Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2918
Title: Особливості реформування іншомовної доуніверситетської освіти на прикладі роботи відділу довузівської підготовки
Other Titles: Peculiarities of reforming foreign language pre-university education on the example of work of the department of pre-university training
Authors: Рудакова, Тетяна Миколаївна
Rudakova, Tetyana
Keywords: викладання української мови як іноземної;teaching Ukrainian as a foreign language;підготовче відділення;preparatory department;В1;В1;Держстандарт;State Standard;іноземні студенти;international students
Issue Date: 21-Mar-2019
Publisher: НАІР
Citation: Рудакова Т. М. Особливості реформування іншомовної доуніверситетської освіти на прикладі роботи відділу довузівської підготовки / Т. М. Рудакова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики» (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 21-22 березня 2019 р.). - Івано-Франківськ, 2019. – С. 248 – 250.
Abstract: На сайті Міністерства освіти і науки України можна ознайомитися з проектом Державного стандарту з української мови як іноземної. Він регулює вимоги до рівня володіння державною мовою осіб, для яких українська мова не є першою. На сьогодні цей документ є єдиним джерелом для створення навчальних планів і підручників, а також сертифікаційного іспиту. Загальновідомо, що нині в Європі лише дві мови не мають сертифікаційних іспитів: українська й білоруська. Уважно розглянувши Держстандарт, ми дійшли висновків, що іноземні громадяни повинні вивчити велику кількість навчального матеріалу, який ґрунтується на знаннях з іноземної мови (української), літератури, культури тощо, тому вирішили розбити курс вивчення української мови як іноземної на модулі.У результаті такого підходу іноземні громадяни не лише вивчають мову до рівня В1, але й повністю адаптуються до суспільного життя в Україні.
Description: On the web site of the Ministry of Education and Science of Ukraine you can get acquainted with the draft State Standard of Ukrainian as a Foreign Language. It regulates the requirements for the level of knowledgeof the state language of persons for whom Ukrainian is not a native language. Today, this document is the only source for curriculum development, textbooks, and certification exams. It is well known that only two languages in Europe today have no certification exams: Ukrainian and Belarusian. Having carefully considered the State Standard, we came to the conclusion that foreign citizens should study a large amount of educational material based on knowledge of foreign language (Ukrainian), literature, culture, etc., so we decided to divide the course of studying Ukrainian as a foreign module. foreigners not only learn the language to level B1, but also fully adapt to social life in Ukraine.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2918
ISSN: 978-966-2716-34-4
metadata.dc.identifier.udc: 71’243 : 371.214.114
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti refo.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.