Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4427
Title: Особливості змін показників обміну білків у перепелів при застосуванні лізину, метіоніну та треоніну
Other Titles: Особенности изменения белкового обмена у перепелов при использовании лизина, метионина и треонина
Features of changes in protein metabolism in quail when using lysine, methionine and threonine
Authors: Ніщеменко, Микола Прокопович
Nischemenko, Nicola
Саморай, Микола Миколайович
Samoray, Nicola
Порошинська, Оксана Андріївна
Poroshinska, Oksana
Стовбецька, Людмила Степанівна
Stovbetska, Luydmila
Keywords: перепели;амінокислоти;лізин;метіонін;треонін;обмін білків;сироватка крові;загальний білок;залишковий азот;амінний азот;аланінамінотрансфераза;аспартатамінотрансфераза;перепела;аминокислоты;лизин;метионин;сыворотка крови;общий белок;остаточный азот;аминный азот;аланинаминотрансфераза;аспартатаминотрансфераза;quails;amino acids;lysine;methionine;threonine;protein metabolism;blood serum;total protein;residual nitrogen;amine nitrogen;alanine aminotransferase;aspartate aminotransferase
Issue Date: 2014
Citation: Особливості змін показників обміну білків у перепелів при застосуванні лізину, метіоніну та треоніну / М. П. Ніщеменко, М. М. Саморай, О. А. Порошинська, Л. С. Стовбецька // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 2(2). - С. 251-257.
Abstract: У статті викладені дані щодо змін деяких показників обміну білків у перепелів при застосуванні комплексу амінокислот. Вміст білків та активність ферментів переамінування у сироватці крові птиці залежить від різних факторів: росту молодняку птиці, періоду яєчної продуктивності та впливу біологічно-активнихречовин. Встановлено, що через 15 діб згодовування лізину, метіоніну та треоніну вірогідно підвищується вміст загального білка в сироватці крові перепелів дослідних груп. Під час яйцекладки (55-та доба) відмічалось вірогідне зростання його вмісту в сироватці крові перепілок дослідних груп, порівняно з птицею контрольної групи, що зумовлено необхідністю його накопичення та подальшого використання у процесах яйцеутворення. Вміст амінного азоту у сироватці крові перепелів дослідних груп на 25-ту добу експерименту був вірогідно вищим, ніж у контрольній, а на 40-ву добу відмічалась лише тенденція до зростання його рівня у перепелів дослідних груп. На початку інтенсивної яйцекладки вміст амінного азоту в сироватці крові був вірогідно вищим порівняно з групою птиці, яка отримувала основний раціон. Активність ферментів аспартат- та аланінамінотрансферази на 40-ву та 55-ту добу досліджень мала тенденцію до незначного підвищенняу сироватці крові перепелів дослідних груп. В статье изложены данные об изменениях некоторых показателей обмена белков в перепелов при применении комплекса аминокислот. Содержание белков и активность ферментов переаминирования в сыворотке крови птицы зависит от различных факторов: роста молодняка птицы, периода яичной продуктивности и влияния биологически активных. Установлено, что через 15 суток скармливания лизина, метионина и треонина достоверно повышается содержание общего белка в сыворотке крови перепелов исследовательских групп. Во время яйцекладки (55-е сутки) отмечалось достоверное возрастание его содержания в сыворотке крови перепелов исследовательских групп по сравнению с птицей контрольной группы, что обусловлено необходимостью его накопления и дальнейшего использования в процессах яйцеобразования.Содержание аминного азота в сыворотке крови перепелов исследовательских групп на 25-е сутки эксперимента был достоверно выше, чем в контрольной, а на 40-ю сутки отмечалась лишь тенденция к росту его уровня у перепелов исследовательских групп. В начале интенсивной яйцекладки содержание аминного азота в сыворотке крови был достоверно выше по сравнению с группой птицы, которая получала основной рацион. Активность ферментов аспартат- и АлАТ на 40-ю и 55-е сутки исследований имела тенденцию к незначительному повышения его сыворотке крови перепелов исследовательских групп.
Description: The article presents data on changes in some indicators of protein metabolism in quails when using the complex of amino acids. Protein content and activity of re-amine enzymes in the serum of poultry depend on various factors: the growth of the young poultry, the period of egg productivity and the impact of biologically active substances.It is established that after 15 days of feeding of lysine, methionine and threonine the content of total protein in the blood serum of the quails of the experimental groups is significantly increased. During oviposition (55th day) there was a probable increase in its serum content of the quails of the experimental groups, compared with the control group bird, due to the need for its accumulation and further use in the processes of egg formation. Amine nitrogen content in the serum of the quails of the experimental groups on the 25th day of the experiment was probably higher than in the control one, and on the 40th day there was only a tendency to increase its level in the quails of the experimental groups. At the beginning of intensive oviposition, the content of amine nitrogen in the serum was significantly higher compared to the bird group receiving the main diet. The activity of aspartate and alanine aminotransferase enzymes in the 40th and 55th day of studies tended to increase slightly in the serum of the quails of the study groups.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4427
metadata.dc.identifier.udc: 636.6.087.72:612.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osoblyvosti_zmin_pokaznykiv.pdf743,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.