Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8924
Title: Порівняльна характеристика дезінфекційних засобів для молочного устаткування та якості молочної продукції за впливу паратипових факторів навколишнього середовища
Other Titles: Comparative characteristics of disinfectants for dairy equipment and quality of dairy products under the influence of paratypical environmental factors
Authors: Гришко, Віталій Анатолійович
Grishko, Vitaliі
Андрійчук, Андрій Віталійович
Andriіchuk, Andrii
Зоценко, Володимир Миколайович
Zotsenko, Volodimir
Островський, Денис Миколайович
Ostrovskiy, Denys
Бондаренко, Леся Вікторівна
Bondarenko, Lesia
Балацький, Юрій Олександрович
Balytskyi, Yuri
Малина, Василь Вікторович
Malyna, Vasily
Федорченко, Максим Миколайович
Fedorchenko, Maksym
Keywords: молочне устаткування;молочна продукція;дезінфекція;гігієна виробництва молока;мікробіологічні показники молока;технологія виробництва молока;якість молока;dairy equipment;dairy products;disinfection;milk production hygiene;microbiological indicators of milk;milk production technology;milk quality
Issue Date: 2023
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Порівняльна характеристика дезінфекційних засобів для молочного устаткування та якості молочної продукції за впливу паратипових факторів навколишнього середовища / В. А. Гришко, А. В. Андрійчук, В. М. Зоценко та ін. // Tехнологія виробництва і переробки продукції тваринництва = Animal Husbandry Products Production and Processing: збірник. наук. праць .- Біла Церква: БНАУ, 2023 .- Вип. 1. - С. 159-167. doi: 10.33245/2310-9289-2023-178-1-159-167
Abstract: Досліджено параметри мікроклімату корівника за безприв’язного способу утримання корів у весняний період. Встановлено, що температурний режим у корівнику становив у середньому 8,8±1,34° С, відносна вологість і швидкість руху повітря в порівнюваних приміщеннях перебувала в межах гігієнічних норм. Мікробіологічні показники бактеріального забруднення повітря відповідають верхнім показникам гігієнічних норм та становлять 116,64±6,32 КУО в 1 м3 . Бактеріальне забруднення технологічного обладнання в середньому становило 119,33±14,71 тис. КУО/м3 . Вміст шкідливих газів у приміщенні не перевищував допустимих санітарно-гігієнічних норм та знаходився в межах нормативів ВНТП-АПК-01.05. Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми). Середній показник кількості МАФАнМ у змивах з об’єктів дослідження (дійкова гума, колектор, молочний шланг, молокопровід) після промивання водою становив 368,4±9,8 тис. КУО/см3 , а 0,5 % розчином кальцинованої соди – 249,0±11,7 тис. КУО/см3 . Вищий рівень мікробіологічної чистоти внутрішніх поверхонь молочного обладнання забезпечувала санітарна обробка за використання дезінфікувального засобу «Perfo Grif», при цьому кількість МАФАнМ у змивах у середньому становила 139,7±7,0 тис. КУО/см3 . Найкращі показники мікробіологічної чистоти молочного обладнання отри мано за санітарної обробки 0,5 % розчином «Higienic-K». Середня кількість МАФАнМ при цьому становила 126,2±1,5 тис. КУО/см3 . У разі використання для санобробки молочного обладнання розчину кальцинованої соди кількість МАФАнМ у свіжовидоєному молоці, яке було відібране з охолоджувача, становила 198,3±12,16 тис. КУО/см3 , що відповідає першому ґатунку, згідно з ДСТУ 3362:2018 «Молоко-сировина коров’яче». Технічні умови. Водночас під час санобробки обладнання кислотними мийно-дезінфікувальними засобами «Perfo Grif» і «Higienic-K» кількість МАФАнМ молока становила, відповідно, 114±8,14 і 102,0±16,3 тис. КУО/см3 , що відповідає вищому ґатунку. Титр БГКП при цьому становив понад 1,0, а кількість соматичних клітин (КСК) була в межах допустимої норми (400 тис./мл). Отже, для ефективної санітарно-гігієнічної обробки доїльного устаткування робочі розчини дезінфектантів на основі пероцтової, азотної та фосфорної кислот повинні містити 0,5 % діючої речовини, що забезпечить знищення мікроорганізмів за експозиції 5–15 хв.
Description: The parameters of the microclimate of the barn under the untethered method of keeping cows in the spring were studied. It was found that the temperature in the barn was on average 8.8±1.34 °C, the relative humidity and air velocity in the compared rooms were within the limits of hygienic standards. Microbiological indicators of bacterial air contamination correspond to the upper limits of hygienic standards and amounted to 116.64±6.32 CFU/sс3 . The bacterial contamination of technological equipment averaged 119.33±14.71 thousand CFU/sc3 . The content of harmful gases in the premises did not exceed the permissible sanitary and hygienic standards and was within the limits of the standards of VNTP-APC-01.05 Livestock enterprises (complexes, farms, small farms). The average number of MAFANM in the flushes from the study objects (teat rubber, collector, milk hose, milk pipeline) after washing with water was 368.4±9.8 thousand CFU/ sс3 , and with 0.5% soda ash solution - 249.0±11.7 thousand CFU/sс3 . The best level of microbiological cleanliness of the internal surfaces of dairy equipment was provided by sanitization using the disinfectant "Perfo Grif", with the number of MAFANM in the flushes averaging 139.7±7.0 thousand CFU/sс3 . The best indicators of microbiological cleanliness of dairy equipment were obtained during sanitization with 0.5% Higienic-K solution. The average number of MAFANM was 126.2±1.5 thousand CFU/sс3 . When using a solution of soda ash for sanitizing dairy equipment, the amount of MAFANM in freshly milked milk taken from the cooler was 198.3±12.16 thousand CFU/ sс3 , which corresponds to the first grade according to DSTU 3362:2018 "Cow's milk". Technical conditions. At the same time, during the sanitization of equipment with acidic detergents and disinfectants "Perfo Grif" and "Higienic-K", the amount of MAFANM in milk was 114±8.14 and 102.0±16.3 thousand CFU/sс3 , respectively, which corresponds to the highest grade. At the same time, the BCCP titer was more than 1.0, and the number of somatic cells (SCC) was within the permissible range (400 thousand/ml). Therefore, for effective sanitary and hygienic treatment of milking equipment, working solutions of disinfectants based on peracetic, nitric and phosphoric acids should contain 0.5% of the active ingredient, which will ensure the destruction of microorganisms during exposure for 5 – 15 minutes.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8924
ISSN: 2310-9289
2415-7635
metadata.dc.identifier.udc: 619:614.48
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porivnialna_kharakter.pdf550,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.