Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7624
Title: Postmodern Education as a Factor of Innovative Distance Learning in Quarantine.
Other Titles: Постмодерна освіта як фактор інноваційного дистанційного навчання в умовах карантину.
Authors: Кириленко, Катерина Василівна
Kylylenko, Kateryna
Давидова, Жанна Андріївна
Davydova, Zhanna
Деркач, Лариса Олександрівна
Derkach, Larysa
Зинчук, Руслана Вікторівна
Zinchuk, Ruslana
Синльникова, Ірина Сергіївна
Synelnykova, Iryna
Гусак, Андрій Андрійович
Husak, Andrii
Keywords: pedagogical and information technologies;педагогіка та інформаційні технології;needs;потреби;professional development;професійний розвиток;adaptation;адаптація;modernization of education;модернізація освіти;postmodernism;постмодернізм;students.;студенти
Issue Date: Jan-2022
Publisher: LUMEN Publishing House
Citation: Postmodern Education as a Factor of Innovative Distance Learning in Quarantine / K. Kylylenko, Zh. Davydova, L. Derkach and other // Postmodern Openings. - 2022. - Vol. 13, Is. 1 - P. 481-497. DOI: https://doi.org/10.18662/po/13.1/409
Abstract: Abstract: The article talks about the postmodern education system, its focus on the modernization of distance learning in connection with quarantine, which requires new integration approaches to the organization and content of the educational process in higher education institutions. A systematic approach to the integration processes in postmodern education as a result of the search for new innovations and the organization of distance learning as a universal and most humanistic form of learning, which initiates multivariate strategies for the innovation process in the hyperspace of European education and cultivates the integration of educational values. The author's ideas on creating optimal conditions for the adaptation of a particular applicant for higher education to the requirements of the distance learning and professional environment with an innovative information technology system are substantiated. The optimal conditions for the information-technological system of activating interactive communication of all participants of the educational process not only of a certain university, but also outside it, thanks to Smart-learning are determined. Innovative changes in personnel management of postmodern education as the main factor of effective strategy of management of distance learning, capable to be provided only by competitive teachers with a high level of display of creativity in professional skill are outlined. Algorithms of optimal actions of personnel management on introduction of innovative technologies of distance learning in the conditions of quarantine taking into account prevention of conflicts and crisis states at participants of educational process in the conditions of pandemics and unexpected educational changes are developed.
Description: У статті йдеться про постмодерну систему освіти, її спрямованість на модернізацію дистанційного навчання у зв’язку з карантином, що потребує нових інтеграційних підходів до організації та змісту навчального процесу у вищих навчальних закладах. Системний підхід до інтеграційних процесів у постмодерній освіті як результат пошуку нових інновацій та організації дистанційного навчання як універсальної та найбільш гуманістичної форми навчання, що ініціює багатоваріантні стратегії інноваційного процесу в гіперпросторі європейської освіти та виховує інтеграцію виховних цінностей. Обґрунтовано авторські ідеї щодо створення оптимальних умов для адаптації конкретного здобувача вищої освіти до вимог дистанційного навчального та професійного середовища з інноваційною системою інформаційних технологій. Визначено оптимальні умови для інформаційно-технологічної системи активізації інтерактивного спілкування всіх учасників навчального процесу не лише певного університету, а й поза ним, завдяки Smart-learning. Окреслено інноваційні зміни в управлінні персоналом постмодерної освіти як основного чинника ефективної стратегії управління дистанційним навчанням, який можуть забезпечити лише конкурентоспроможні викладачі з високим рівнем прояву креативності у професійній майстерності. Розроблено алгоритми оптимальних дій управління персоналом щодо впровадження інноваційних технологій дистанційного навчання в умовах карантину з урахуванням попередження конфліктів і кризових станів в учасників навчально-виховного процесу в умовах пандемій та несподіваних освітніх змін.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7624
ISSN: 2068-0236
2069-9387
metadata.dc.identifier.udc: УДК 378.018
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postmodernism_Edu.pdf511,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.