Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1998
Title: Вплив змішанолігандного комплексу кобальту на його обмін у організмі високопродуктивних корів
Other Titles: Influence of mixed ligand complex of сobalt on its metabolism in the organism of highly productive cows
Authors: Сметаніна, Олена Віталіївна
Smetanina, Olen
Ібатулін, Ігор Ілліч
Ibatulin, Ihor
Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Бомко, Лідія Григорівна
Bomko, Lidiia
Кузьменко, Оксана Анатоліївна
Kuzmenko, Oksana
Keywords: високопродуктивні корови;раціон;премікс;мікроелементи;сульфати цинку;селеніт натрію;змішанолігандний комплекс кобальту;молочна продуктивність;жирність молока;обмін Кобальту;highly productive cows;diet;premix;microelements;sulfate of Zinc;potassium;sodium selenite;mixed ligand complex of cobalt;milk productivity;cobalt exchange;высокопроизводительные коровы;рацион;премикс;микроэлементы;сульфаты цинка;селенит натрия;смешаннолигандный комплекс кобальта;молочная продуктивность;жирность молока;обмен кобальт
Issue Date: 2017
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет
Citation: Вплив змішанолігандного комплексу кобальту на його обмін у організмі високопродуктивних корів / О.В. Сметаніна, І.І. Ібатулін, В.С. Бомко, Л.Г. Бомко, О.А. Кузьменко // Ukrainian Journal of Ecology, .- 2017 .- № 7(4) .- С. 559–563.
Abstract: В науково-господарському досліді було досліджено вплив різних рівнів змішанолігандного комплексу Кобальту на молочну продуктивність та його обмін у організмі високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи у поєднані із сульфатами: цинку 650 г/т, купруму 38 г/т селеніту натрію 1,8 г/т. Для корів 1-ї контрольної групи до раціонів вводили 8,9 г/т сульфату кобальту, 2-ї дослідної групи – 9,7 г/т змішанолігандного комплексу кобальту, 3-ї, 4-ї і 5-ї досліднихгруп відповідно, г/т: 7,3; 4,9 і 2,4. У результаті коровам 1-ї контрольної групи і 2-ї дослідної групи дефіцит у Кобальті був ліквідований на 100 % до існуючої норми, а коровам 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп – на 75, 50 і 25 %. Проведеними дослідженнями доведено, що найвищі середньодобові надої молока натуральної жирності мали корови 3-ї дослідної групи, які споживали у складі комбікорму змішанолігандний комплекс Кобальту у кількості 75 % за концентрацією металу, що переважали аналогів контрольної групи за цим показником відповідно, на 4,4 кг (р≤0,01), або на 9,7 %. Корови 2-ї, 4-ї та 5-ї дослідних груп за середньодобовими надоями молока натуральної жирності переважали аналогів контролю відповідно, на 2,1 кг, або 4,8 %; 3,2 кг, або 7,1 % (р≤0,05); та 1,3 кг, або на 2,9 %. За період досліду жирність молока корів 3-ї дослідної групи перевищувала жирність молока корів контрольної групи на 0,03 % і в перерахунку на молоко 4 % жирності надій становив 3649,7 кг, що на 10,8 % (р≤0,01) вище надоїв піддослідних корів контрольної групи. Стосовно вмісту білка в молоці то суттєвої різниці за цим показником між групами не спостерігалось. Використання в раціонах піддослідних корів сірчанокислого Кобальту згідно з рекомендованою нормою, зумовило позитивний баланс його в організмі на рівні 4,87 мг на голову за добу. А у корів 2–5-ї дослідних груп, які поїдали цей мікроелемент у формі змішанолігандного комплексу баланс становив, відповідно, 8,19 (р≤0,01) %; 10,07 (р≤0,01); 8,89 (р≤0,01) і 8,05 (р≤0,01) В научно-хозяйственном опыте было исследовано влияние различных уровней смешаннолигандного комплекса кобальта на продуктивность и его обмен в организме высокопродуктивных коров украинской черно-рябой молочной породы в сочетании с сульфатами: цинка 650 г / т, меди 38 г / т селенита натрия 1,8 г / т. Для коров 1-й контрольной группы в рационы вводили 8,9 г / т сульфата кобальта, 2-й опытной группы - 9,7 г / т смешаннолигандного комплекса кобальта, 3-й, 4-й и 5-й опытных груп соответственно, г / т: 7,3; 4,9 и 2,4. В результате коровам 1-й контрольной группы и 2-й