Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4997
Title: Peroxidation processes in the rabbit organism during postnatal ontogenesis
Other Titles: Пероксидаційні процеси в організмі кролів у період постнатального онтогенезу
Authors: Rol, Nataliia
Роль, Наталія Валеріївна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Vovkohon, Alina
Вовкогон, Аліна Григорівна
Polishchuk, Vitalii
Поліщук, Віталій Миколайович
Polishchuk, Svitlana
Поліщук, Світлана Анатоліївна
Ponomarenko, Nataliia
Пономаренко, Наталія Вікторівна
Fedorchenko, Maksym
Федорченко, Максим Миколайович
Keywords: rabbits;development;lipid peroxidation;brain;heart;longest muscle of the back;кролі;розвиток;пероксидне окиснення ліпідів;мозок;серце;найдовший м᾽яз спини
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Peroxidation processes in the rabbit organism during postnatal ontogenesis (Пероксидаційні процеси в організмі кролів у період постнатального онтогенезу) / Н.В.Роль, С.І.Цехмістренко, А.Г.Вовкогон та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2020 .- Вип. 1 (156) .- С. 63-69. doi: 10.33245/2310-9270-2020-157-1-63-68
Abstract: One of the pressing problems of modern biochemistry is the problem of adaptation of animal organism to the environment and the formation of an adaptive reaction to the negative impact of production stress factors. Among such adaptive mechanisms for rabbits in the conditions of intensive rabbit meat management is the development of oxidative stress, which causes the accumulation of reactive oxygen species in the body and the development of reactive oxygen pathology. An important role in the mechanism of adaptation of the body belongs to lipids, because they are a structural component of cell membranes and act as energy and signal systems in cells. Peroxide oxidation of lipids is a compensatory reaction that ensures the functioning of the organism for changes in the environment. The content of total lipids and peroxide oxidation products of lipids, as well as the activity of enzymes of the antioxidant defense system in rabbits from birth to 90 days of age was investigated. It has been established that the content of total lipids in brain tissues increases throughout the period of postnatal ontogenesis due to the peculiarities of the functional and metabolic activity of brain cells. The content of common lipids is closely related to the processes of lipid peroxide oxidation and the activity of enzymes of antioxidant defense. The growth in concentration of peroxide oxidation products is accompanied by a decrease in the content of total lipids in the rabbit tissues. Reduced content of TBARSproducts in rabbit brain tissue from birth to 90-day age was noted. A moderate (r = 0.66) correlation between the content of lipid conjugated dienes and lipid hydroperoxides, as well as the strong correlation (r = -0.77) between the contents of lipid conjugated dienes and TBARS-products has been established. In the heart of rabbits a reversible moderate (r = -0.62) correlation between the content of lipid conjugated dienes and lipid hydroperoxides has been revealed.
Description: Однією з актуальних проблем біохімії є адаптація організму тварин до умов навколишнього середовища та формування адаптивної реакції на негативний вплив виробничих стрес-чинників. Серед таких адаптивних механізмів, для кролів в умовах інтенсивного ведення кролівництва, є розвиток оксидативного стресу, що спричинює накопичення в організмі активних форм Оксигену та, унаслідок цього, розвиток вільнорадикальної патології. Важливе значення у механізмі адаптації організму належить ліпідам, оскільки вони є структурним компонентом клітинних мембран та виконують функцію енергетичних і сигнальних систем у клітинах. Пероксидне окиснення ліпідів – компенсаторна реакція, що забезпечує функціонування організму за зміни середовища існування. Досліджено вміст загальних ліпідів та продуктів їх пероксидного окиснення, а також активність ензимів системи антиоксидантного захисту в організмі кролів від народження до 90-добового віку. Установлено, що в тканинах мозку вміст загальних ліпідів зростає упродовж усього періоду постнатального онтогенезу, що зумовлено особливостями функціональної та метаболічної актив ності клітин головного мозку. Уміст загальних ліпідів пов᾽язаний з процесами пероксидного окиснення ліпідів та активністю ензимів антиоксидантного захисту. Зростання концентрації продуктів пероксидного окиснення супроводжується зниженням умісту загальних ліпідів у тканинах серця кролів. Під час дослідження відмічено зменшення вмісту ТБК-активних продуктів у тканинах мозку кролів від народження до 90-добового віку. Крім того, встановлено помірний (r=0,66) кореляційний зв᾽язок між умістом дієнових кон᾽югатів та гідропероксидів ліпідів, а також обернений значний (r=-0,77) між вмістом дієнових кон᾽югатів та ТБК-активних продуктів. У серці кролів відмічено обернений помірний (r=-0,62) кореляційний зв᾽язок між вмістом дієнових кон᾽югатів та гідропероксидів ліпідів.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4997
ISSN: 2310-9289 (print)
2415-7635 (online)
metadata.dc.identifier.udc: 636.92:636:612
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Peroxidation_processes.pdf1,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.