Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1998
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСметаніна, Олена Віталіївна-
dc.contributor.authorSmetanina, Olen-
dc.contributor.authorІбатулін, Ігор Ілліч-
dc.contributor.authorIbatulin, Ihor-
dc.contributor.authorБомко, Віталій Семенович-
dc.contributor.authorBomko, Vitalii-
dc.contributor.authorБомко, Лідія Григорівна-
dc.contributor.authorBomko, Lidiia-
dc.contributor.authorКузьменко, Оксана Анатоліївна-
dc.contributor.authorKuzmenko, Oksana-
dc.date.accessioned2019-03-18T20:10:18Z-
dc.date.available2019-03-18T20:10:18Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationВплив змішанолігандного комплексу кобальту на його обмін у організмі високопродуктивних корів / О.В. Сметаніна, І.І. Ібатулін, В.С. Бомко, Л.Г. Бомко, О.А. Кузьменко // Ukrainian Journal of Ecology, .- 2017 .- № 7(4) .- С. 559–563.uk_UA
dc.identifier.issn2520-2138-
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1998-
dc.descriptionIn the scientific and economic research we investigated the influence different levels of mixed ligand complex of Cobalt on milk productivity and its exchange in the organism of highly productive cows of Ukrainian Black-and-White milk breed in combination with sulfates: Zinc 650 g/t, potassium 38 g/t, sodium selenite 1.8 g/t. For cows of the 1st control group, we administrated 8.9 g/t of cobalt sulfate, 2nd group – 9.7 g/t of mixed ligand complex of cobalt, 3rd, 4th and 5th experimental groups respectively, were fed into rations, g/t: 7.3; 4.9, and 2.4. As a result, the cows of the 1st control group and the 2nd experimental group the deficit in Cobalt was eliminated 100 % to the current norm, and for cows of the 3rd, 4th and 5th experimental groups - 75, 50 and 25 %. The conducted researches have proved that the highest average daily milk yield of natural fat had cows of the 3rd experimental group, which consumed mixed fodder in the composition of mixed ligand complex of Cobalt in the amount of 75 % by concentration of the metal, which prevailed the analogues of the control group for this indicator, respectively, by 4.4 kg (р≤0.01), or by 9.7%. Cows of the 2nd, 4th and 5th experimental groups according to the average daily milk fat content of the natural fat were dominated by analogues of control, respectively, by 2.1 kg or 4.8 %; 3.2 kg or 7.1% (p≤0.05); and 1.3 kg, or 2.9 %. During the experiment, fat content of milk of cows of the 3rd experimental group exceeded fat content of milk of control group of cows by 0.03%, and in terms of milk, the 4% fat content milk yield was 3649.7 kg, which is 10.8 % (p≤0.01) higher yields of experimental cows in the control group. As for the content of protein in milk, there was no significant difference between the groups in this indicator. The use of sulfuric acid Cobalt in accordance with the recommended norm in the diet of experimental cows resulted in its positive balance in the body at 4.87 mg per head per day. And in the cows of the 2-5th experimental groups who ate this trace in the form of a mixed ligand complex the balance was, respectively, 8.19 % (p≤0.01), 10.07 (p≤0.01), 8.89 (p≤0.01), and 8.05 (p≤0.01)uk_UA
dc.description.abstractВ науково-господарському досліді було досліджено вплив різних рівнів змішанолігандного комплексу Кобальту на молочну продуктивність та його обмін у організмі високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи у поєднані із сульфатами: цинку 650 г/т, купруму 38 г/т селеніту натрію 1,8 г/т. Для корів 1-ї контрольної групи до раціонів вводили 8,9 г/т сульфату кобальту, 2-ї дослідної групи – 9,7 г/т змішанолігандного комплексу кобальту, 3-ї, 4-ї і 5-ї досліднихгруп відповідно, г/т: 7,3; 4,9 і 2,4. У результаті коровам 1-ї контрольної групи і 2-ї дослідної групи дефіцит у Кобальті був ліквідований на 100 % до існуючої норми, а коровам 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп – на 75, 50 і 25 %. Проведеними дослідженнями доведено, що найвищі середньодобові надої молока натуральної жирності мали корови 3-ї дослідної групи, які споживали у складі комбікорму змішанолігандний комплекс Кобальту у кількості 75 % за концентрацією металу, що переважали аналогів контрольної групи за цим показником відповідно, на 4,4 кг (р≤0,01), або на 9,7 %. Корови 2-ї, 4-ї та 5-ї дослідних груп за середньодобовими надоями молока натуральної жирності переважали