Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8075
Title: Features of the Assimilation Surface of Sweet Cherry Trees of Different Ripening Terms
Other Titles: Особливості асиміляційної поверхні дерев сортів черешні різних строків достигання
Authors: Шубенко, Лідія Анатоліївна
Shubenko, Lidiia
Шох, Світлана Сергіївна
Павліченко, Андрій Андрійович
Pavlichenko, Andrii
Карпук, Леся Михайлівна
Karpuk, Lesia
Примак, Іван Дмитрович
Prymak, Ivan
Філіпова, Лариса Миколаївна
Filipova, Larysa
Тітаренко, Оксана
Titarenko, Oksana
Струтинська, Юлія
Strutynska, Yulia
Keywords: вирощування черешні;sweet cherry cultivars;площа листя;leaf area;загальна листкова поверхня;total leaf surface;проекція крони;crown projection;об’єм крони;crown volume;листковий індекс;leaf index
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Ecological Engineering & Environmental Technology
Citation: Shubenko, L. A., Shokh, S. S., Pavlichenko, A. A., Karpuk, L. M., Prymak, I. D., Filipova, L. M., Titarenko O.S., Strutynska, Y. V. (2022). Features of the Assimilation Surface of Sweet Cherry Trees of Different Ripening Terms. Ecological Engineering & Environmental Technology, 23(4)., 101-106. doi.org/10.12912/27197050/150253
Abstract: The article presents the results of a study of the assimilation surface of sweet cherry trees of different pomological cultivars. The aim of the research was to study the morphological and varietal characteristics of the deciduous cover of sweet cherry trees, depending on the timing of fruit ripening. As a result of observations and analysis, the morphological features of the leaf apparatus of trees, leaf area and total leaf surface were determined as one of the main indicators of the photosynthetic potential of fruit trees. It was established that a characteristic feature of the varieties Turquoise, Drogana yellow and Donetsk coal was an increase in the area of the leaf blade with the age of the trees. Sweet cherry cultivars of late ripening were characterized by a smaller area of the leaf blade compared to cultivars of early and medium maturity. The size of the leaf blade did not depend on the strength of the growth of the fruit tree.
Description: В статті наведено результати досліджень асиміляційної поверхні дерев черешні різних помологічних сортів. Метою досліджень було вивчення морфологічних і сортових особливостей листяного покриву дерев черешні залежно від строків достигання плодів. За результатами спостережень і аналізування визначено морфологічні та господарські особливості листкового апарату дерев, площу листка та загальну листкову поверхню, як одних із головних показників фотосинтетичного потенціалу плодових дерев. Встановлено, що характерною ознакою для сортів Бірюза, Дрогана жовта і Донецький угольок було збільшення площі листкової пластинки із віком дерев. Сорти черешні пізнього строку достигання характеризувалися меншою площею листкової пластинки у порівнянні з сортами раннього та середнього строків
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8075
ISSN: 2719-7050
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022 Фотосинтез черешня скопус.pdf424,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.