Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7410
Title: Біотехнологічні чинники етології бджіл під час збирання нектару
Other Titles: Вiotechnological factors of bees’ ethology during nectar collection
Authors: Безпалий, Іван Федорович
Bezpalyi, Ivan
Постоєнко, Володимир Олексійович
Postoyenko, Volodymyr
Поліщук, Анатолій Анатолійович
Polishchuk, Anatoliy
Keywords: біотехнологічні чинники;етологія бджіл;українська степова порода;чистопородність;медоносна база;медозбір;biotechnological factors;ethology of bees;Ukrainian steppe breed;genuineness;honey base;honey flow
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Citation: Безпалий І. Ф. Біотехнологічні чинники етології бджіл під час збирання нектару / І. Ф. Безпалий, В. О. Постоєнко, А. А. Поліщук // Вісник Полтавської державної аграрної академії .- 2021 .- № 2 .- С. 188–193. doi: 10.31210/visnyk2021.02.23
Abstract: Мета роботи – дослідження впливу біотехнологічних чинників, таких як видовий склад медоносів та чистопородність сімей на етологію бджіл під час збирання нектару. Породну приналежність бджіл визначали за комплексом таких ознак: візуальним методом – за поведінкою, кольором і рисами опушення тіла; якісними фізіологічними – печатка меду, злобливість, рійливість та біоморфомет ричними показниками. Облік щоденного медозбору проводили методом контрольної сім’ї, зважуючи вулики на вагах після закінчення льоту бджіл, а одержаного товарного меду – зважуванням відібра них із гнізда медових стільників до й після відкачування з них продукту. Дослідження проводили на українських степових бджолах, вивчаючи ці ознаки. Відзначено такі найтиповіші екстер’єрні риси їх породної приналежності, а саме: довжина хоботка від 6,34 до 6,44 мм, кубітальний індекс у межах 2,17±0,04 – 2,61±0,05, дискоїдальне зміщення 76–100 %, форма краю воскового дзеркальця 68–96 % випуклих випадків. Проаналізовано видовий склад медоносних рослин у типових умовах медозборів Лісостепової зони України та їхній внесок у загальний медозбір протягом усього пасічницького сезо ну. Конвеєрне цвітіння медоносних рослин починається з лісового різнотрав’я, верб, садових культур, озимого ріпаку. Влітку основними об’єктами збору меду є біла акація, липа, гречка, соняшник. За сприятливих погодних умов сукупно ці медоноси забезпечують безперервний приріст запасів корму в середньому по 200–400 г за день. У медозбірних умовах, що досліджувалися, сильні бджолині сім’ї збирали до 20 кг товарного меду з білої акації, 15–17 кг з липи, 9–10 кг з озимого ріпаку, 12–15 кг із гречки та 11–13 кг із соняшника. Показано, що кількісні характеристики накопичення меду у бджолиному гнізді залежать від низки біотехнологічних чинників. Основними показниками, які впливають на етологію бджіл при збиранні нектару, є чистопородність та видовий склад медонос ної бази. Результати проведених досліджень слугують підґрунтям для подальших досліджень етоло гії української степової породи бджіл під час медозбору, її популяризації та використання на великих пасіках (понад 100 сімей) згідно з планом породного районування в умовах Лісостепової зони України.
Description: The purpose of this work is to study the influence of biotechnological factors, such as the species composition of honey bearing plants and genuineness of bee families, on the ethology of bees in the pro cess of collecting nectar. The breed of bees was determined by a complex of features: the visual method – by behavior, color and features of the body hairiness; physiological – honeycomb capping, animosity, swarming and bio-morphometric indicators. The accounting of the daily honey collection was carried out by the method of the control family, weighing the hives on the scales after the end of bees’ flying, and the obtained marketable honey – by weighing the honeycombs taken from the nest before and after extracting the product. It has been found that according to the given characteristics, the studies were carried out with the use of Ukrainian steppe bees. The following most typical exterior features of the breed were detected, namely, the proboscis length from 6.34 to 6.44 mm, the cubital index in the range of 2.17±0.04 – 2.61±0.05, discoidal displacement – 76–100%, edge shape of the wax plate – 68–96% of convex cases. The species composition of honey bearing plants was analyzed under typical conditions of honey flow in the Forest-Steppe zone of Ukraine and their contribution to the total honey flow during the entire beekeeping season. Conveyor flowering of honey bearing plants begins with forest miscell a neous herbs, willows, horticultural crops, winter rape. In summer, the main honey flow is pro vided by acacia, linden, buckwheat, and sunflower. Under favorable weather conditions, in aggregate, these honey bearing plants provide a continuous increase in feed stocks, on average, 200–400 g per day. Un der honey flow conditions, strong bee families collected up to 20 kg of marketable honey from white acacia, 15–17 kg from linden, 9–10 kg from winter rape, 12–15 kg from buckwheat and 11–13 kg from sunflower. It has been shown that the quantitative characteristics of honey accumulation in a bee nest depend on a number of biotechnological factors. The main indicators that affect the ethology of bees when collecting nectar are genuineness and species composition of honey bearing base. The results of the conducted studies substantiate the subsequent research of the ethology of the Ukrainian steppe bee breed during honey flow, its popularization and the use in large apiaries (100 or more families) accor d ing to the plan of breed zoning in the conditions of the Forest-Steppe zone of Ukraine.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7410
ISSN: 2415-3354
2415-3362
metadata.dc.identifier.udc: 606:638.124/.132
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biotekhnolohichni_chynnyky.pdf400,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.