аналогів контролю відповідно, на 2,1 кг, або 4,8 %; 3,2 кг, або 7,1 % (р≤0,05); та 1,3 кг, або на 2,9 %. За період досліду жирність молока корів 3-ї дослідної групи перевищувала жирність молока корів контрольної групи на 0,03 % і в перерахунку на молоко 4 % жирності надій становив 3649,7 кг, що на 10,8 % (р≤0,01) вище надоїв піддослідних корів контрольної групи. Стосовно вмісту білка в молоці то суттєвої різниці за цим показником між групами не спостерігалось. Використання в раціонах піддослідних корів сірчанокислого Кобальту згідно з рекомендованою нормою, зумовило позитивний баланс його в організмі на рівні 4,87 мг на голову за добу. А у корів 2–5-ї дослідних груп, які поїдали цей мікроелемент у формі змішанолігандного комплексу баланс становив, відповідно, 8,19 (р≤0,01) %; 10,07 (р≤0,01); 8,89 (р≤0,01) і 8,05 (р≤0,01) В научно-хозяйственном опыте было исследовано влияние различных уровней смешаннолигандного комплекса кобальта на продуктивность и его обмен в организме высокопродуктивных коров украинской черно-рябой молочной породы в сочетании с сульфатами: цинка 650 г / т, меди 38 г / т селенита натрия 1,8 г / т. Для коров 1-й контрольной группы в рационы вводили 8,9 г / т сульфата кобальта, 2-й опытной группы - 9,7 г / т смешаннолигандного комплекса кобальта, 3-й, 4-й и 5-й опытных груп соответственно, г / т: 7,3; 4,9 и 2,4. В результате коровам 1-й контрольной группы и 2-й опытной группы дефицит кобальта был ликвидирован на 100% к существующей норме, а коровам 3-й, 4-й и 5-й опытных групп - на 75, 50 и 25%. Проведенными исследованиями доказано, что высокие среднесуточные надои молока натуральной жирности имели коровы 3-й опытной группы, которые потребляли в составе комбикорма смешаннолигандный комплекс кобальта в количестве 75% по концентрации металла, преобладали аналоги контрольной группы по этому показателю соответственно, на 4,4 кг (р≤0,01), или на 9,7%. Коровы 2-й, 4-й и 5-й опытных групп по среднесуточным надоям молока натуральной жирности преобладали аналогов контроля соответственно на 2,1 кг, или 4,8%; 3,2 кг, или 7,1% (р ≤ 0,05) и 1,3 кг, или на 2,9%. За период опыта жирность молока коров 3-й опытной группы превышала жирность молока коров контрольной группы на 0,03% и в пересчете на молоко 4% жирности составил 3649,7 кг, что на 10,8% (р≤0,01) выше надоев подопытных коров контрольной группы. Относительно содержания белка в молоке то существенной разницы по этому показателю между группами не наблюдалось. Использование в рационах подопытных коров сернокислого кобальта согласно рекомендованной норме, обусловило положительный баланс его в организме на уровне 4,87 мг на голову в сутки. А у коров 2-5-й исследовательских групп, которые поедали этот микроэлемент в форме смешаннолигандного комплекса баланс составлял, соответственно, 8,19 (р≤0,01)%; 10,07 (р≤0,01) 8,89 (р≤0,01) и 8,05 (р≤0,01)uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherМелітопольський державний педагогічний університетuk_UA
dc.subjectвисокопродуктивні коровиuk_UA
dc.subjectраціонuk_UA
dc.subjectпреміксuk_UA
dc.subjectмікроелементиuk_UA
dc.subjectсульфати цинкуuk_UA
dc.subjectселеніт натріюuk_UA
dc.subjectзмішанолігандний комплекс кобальтуuk_UA
dc.subjectмолочна продуктивністьuk_UA
dc.subjectжирність молокаuk_UA
dc.subjectобмін Кобальтуuk_UA
dc.subjecthighly productive cowsuk_UA
dc.subjectdietuk_UA
dc.subjectpremixuk_UA
dc.subjectmicroelementsuk_UA
dc.subjectsulfate of Zincuk_UA
dc.subjectpotassiumuk_UA
dc.subjectsodium seleniteuk_UA
dc.subjectmixed ligand complex of cobaltuk_UA
dc.subjectmilk productivityuk_UA
dc.subjectcobalt exchangeuk_UA
dc.subjectвысокопроизводительные коровыuk_UA
dc.subjectрационuk_UA
dc.subjectпремиксuk_UA
dc.subjectмикроэлементыuk_UA
dc.subjectсульфаты цинкаuk_UA
dc.subjectселенит натрияuk_UA
dc.subjectсмешаннолигандный комплекс кобальтаuk_UA
dc.subjectмолочная продуктивностьuk_UA
dc.subjectжирность молокаuk_UA
dc.subjectобмен кобальтuk_UA
dc.titleВплив змішанолігандного комплексу кобальту на його обмін у організмі високопродуктивних корівuk_UA
dc.title.alternativeInfluence of mixed ligand complex of сobalt on its metabolism in the organism of highly productive cowsuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udc636.2.087. 72: 612.015.504.06uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_zmishanolihandnoho.pdf214,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.