опытной группы дефицит кобальта был ликвидирован на 100% к существующей норме, а коровам 3-й, 4-й и 5-й опытных групп - на 75, 50 и 25%. Проведенными исследованиями доказано, что высокие среднесуточные надои молока натуральной жирности имели коровы 3-й опытной группы, которые потребляли в составе комбикорма смешаннолигандный комплекс кобальта в количестве 75% по концентрации металла, преобладали аналоги контрольной группы по этому показателю соответственно, на 4,4 кг (р≤0,01), или на 9,7%. Коровы 2-й, 4-й и 5-й опытных групп по среднесуточным надоям молока натуральной жирности преобладали аналогов контроля соответственно на 2,1 кг, или 4,8%; 3,2 кг, или 7,1% (р ≤ 0,05) и 1,3 кг, или на 2,9%. За период опыта жирность молока коров 3-й опытной группы превышала жирность молока коров контрольной группы на 0,03% и в пересчете на молоко 4% жирности составил 3649,7 кг, что на 10,8% (р≤0,01) выше надоев подопытных коров контрольной группы. Относительно содержания белка в молоке то существенной разницы по этому показателю между группами не наблюдалось. Использование в рационах подопытных коров сернокислого кобальта согласно рекомендованной норме, обусловило положительный баланс его в организме на уровне 4,87 мг на голову в сутки. А у коров 2-5-й исследовательских групп, которые поедали этот микроэлемент в форме смешаннолигандного комплекса баланс составлял, соответственно, 8,19 (р≤0,01)%; 10,07 (р≤0,01) 8,89 (р≤0,01) и 8,05 (р≤0,01)
Description: In the scientific and economic research we investigated the influence different levels of mixed ligand complex of Cobalt on milk productivity and its exchange in the organism of highly productive cows of Ukrainian Black-and-White milk breed in combination with sulfates: Zinc 650 g/t, potassium 38 g/t, sodium selenite 1.8 g/t. For cows of the 1st control group, we administrated 8.9 g/t of cobalt sulfate, 2nd group – 9.7 g/t of mixed ligand complex of cobalt, 3rd, 4th and 5th experimental groups respectively, were fed into rations, g/t: 7.3; 4.9, and 2.4. As a result, the cows of the 1st control group and the 2nd experimental group the deficit in Cobalt was eliminated 100 % to the current norm, and for cows of the 3rd, 4th and 5th experimental groups - 75, 50 and 25 %. The conducted researches have proved that the highest average daily milk yield of natural fat had cows of the 3rd experimental group, which consumed mixed fodder in the composition of mixed ligand complex of Cobalt in the amount of 75 % by concentration of the metal, which prevailed the analogues of the control group for this indicator, respectively, by 4.4 kg (р≤0.01), or by 9.7%. Cows of the 2nd, 4th and 5th experimental groups according to the average daily milk fat content of the natural fat were dominated by analogues of control, respectively, by 2.1 kg or 4.8 %; 3.2 kg or 7.1% (p≤0.05); and 1.3 kg, or 2.9 %. During the experiment, fat content of milk of cows of the 3rd experimental group exceeded fat content of milk of control group of cows by 0.03%, and in terms of milk, the 4% fat content milk yield was 3649.7 kg, which is 10.8 % (p≤0.01) higher yields of experimental cows in the control group. As for the content of protein in milk, there was no significant difference between the groups in this indicator. The use of sulfuric acid Cobalt in accordance with the recommended norm in the diet of experimental cows resulted in its positive balance in the body at 4.87 mg per head per day. And in the cows of the 2-5th experimental groups who ate this trace in the form of a mixed ligand complex the balance was, respectively, 8.19 % (p≤0.01), 10.07 (p≤0.01), 8.89 (p≤0.01), and 8.05 (p≤0.01)
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1998
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.087. 72: 612.015.504.06
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_zmishanolihandnoho.pdf214,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.