. С. Цехмістренко, В. С. Бітюцький, С. І. Цехмістренко та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник. наук. праць .- Біла Церква: БНАУ, 2022 .- Вип. 1(170) .- С. 98–113.
Abstract: Традиційні добавки селену зазвичай є високотоксичними та мають низький рівень абсорбції, тому розроблення систем, що використовують сполуки селену як переносники для підвищення біодоступності елемента та контролюють його вивільнення в організмі, є актуальним. Наноразмірний селен цікавий як кормова добавка, особливо за селенодефіцитних станів, а також як терапевтичний засіб без значної побічної дії. Вказано про нанотехнологічні застосування, вивчення ефективного способу введення та узагальнення знань про наночастинки селену, їх біологічний вплив та переваги, механізми абсорбції. Розглянуто нанотехнічні модифікації наночастинок, застосування SeNPs як кормової добавки, ефекти, які вони здійснюють на організм, а також різні методи синтезу SeNPs. У дослідженні закцентовано увагу на проблемах традиційних форм кормового селену та перевагах SeNPs. Висвітлено механізми проходження наночастинок через слизову оболонку кишечнику та особливості їх перорального застосування. Наведені матеріали доводять, що важливістю Селену є регуляція у складі селенопротеїнів багатьох фізіологічних процесів, вплив на продуктивні та репродуктивні властивості. Корекція його вмісту у раціоні запобігає селенодефіцитним захворюванням, а селен у наноформі є найдоцільнішим для застосування через високу біодоступність та низьку токсичність, що є особливо актуальним для жуйних тварин. Подальші доклінічні та клінічні дослідження in vitro та in vivo дадуть змогу розробити нові системи нанопрепаратів для транспорту в організмі селену, змінювати фізико-хімічні властивості SeNPs, збільшувати їх стабільність у харчотравному тракті для контрольованого вивільнення елемента для забезпечення дієтичного та терапевтичного потенціалу.
Description: Traditional selenium supplements are usually highly toxic and have a low level of absorption, so the development of systems that use selenium compounds as carriers to increase the bioavailability of the element and control its release in the body is urgent. Nanosized selenium is interesting as a feed additive, especially in selenium-deficient conditions, and as a therapeutic agent without significant side effects. It is indicated about nanotechnological applications, the study of an effective method of introduction and generalization of knowledge about selenium nanoparticles, their biological impact and advantages, absorption mechanisms. Nanotechnical modifications of nanoparticles, the use of SeNPs as a feed additive, the effects they exert on the body, as well as various methods of SeNPs synthesis are considered. The study focuses on the problems of traditional forms of feed selenium and the advantages of SeNPs. The mechanisms of the passage of nanoparticles through the intestinal mucosa and the peculiarities of their oral use are highlighted. The given materials prove that the importance of Selenium is the regulation of many physiological processes in the composition of selenoproteins, the influence on productive and reproductive properties. Correction of its content in the diet prevents selenium deficiency diseases, and selenium in nanoform is the most appropriate for use due to its high bioavailability and low toxicity, which is especially relevant for ruminants. Further preclinical and clinical studies in vitro and in vivo will make it possible to develop new systems of nanopreparations for transport in the body of selenium, to change the physicochemical properties of SeNPs, to increase their stability in the alimentary tract for controlled release of the element to ensure dietary and therapeutic potential.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7808
ISSN: 2310-9289
2415-7635
metadata.dc.identifier.udc: 602.4:577.3:636:612.015
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syntez_nanochastynok.pdf19,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.