Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4696
Title: Morphological variability, biochemical parameters of Hippophae rhamnoides L. berries and implications for their targeted use in the food-processing industry
Other Titles: Морфологічна мінливість, біохімічні показники ягід Hippophae rhamnoides L. і значення для їх цільового використання в харчовій промисловості
Authors: Москалець, Тетяна Захарівна
Moskalets, Tetiana
Францішко, В’ячеслав Станіславович
Frantsishko, V’iacheslav
Князюк, Олег Вікторович
Knyazyuk, Oleg
Пелехатий, Вадим Миколайович
Pеlеkhаtyi, Vadym
Пелехата, Наталія Павлівна
Pеlеkhаtа, Nataliia
Москалець, Валентин Віталійович
Moskalets, Valentyn
Вовкогон, Аліна Григорівна
Vovkohon, Alina
Слюсаренко, Сергій Володимирович
Sliusarenko, Sergii
Моргун, Богдан Володимирович
Morgun, Bogdan
Гунько, Сергій Миколайович
Gunko, Sergii
Подпрятов, Григорій Іванович
Podpriatov, Hryhorii
Войцехівський, Володимир Іванович
Voitsekhivskyi, Volodymyr
Войцехівська, Олена Василівна
Voitsekhivska, Olena
Keywords: sea buckthorn;ecotype and subecotype;biometric indicators;quality of soft fruit berries by biochemical and technological criteria;обліпиха;екотип і субэкотип;біометричні показники;якість м'яких плодових ягід за біохімічними і технологічними критеріями
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет
Citation: Morphological variability, biochemical parameters of Hippophae rhamnoides L. berries and implications for their targeted use in the food-processing industry / T. Moskalets, V. Frantsishko, O. Knyazyuk and other // Ukrainian Journal of Ecology .– 2019 .– 9 (4) .– Р. 749–764. doi: 10.15421/2019_822
Abstract: The results of studying the morphological and biochemical parameters of plants of sea buckthorn are presented. For the first time, genotypes of sea buckthorn ranked by ontogenetic and morphological characteristics and ecological features (relation to the level of soil moisture and humidity air, providing soil nutrients, its рН, amount and mode of precipitation, lighting, positive and negative temperatures) natural, semi-natural and anthropic coenopopulations genotypes of sea buckthorn be ranked by ecomorphic affiliation to certain climate ecotypes (рolissia, forest-steppe) and subecotypes (western-forest-steppe, northernforest-steppe, рolissia–forest-steppe, central-forest-steppe). Biotypes, that have been a limited ability to carry soil and atmospheric drought (in which the root system is well developed, ground part with copious leaf cover), selected in natural and semi-natural places of growth appertain tо mesophytes (Ms). The genotypes, selected in catchment areas, the lowlands of Forest-Steppe, Polissia of Ukraine, appertain to mesohygrophytes (MsHg) (by morphological and physiological features characterized by weak drought and heat resistance – 6 points, require sufficient moisture and sufficient provision of organic and mineral substances, are weak frost resistant, but very resistant to temperature changes during the winter). A special group makes up widely ecological flexibility mesophyte plants of sea buckthorn – mesoxerophytes (wfMsKs) – are presented рolissia–forest-steppe subecotype, characterized by wide environmental plasticity, due to the high winter, drought and frost resistance, compared to others subecotype. Its have adapted to withstand prolonged of soil and air in the extreme phases of ontogeny, in particular, in the phase of fruit filling and ripening, giving high stable harvest. Particular breeding and economic value in terms of formation stably high yields under conditions of global climate change, its aridization and displacement borders zoning of fruit crops have xeromesophytes (KsMs) presented central forest-steppe subecotype – in view of the its relatively average demanding to soil and air moisture and resistance to moisture deficiency. Highlighted forms – sources of valuable economic features of sea buckthorn (large berry, firm skin, long berry peduncles and dry separation of berries and іts increased biological value, freezing capacity and making beverages, high yields.
Description: Представлені результати вивчення морфологічних і біохімічних показників рослин обліпихи. Вперше генотипи обліпихи ранжовані за онтогенетичними і морфологічними характеристиками і екологічними особливостями (співвідношення рівня вологості грунту і повітря, забезпечення поживними речовинами грунту, його рН, кількості і режиму опадів, освітленості, позитивних і негативних температур) Природні, напівнатурні і антропні ценопопуляції генотипів обліпихи ранжуються за екоморфічною належністюі до певних кліматичних екотипів (Полісся, лісостеп) і субекотипи (західно-лісостепова, північна лісостепна, Полісська-лісостепова, центральна лісова). Біотипи, що володіють обмеженою здатністю переносити ґрунт і атмосферну посуху (при якій коренева система добре розвинена, наземна частина з рясним листовим покривом), відібрані в природних і напівприродних місцях зростання, відносяться до мезофітів (Ms). Генотипи, виділені на водозбірних територіях, в низинах Лісостепу, Полісся України, відносяться до мезогігрофітів (MsHg) (за морфологічними і фізіологічними ознаками, що характеризуються слабкою посухою і жаростійкістю - 6 балів, вимагають достатньої вологості і достатнього забезпечення органічними і мінеральними речовинами, слабrо морозостійкі, але дуже стійкі до перепадів температури взимку). Особливу групу складають екологічні гнучкі мезофітні рослини обліпихи - мезоксерофіти (wfMsKs) - представлені полісіозно-лісостеповим субекотипом, що характеризується широкою пластичністю навколишнього середовища, що обумовлено високою зимостійкістю, посухою і морозостійкістю в порівнянні з іншими субекотипами. Особливу селекційно-економічну цінність з точки зору формування стабільно високих врожаїв в умовах глобальної зміни клімату, його аридизації і зміщення кордонів зонування плодових культур мають ксеромезофіти (KsMs), представлені в центральному лісостепному субекотипі - з огляду на його відносно середню вибагливість до грунту і вологості повітря і стійкість до нестачі вологи. Виділені форми - джерела цінних економічних особливостей обліпихи (велика ягода, пружна шкірка, довгі ягідні квітконоси і сухе відділення ягід, морозостійкість, висока врожайність, підвищена біологічна цінність і можливість приготування напоїв.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4696
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 635.537:664.7
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morphological_ var.pdf626,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.