Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1462
Title: Проблеми організації автономного   навчання іноземних мов студентів   вищої школи: сучасні методи   та стратегії
Other Titles: Проблемы организации автономного обучения иностранным языкам студентов высшей школы: современные методы и стратегии
Some issues of autonomous teaching foreign languages organization for high school students: modern methods and strategies
Authors: Рєзнік, Віта Григорівна
Ryeznik, Vita
Лобачова, Світлана Віталіївна
Lobachova, Svitlana
Keywords: автономне навчання;autonomous learning;навчальні стратегії;teaching strategies;навчальний процес;educational process;навчальні технології.;teaching technologies
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Рєзнік В.Г. Проблеми організації автономного навчання іноземних мов студентів вищої школи: сучасні методи та стратегії // В.Г. Рєзнік, С.В. Лобачова // Молодий вчений. – 2017. – № 12.1 (52.1). – С.76 – 79.
Abstract: У статті досліджується зміст поняття «автономне навчання», умови його успішної організації та основні характеристики. Визначено роль учасників навчального процесу в реалізації завдань вивчення іноземних мов у вищій школі. Автори акцентують увагу на тому, що викладач організовує навчальну діяльність на партнерських засадах, мотивує та підтримує пізнавальний інтерес до вивчення іноземних мов, є помічником та консультантом у навчальній діяльності. Автономне навчання розглядається як одна з технологій особистісно-орієнтованого навчання, що забезпечує самовизначення та самореалізацію студента у процесі оволодіння іноземною мовою.
Description: The paper deals with the notion of autonomous learning, its basic features and preconditions for successful organization. The role of educational process participants in realization of the goals of foreign languages learning in high school is determined. The authors focus on organizational function of a teacher carried out on partnership approach, they point out that a teacher encourages students’ cognition interest in foreign languages learning and is an assistant and manager in student educational activity. Autonomous learning is considered to be a student-centered education technology providing student personal identity and fulfillment in the process of learning a foreign language.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1462
ISSN: (Print): 2304-5809;(Online): 2313-2167
metadata.dc.identifier.udc: УДК 159.922.4:504:378:63
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problemy`_organi.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.