Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4092
Title: Біологічна цінність молока кіз
Other Titles: The biological value of goat milk
Authors: Пірова, Людмила Вікторовна
Pirova, Liudmyla
Keywords: хімічний і біохімічний склад;біологічна і харчова цінність;козине молоко;chemical and biochemical composition;biological and nutritional value;goat's milk
Issue Date: 2013
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Пірова Л.В. Біологічна цінність молока кіз / Л.В. Пірова // Екотрофологія. Прогрес, проблеми, перспективи екологічно безпечного виробництва: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри екотрофології БНАУ. – Біла Церква, 2013 .– С.104-105.
Abstract: На основі сучасних узагальнених літературних даних хімічного і біохімічного складу та властивостей визначено якісні властивості, біологічну і харчову цінність козиного молока порівняно з коров’ячим і жіночим молоком, оскільки коров’яче молоко є основною сировиною для виробництва молочних продуктів, а жіноче молоко містить всі необхідні поживні речовини в оптимальному співвідношенні і в легкозасвоюваній формі, необхідні для організму дитини. Встановлено, що козине молоко має низкупереваг порівняно зкоров’ячим молоком. Належний розвиток галузі козівництва, яку інтенсивно використовують не тільки в розвинутих країнах Європи, а й у багатьох країнах світу, може стати одним із резервів поповнення продовольчого достатку нашої країни.
Description: On the basis of modern generalized literature data on chemical and biochemical composition and properties, the qualitative properties, biological and nutritional value of goat's milk compared to cow's and female's milk are determined, since cow's milk is the main raw material for milk production, and female milk contains all the necessary milk. nutrients in the optimum ratio and in the easily digestible form necessary for the body of the child. Goat milk has been found to have a number of advantages over cow's milk. Proper development of the goat industry, which is intensively used not only in developed countries of Europe, but also in many countries of the world, can become one of the reserves of replenishment of our country's food wealth.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4092
metadata.dc.identifier.udc: 637.12’639:637.12.04/07
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
biologichna_tsinnist.pdf228,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.