Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6514
Title: Технологія вирощування та годівля мальків коропа
Other Titles: Technology of growing and feeding of carp fry
Authors: Король-Безпала, Леся Петрівна
Врадій, Олена Олександрівна
Ломова, Неоніла Миколаївна
Korol-Bezpala, Lesya
Vradiy, Elena
Lomova, Neonila
Keywords: рибництво;мальок коропа;технологія вирощування;годівля коропа;ставове рибництво;fish farming;growing technology;carp fry;feeding carp;pond fish farming
Issue Date: 2021
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Врадій О. О. Технологія вирощування та годівля мальків коропа / О. О. Врадій, Н. М. Ломова, Л. П. Король-Безпала // Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті. Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва, харчові технології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів (Білоцерківський НАУ, 14 квітня 2021 р. ) .- Біла Церква: БНАУ, 2021.- С. 43-44.
Abstract: Технологічні процеси вирощування та годівля риби визначається за біологічними особливостями,віком та фізіологічним станом особин, породою яку вирощують в господарстві. Технологія отримання рибопродукції з найменшими затратами передбачає створення годівлі риби, яка забезпечує найбільш раціональне використанням кормів. Щоб забезпечити кращий фізіологічний процес розвитку риб, необхідно використовувати якісні корми. Для кращого використання кормів безпосередньо є нормування годівлі риби. Метою роботи було одержання якісного рибопосадкового матеріалу, який в подальшому буде сприяти на покращення рибопродукції.
Description: Тhe technological processes of growing and feeding fish are determined by biological characteristics, age and physiological state of individuals, the breed which is grown in farm. The technology for obtaining fish products at the lowest cost provides for the creation of feeding fish, which ensures the most rational use of feed. to provide the best physiological process of fish development, it is necessary to use quality feed. for Better use of feed directly is the rationing of fish feeding. The aim of the work was to obtain high-quality fish stock, which in will further contribute to the improvement of fish production.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6514
metadata.dc.identifier.udc: 639.3.043.13
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Technology_of_оgrowing.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.