Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3734
Title: Іноземна мова як інструмент формування професійноі мобільності студентів в умовах євроінтеграціі
Other Titles: Foreign language as a tool for professional mobility development under European integration
Authors: Денисенко, Ілона Ігорівна
Denysenko, Ilona
Тарасюк, Анна Миколаївна
Tarasiuk, Anna
Keywords: академічна мобільність;academic mobility;євроінтеграція;European integration;європейська перекладна й накопичувальна система кредитів;European Transfer and Accumulating System (ECTS);предметно-мовлене інтегроване навчання;Content and Language Integrated Learning (CLIL);комунікативна компетенція;communicative competence;іноземна мова;foreign language;вищий навчальний заклад;higher educational establishment
Issue Date: 2019
Publisher: ТОВ Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Денисенко І. І. Іноземна мова як інструмент формування професійноі мобільності студентів в умовах євроінтеграціі / І.І. Денисенко, А. М. Тарасюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Київ, 2019. - С. 80-84. DOI https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-70.20
Series/Report no.: 5;
Abstract: У статті розглядаються аспекти формування професійної мобільності майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції засобами іноземної мови. Автор розглядає поняття "академічна мобільність" як один з компонентів соціальної мобільності, як інтегративну якість готовності та здатності студента до якісного та швидкого опанування основними (інваріантними) та професійними (варіативними) компетенціями; безперервне підвищення рівня своєї компетентності у різноманітних видах майбутньої професійної діяльності, успішному кар'єрному зростанню; визначення власної траєкторії професійного розвитку та ефективної діяльності у різних соціально-професійних спільнотах, самореалізацію студента у майбутній професії та житті. Зазначається, що потенціал іноземної мови не використовується повною мірою, оскільки навчання цій дисципліні ведеться практично окремо з формуванням професійної компетенції майбутнього фахівця, спостерігається відсутність навчально‐методичного забезпечення цілеспрямованого формування професійної компетентності студентів засобами іноземної мови. На основі аналізу практичного досвіду викладання курсу іноземної мови у закордонних вищих навчальних закладах на базі предметно-мовленого інтегрованого навчання CLIL (Content and Language Integrated Learning) розглядаються переваги інноваційного навчання, яке спрямоване на задоволення професійно-освітніх потреб студентів, розвиток професійної мобільності та творчого мислення. Автор указує на деякі проблеми, що виникають під час впровадження технології у навчальний процес, та виділяє певні вимоги до викладача іноземної мови та організаційного процесу. Зроблено висновок про те, що вивчення іноземної мови та немовного предмета одночасно є додатковим засобом для досягнення високих освітніх результатів, технологія CLIL є інноваційним підходом до навчання іноземним мовам у вищій школі, що дає можливість вирішити не тільки проблему формування професійної мобільності майбутнього фахівця, але й дозволить істотно підвищити мотивацію студентів до вивчення іноземної мови, сформувати у них навички свідомо та вільно застосовувати іноземну мову у процесі професійної комунікації; розширити кругозір студентів, знання та прийняття інших культур і цінностей; сформувати й удосконалити лінгвістичні та комунікативні компетенції за допомогою вивчення іноземної мови, подолати мовлений бар'єр як у студентів, так і у викладачів.
Description: The paper considers the practical aspects of professional mobility development for students specializing in Economics by means of foreign language. It is noted that the potential of a foreign language is not used in full since training in this discipline is delivered separately with the development of professional competence of the future expert. The article analyzes the existing experience of teaching English at non-linguistic faculties using CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach. The article suggests the ways of professional mobility development by means of foreign language. It discusses the advantages of innovative teaching, which is aimed at meeting the professional and educational needs of students, the development of professional mobility and creative thinking. It is concluded that studying a foreign language and non -language subject at the same time is an additional means to achieve high educational outcomes.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3734
ISSN: 2311-5491
metadata.dc.identifier.udc: 81`243:378.147.091
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
inozemna_mova.pdf323,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.