Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9019
Title: Результати мікотоксикологічних досліджень впливу санітарно-гігієнічних умов на синтез дезоксиніваленолу мікроміцетом F. graminearum на різних зернових субстратах
Other Titles: Results of mycotoxicological studies of the influence of sanitary and hygienic conditions on the synthesis of deoxynivalenol by the micromycete F. graminearum on various grain substrates
Authors: Островський, Денис Миколайович
Ostrovsky, Denis
Зоценко, Володимир Миколайович
Zotsenko, Volodymyr
Гришко, Віталій Анатолійович
Grishko, Vitaliі
Keywords: F. graminearum;тривалість культивування;зернові субстрати;дезоксиніваленол;температура культивування;вологість субстрату;substrate humidity;duration of cultivation;grain substrates;deoxynivalenol;cultivation temperature
Issue Date: 2023
Publisher: БНАУ
Citation: Островський Д.М. Результати мікотоксикологічних досліджень впливу санітарно-гігієнічних умов на синтез дезоксиніваленолу мікроміцетом F. graminearum на різних зернових субстратах / Д.М. Островський, В.М. Зоценко, В.А. Гришко // Наук. вісник вет. медицини:зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2023. - Вип.1. - С. 52-58. Doi: 10.33245/2310-4902-2023-180-1-52-58
Abstract: В останні роки все частіше увагу дослідників привертають мікотоксини, зокрема фузаріотоксини, які мають вирішальне значення у патології сільськогосподарських тварин. Серед них слід виділити дезоксиніваленол (ДОН) – один з найпоширеніших фузаріотоксинів. Він впливає на здоров'я тварин, що споживають забруднений корм, та може зумовлювати різноманітні порушення обмінних процесів, змінюючи властивості гомеостазу організму. Один з основних ефектів дезоксиніваленолу полягає в тому, що він стимулює продукцію прозапальних цитокінів, що спричиняє гостру фазу запалення у тварин. Крім того, дезоксиніваленол зумовлює зниження апетиту та може спричиняти гіпофагію у тварин, що призводить до зниження добових приростів. Напрям проведених досліджень спрямовано на виявлення оптимального субстрату для синтезу дезоксиніваленолу та максимального його накопичення грибом F. graminearum, також встановлено оптимальні параметри для синтезу мікотоксину (температура культивування, вологість субстрату, термін культивування). Як субстрати використовували зерно таких культур: пшениці, рису, кукурудзи, ячменю, вівса, жита, проса, пшона, гороху, сої, соняшнику, гірчиці, ріпаку, гречки та льону. Дезоксиніваленол у пробах визначали методом тонкошарової хроматографії. Продукування дезоксиніваленолу вивчали за температур 4, 17, 24 та 28 °С; вологості субстрату в межах від 14–90 % і тривалості культивування від 1 до 4 тижнів. Мікотоксинопродукуюча активність гриба F. graminearum ізолят 195/1 значною мірою визначалась досліджуваними параметрами. Максимальна кількість дезоксиніваленолу продукувалась за температури 24 ºС, вологості субстрату 50 %, тривалістю культивування 24 доби. Із апробованих субстратів найкращим для продукції дезоксиніваленолу виявився рис. Отримані результати слугують основою для можливого прогнозування забруднення кормів дезоксиніваленолом і загалом дозволять оптимізувати заходи контролювання мікотоксикозів і в такий спосіб мінімізувати можливі ризики отруєння мікотоксинами людей і тварин.
Description: Today, fusariotoxins play an increasing lyimportant role in the pathology of farm animals, among which deoxynivalenol plays an important role. Deoxynivalenol (DON) is one of the most common fusariotoxins. It affects the health of animals that consume contaminated feed, and can lead to various metabolic disorders, disrupting the body's homeostasis. One of the main effects of deoxynivalenol is that it stimulates the production of anti-inflammatory cytokines, which in turn causes the acute phase of inflammation in animals. In addition, deoxynivalenol leads to a decrease in appetite and can cause hypophagia in animals, which in turn leads to a decrease in daily gains. The direction of the conducted research is aimed at identifying the optimal substrate for the synthesis of deoxynivalenol and its maximum accumulation by the fungus F. graminearum, and also established the optimal parameters for the synthesis of mycotoxin (cultivation temperature, substrate humidity, cultivation period). Grains of the following crops were used as substrates: wheat, rice, corn, barley, oats, rye, millet, peas, soybeans, sunflower, mustard, rapeseed, buckwheat, and flax. Deoxynivalenol in samples was determined by thin-layer chromatography. The production of deoxynivalenol was studied in the temperature ranges of 4, 17, 24, and 28 °C; humidity of the substrate in the range from 14–90% and the duration of cultivation from 1 to 4 weeks. The mycotoxin-producing activity of the fungus F. graminearum isolate 195/1 was largely determined by the studied parameters. The maximum amount of deoxynivalenol was produced at a temperature of 24 ºС, a substrate humidity of 50%, and a duration of cultivation of 24 days. Of the tested substrates, rice was the best for deoxynivalenol production. The obtained results serve as a basis for possible prediction of feed contamination with deoxynivalenol and, in general, will allow to optimize measures to combat mycotoxicosis and thus minimize the possible risks of mycotoxin poisoning of people and animals.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9019
ISSN: 2310-4902
metadata.dc.identifier.udc: 619:615.918:633.15:582.28
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rezul'taty_mikotoksykologichnyh.pdf430,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.