Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8679
Title: Математичне моделювання кореляційної залежності забур’яненості посівів кукурудзи від норм застосування гербіциду Експерт ПРО
Other Titles: Mathematical modeling of the correlation dependence of the weediness of corn crops on herbicide application rates Pro Expert
Authors: Заболотний, Олександр Іванович
Zabolotnyi, Oleksandr
Заболотна, Альона Володимирівна
Zabolotna, Alona
Шубенко, Лідія Анатоліївна
Shubenko, Lidiia
Даценко, Анна Андріївна
Keywords: кукурудза;corn;гербіцид;herbicide;забур’яненість;turbidity;моделювання;modeling;кореляція;correlation
Issue Date: May-2023
Publisher: Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Одеса : Видавничий дім «Гельветика»,
Citation: Заболотний О.І., Заболотна А.В., Шубенко Л.А., Даценко А.А. Математичне моделювання кореляційної залежності забур’яненості посівів кукурудзи від норм застосування гербіциду Експерт ПРО. Таврійський науковий вісник. 2023. № 130. С. 62-68. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2023.130.10
Abstract: Наведено результати досліджень стосовно впливу норм гербіциду Експерт Про, м.д. на рівень забур’яненості посівів кукурудзи, змодельовано кореляційну залежність кілько- сті та маси бур’янів від норми використання перпарату. Проведеними дослідженнями встановлено, що за обліку рівня забупяненості через місяць після внесення гербіциду кількість бур’янів у варіанті досліду зі внесенням 1,25 л/га препарату знизилася на 78% за кількістю й на 75% – за масою. За використання 1,50 л/га гербіциду кількість та маса бур’янів проти контролю знизилася на 83 і 85% відповідно, а при дії 1,75 л/га – на 90 і 89% відповідно до норм. Найбільший відсоток знищення сеге- тальної рослинності як за кількістю, так і за масою спостерігався у разі внесення 2,00 л/га гербіциду – відповідно на 92 і 93%. За виконання повторного обліку рівня сегетальної рослинності перед збиранням вро- жаю спостерігалося певне зростання як кількості так і маси бур’янів в агрофітоценозі кукурудзи, що спричинено появою нових сходів у проміжку між обліками.
Description: The article deals with the research results on the influence of Expert Pro herbicide rates, ppm. on the degree of maize crops weediness and the correlation dependence of the number and weight of weeds on the rate of drug use. Based on the conducted studies, it was established that, taking into account the degree of weediness, one month after the herbicide application, the number of weeds in the experimental variant with the drug application of 1.25 l/ha decreased by 78% in number and by 75% in weight. With the use of 1.50 l/ha of herbicide, the number and weight of weeds compared to the control decreased by 83 and 85%, respectively, and with 1.75 l/ha – by 90 and 89%, respectively, according to the norms. The highest percentage of segetal vegetation destruction, both in terms of quantity and weight, was observed under application of 2.00 l/ha of herbicide – by 92 and 93%, respectively. During the repeated recording of the segetal vegetation degree before harvesting, a certain increase in the number and weight of weeds in the agrophytocenosis of maize was observed, which was caused by the appearance of new seedlings in the period between the recordings. In particular, as in the previous accounting, the highest percentage of segetal vegetation removal was observed under application of 2.00 l/ha of herbicide. In this version of the experiment, the amount and weight of the weed component decreased by 92% compared to the control.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8679
ISSN: 2226-0099
metadata.dc.identifier.udc: 633.15:632.954:631.811.98
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Математичний.pdf501,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.