Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8465
Title: Продуктивність сортів ожини
Other Titles: Productivity of blackberry varieties
Authors: Шубенко, Лідія Анатоліївна
Shubenko, Lidiia
Сич, Зеновій Деонизович
Sich, Zenova
Keywords: ожина;blackberry;маса ягоди;mass of berries;урожайність;crop capacity
Issue Date: 3-Mar-2023
Publisher: ДС "Маяк" ІОБ НААН
Citation: Шубенко Л.А., Сич З.Д. Продуктивність сортів ожини / Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): Матеріали VІI Міжнародної н.-п. конференції (у рамках VIІI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023», 2 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т., 2023. Т. 2. С. 317-321
Abstract: Основою формування попиту має стати новітній сортимент. Тому проведення комплексних досліджень господарсько-біологічних ознак є важливим для нових вітчизняних та інтродукованих сортів, рівня прояву та впливу цих ознак на продуктивність зазначеної культури, її адаптивність до умов вирощування та інших параметрів і виділення кращих для добору у первинне вивчення, а також з метою подальшого залучення у селекційний процес. Первинною ланкою етапів таких досліджень є колекційне сортовивчення. За продуктивністю та смаком в умовах правобережного Лісостепу України виділилися середньопізній сорт Тріпл краун і середньоранній сорт Натчез, які рекомендуються для промислового вирощування та як одні з найкращих батьківських форм для селекції.
Description: The basis of demand formation should be the newest assortment. Ago carrying out complex studies of economic and biological traits is important for new domestic and introduced varieties, level the manifestation and influence of these signs on the productivity of the specified culture, its adaptability to growing conditions and other parameters and selection the best for selection in the initial study, as well as for the purpose of further study involvement in the selection process. The primary link of such stages research is a collection type study.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8465
metadata.dc.identifier.udc: 634.717
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Продуктивність ожини.pdf175,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.