Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7136
Title: Вплив концентрації Кобальту в поживному середовищі на ріст біомаси каліфорнійських черв’яків і накопичення у ній металу
Other Titles: The Influence of cobalt concentration in nutrient medium on growth of California worm biomass and metal accumulation in it
Authors: Машкін, Юрій Олексійович
Mashkin, Yurii
Мерзлов, Сергій Віталійович
Merzlov, Serhii
Каркач, Петро Михайлович
Karkach, Peter
Фесенко, Василь Федорович
Fesenko, Vasily
Keywords: вермикультура;біомаса черв’яків;накопичення металів;поживне середовище;vermiculture;wormbiomass;metal accumulation;nutrient medium;Cobalt;atomicabs orption spectros copy
Issue Date: 2021
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Вплив концентрації Кобальту в поживному середовищі на ріст біомаси каліфорнійських черв’яків і накопичення у ній металу / Ю. О. Машкін, С. В. Мерзлов, П. М. Каркач, В. Ф. Фесенко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2021 .- № 2 (166) .- С. 101-106. doi: 10.33245/2310-9289-2021-166-2-101-106
Abstract: Біомаса гібрида червоних каліфорнійських черв’яків – біологічно цінна кормова добавка для сільськогосподарських тварин, птиці та риби. У тілі черв’яків міститься значна кількість білка, ліпідів, вітамінів та мікроелементів. Хімічний склад біомаси черв’яків залежить від поживного середовища, на якому їх вирощували. Черв’яки здатні акумулювати у своєму тілі мікроелементи із поживного середовища. Зважаючи на таку властивість, було проведено дослідження щодо одержання біомаси черв’яків, збагаченої Кобальтом, з перспективою подальшого використання її у годівлі птиці та риб. Виявлено, що нарощування кількості і маси черв’яків залежить від умісту Кобальту у поживному середовищі. Внесення 20 мг/кг Кобальту у поживне середовище сприяло підвищенню кількості і маси черв’яків з вагою 0,4–0,8 г, відповідно, на 38,0 та 40,4 %. Виявлено збільшення кількості нестатевозрілих черв’яків на 32,2 %. За додавання 40 мг/кг Кобальту до поживного середовища кількість і маса черв’яків збільшуються відповідно на 45,9 та 51,1 %. Внесення Кобальту у кількості 160 мг/кг призвело до зменшення кількості черв’яків масою 0,4–0,8 г порівняно із дослідним групами на 6,5–27,7 %. Встановлено, що за дози Кобальту 160 мг/кг кількість малих черв’яків знизилась проти дослідних груп на 24,0–50,7 %. Виявлено також зменшення маси молодих черв’яків проти контролю на 22,4 %. Встановлено закономірність, що із підвищенням вмісту Кобальту у поживному середовищі збільшується його концентрація у біомасі черв’яків. Найвищий вміст Кобальту було виявлено у сухій речовині біомаси черв’яків, яких вирощували на поживному середовищі, до якого додавали досліджуваний метал у кількості 160 мг/кг. Біомаса черв’яків, вирощена на поживному середовищі, до якого додавали 40 мг/кг досліджуваного металу, може використовуватись як білкова добавка із підвищеним умістом Кобальту в годівлі риби.
Description: The biomass of the California redworm hybridis a biologically valuable feed additive for farm animals, poultry and fish. Worms contain a large amount of protein, lipids, vitamins and trace elements. The chemical composition of worm biomass depends on the nutrient medium on which it was grown. Worms are able to accumulate trace elements from the nutrient medium in their body. Using this property, we conducted research on the biomass of worms enriched with Cobalt with the prospect of its furthe rusein fish feeding. It was found that increasing the number and weight of worms depends on the content of Cobalt in the nutrient medium. The in troduction of 20 mg/kg of Cobalt in to the nutrient medium increased the number and weight of worms weighing 0.4-0.8 g, respectively, by 38.0% and 40.4%. An increase in the number of immature worms by 32.2% was detected. By adding 40 mg/kg of Cobalt to the nutrient medium, the umber and weight of worms increase by 45.9 and 51.1%, respectively. The introduction of Cobalt in the amount of 160 mg/kg resulted in a decrease in the number of worms weighing 0.4-0.8 g compared to the experimental groups by 6.5-27.7%. It was found that at a dose of Cobalt 160 mg/kg, the number of small worms decreased relative to the experimental groups by 24.0-50.7%. There was a decrease and weight of young worms relative to control by 22.4%. It is established that with increasing cobalt content in the nutrient medium increases its concentration in the biomass of worms. The highest content of Cobalt was found in the drymatter of the biomass of worms grown on a nutrient medium to which was added the test metalin the amount of 160 mg/kg.The biomass of worms grown on a nutrient medium to which was added 40 mg/kg of the investigated metal can beuse das a protein supplement with high cobalt content in fish feeding.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7136
ISSN: 2310-9289
2415-7635
metadata.dc.identifier.udc: 602.4:598.115.2: 546.73
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_kontsentratsii.pdf710,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.