Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1940
Title: Символіка межі у весільних обрядах Західного Полісся
Other Titles: Symbols of the border in the wedding ceremonies of Western Polissya
Authors: Гром, Олена Петрівна
Grom, Elena
Keywords: весільний фольклор;Західне Полісся;образ-символ;семантика;ритуал;весільний атрибут;космогонічні уявлення;wedding folklore;Western Polissya;image-symbol;semantics, ritual;wedding attribute;cosmogonic notions
Issue Date: 1996
Publisher: Видавництво Волинського державного університету «Вежа»
Citation: Гром О.П. Символіка межі у весільних обрядах Західного Полісся / О.П. Гром // Фольклористичні зошити: збірник наукових праць. – 1996. – Вип.1. – С.58-66.
Abstract: Досліджено, що образ межі є одним із космогонічних елементів і виступає в родинній і календарній обрядовості смисловою віссю бінарних опозицій. Судячи з того, що календарні віхи протягом тривалого часу були визначальними у проведенні шлюбних обрядів, то цілком логічно припускати, що у весільну символіку цей образ увійшов саме з календарної. Особливою мірою це може стосуватися тих весільних ритуалів, які були перенесені у весільний обряд з купальського. Сюди ж належать і звичай запалювати солому у воротах перед молодими, де втіленням межі є ворота, і обливання молодої водою по дорозі від криниці, і гуди її посилає родина молодого, де шлях по воду може прирівнюватися до лімінальної зони, поетичним втіленням якої виступає Дунай. Втіленням темного зловіщого порубіжжя очевидно, можна вважати й відчуження молодої в коморі. Межа у весільному обряді має різні міфічні вияви. Це – апокаліпсис, хаос, з якого народжується нова людина. Різноманітні форми вияву образу межі у багатьох жанрах українського обрядового фольклору свідчать про їх граничну давність та тісний зв’язок із космогонічними уявленнями епохи індоєвропейської спільноти. Характерною особливістю досліджуваного символу, як було вже сказано, є його опозиційна рівновага між світами. Іноді дифузні зони опозиційних пар можуть зміщуватися; межа тоді ідентифікується із потойбічним світом, де відбувається символічне переродження образу.
Description: It was investigated that the image of the border is one of the cosmogonic elements and acts in the family and calendar ceremonies of the semantic axis of binary oppositions. Judging by the fact that calendar milestones for a long time were decisive in the conduct of marriage ceremonies, it is logical to assume that in the wedding symbols, this image came in precisely from the calendar. In particular, this may apply to those wedding rituals that were transferred to the wedding ceremony from the Kupala. It also belongs to the custom of lighting a straw in the gate before the young, where the incarnation of the border is a gate, and the flow of young water along the road from the well, and its humor sends the family of the young, where the path on the water can be equated to the limiting zone, whose poetic embodiment is the Danube. Apparently, the embodiment of the dark sinister digestion can be considered as the alienation of the young in the pantry. The boundary in the wedding ceremony has different mythical findings. It is an apocalypse, a chaos from which a new person is born. Various forms of expression in the image of the limit in many genres of Ukrainian ritual folklore testify to their limitations and close ties with the cosmogonic notions of the Indo-European community. As was already mentioned, a characteristic feature of the investigated symbol is its oppositional balance between worlds. Sometimes the diffuse zones of the opposition pairs can be displaced; the boundary is then identified with the otherworldly world, where the symbolic degeneration of the image takes place.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1940
ISBN: 5-7763-8930-5
metadata.dc.identifier.udc: УДК 398.83(477.82)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Symvolika_mezhi.pdf192,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.