Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2647
Title: Вплив доїльних установок різних типів на якість та безпечність сирого молока
Other Titles: The influence of different types of milking units on milk quality and safety
Authors: Вовкогон, Аліна Григорівна
Vovkohon, Alina
Надточій, Валентина Миколаївна
Nadtochii, Valentyna
Калініна, Галина Петрівна
Kalinina, Galina
Гребельник, Оксана Петрівна
Hrebelnyk, Oksana
Федорук, Наталія Миколаївна
Fedoruk, Natalia
Загоруй, Людмила Петрівна
Zagoruy, Ludmila
Галай, Оксана Юріївна
Galay, Oksana
Качан, Анатолій Дмитрович
Kachan, Anatolіі
Keywords: технологія;якість та безпечність молока;доїння;доїльні установки;доїльний зал;бактеріальне обсіменіння;technology;quality and safety of milk;milking;milking unit;milking hall;bacterial insemination
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Вплив доїльних установок різних типів на якість та безпечність сирого молока / А.Г.Вовкогон, В.М.Надточій, Г.П.Калініна та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць.- Біла Церква:БНАУ, 2019 .- №1(147) .- С. 118-125. doi: 10.33245/2310-9289-2019-147-1-118-125
Abstract: У статті висвітлено результати порівняльних досліджень показників якості молока, отриманого за доїння у спе-ціалізованих доїльних залах на доїльних установках типу «Паралель» і «Карусель» та за доїння у стійлах на доїльній установці «Молокопровід». Масову частку жиру та білка, сухих речовин та сухого знежиреного молочного залишку, густину, титровану та активну кислотність, термостійкість та точку замерзання визначали за загальноприйнятими методиками. Електроп-ровідність молока визначали за допомогою аналітичного приладу MD–20 MAS–D–TEC. Загальну кількість бактерій у молоці визначали за редуктазною пробою з резазурином та методом висіву у чашках Петрі. Сиропридатність молока визначали за бродильною та сичужно-бродильною пробами. Встановлено дещо вищі показники масової частки жиру, масової частки білка та концентрації сухих речовин у молоці, отриманому у спеціалізованих доїльних залах. Молоко, отримане на доїльній установці типу «Молокопровід», має вищі показники титрованої кислотності, від-так, нижчу термостійкість, порівняно з молоком, отриманим на установках типу «Паралель» та «Карусель». Встановлено підвищення загальної кількості бактерій у молоці, отриманому за доїння корів у стійлах, порівняно з молоком, отриманим у спеціалізованих доїльних залах. Підвищення питомої електропровідності на 1,8 mS/см вище нормативного середнього показника 4,6 mS/см у молоці, отриманому на доїльній установці типу «Карусель», вказує на субклінічну форму маститу у корів або на можливі порушення параметрів експлуатації доїльної установки «Карусель». .
Description: The article highlights comparative research results of milk quality indices obtained from the milking in specialized milking halls with such milking units as «Parallel», «Carousel» or in stalls with the milking unit «Molokoprovid». The fat and protein mass fraction, dry matter and fat-free dry matter, density, titratable and active acidity, heat resistance and freezing point have been determined according to the accepted techniques. The electrical conductivity of milk has been determined by using the analytical device MD-20 MAS-D-TEC. The total amount of milk bacteria has been determined by reductase reduction test and by seeding method in Petri dish. The milk quality has been investigated by the fermentation and rennet fermentation tests. The higher indices of the fat mass fraction, the protein mass fraction and the dry substance concentration of milk, obtained in specialized milking halls, have been established. This is not statistically significant. 8ilk, obtained from the milking unit «Molokoprovid», has higher index of titratable acidity, lower thermal stability in comparison with milk, obtained from specialized milking halls with milking units «Parallel» and «Carousel». It has been determined that there is the bacteria insemination increase in milk received from milking cows in stalls in comparison with milk, obtained from milking in specialized halls. Milk, obtained from the milking unit «Carousel», indicates the subclinical form of mastitis in cows or «Carousel» operation violationif there is in 1,8 mS/cm conductivity increase above average index 4,6 mS/cm.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2647
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 637.12.04:637.116
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_doilnykh_ustanov.pdf227,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.