Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3751
Title: Робочий зошит і методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
Other Titles: Workbook and Methodical Instructions for Practicing Lessons in the Technology of Milk and Beef Production by Higher Education Applicants of the First (Bachelor) Level in the Specialty 204 "Technology of Production and Processing of Livestock Products"
Authors: Борщ, Олександр Васильович
Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Oлександрович
Borshch, Oleksandr
Косіор, Леся Тарасівна
Kosior, Lesia
Keywords: молочна продуктивність корів;технологія машинного доїння;племінна робота у скотарстві;програма збільшення та інтенсифікації виробницта молока;dairy productivity of cows;machine milking technology;breeding work in animal husbandry;program to increase and intensify milk production
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Робочий зошит і методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / О.В.Борщ, О.О.Борщ, Л.Т. Косіор.- Біла Церква: БНАУ, 2019 .- 86 с.
Abstract: На базі цього посібника студенти закріплюють теоретичні знання і набувають практичних навиків у роботі з документами первинного зоотехнічного обліку, з оцінки продуктивних та племінних якостей тварин, з планування молочної і м’ясної продуктивності корів, з аналізу ефективності застосування технологій і технологічних рішень та їх моделювання на молочних фермах. Рекомендації передбачають виконання студентами індивідуальних завдань з розробок обґрунтованих зоотехнічних заходів щодо удосконалення технології виробництва молока і яловичини на фермі з впровадженням елементів енергоресурсоощадних технологій.
Description: Based on this guide, students consolidate theoretical knowledge and practical skills in working with primary zootechnical records, assessing the productive and breeding qualities of animals, planning dairy and meat productivity of cows, analyzing the effectiveness of technology and technological solutions and modeling them dairy farms. The recommendations provide students with individual tasks to develop sound zootechnical measures to improve the technology of milk and beef production on the farm with the introduction of energy-saving technologies.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3751
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.033/.034
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
robochii_zoshit.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.