Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6531
Title: Коагулазопозитивні стафілококи у собак та їх антимікробна резистентність (систематичний огляд)
Other Titles: Коагулазоположительные стафилококки у собак и их антимикробная резистентность (систематический обзор)
Coagulase-positive staphylococci in dogs and their antimicrobial resistance (systematic review)
Authors: Шевченко, Максим Віталійович
Shevchenko, Maksym
Савченюк, Михайло Олександрович
Savcheniuk, Mykhailo
Ярчук, Броніслав Миронович
Yarchuk, Bronislav
Сахнюк, Наталія Іванівна
Sakhniuk, Nataliya
Царенко, Тарас Михайлович
Tsarenko, Taras
Keywords: Staphylococcus spp.;собаки;S. pseudintermedius;S. aureus;S. schleiferi subsp. coagulans;CoPS;MRSP;MRSA;антибактеріальна стійкість;антибактериальная устойчивость;antibacterial resistance;dogs
Issue Date: 2021
Publisher: БНАУ
Citation: Коагулазопозитивні стафілококи у собак та їх антимікробна резистентність (систематичний огляд) / М.В. Шевченко, М.О. Савченюк, Б.М. Ярчук та ін. // Наук.вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2021. - №1. - С. 104-118.Doi: 10.33245/2310-4902-2021-165-1-104-118
Abstract: Staphylococcus spp. поширений рід бактерій, що колонізує організм собак. Деякі види цього роду патогенні і беруть участь у розвитку захворювань різних систем та органів, особливо шкіри і зовнішнього вуха. Однією з головних ознак найбільш патогенних родин цього роду є секреція ферменту коагулази. Їх об’єднують у групу коагулазопозитивних стафілококів (coagulase-positive Staphylococcus (CoPS)). Найчастіше від собак ізолюють S. pseudintermedius, близько 10–60 % ізолятів. S. aureus ідентифікують рідше, у 4–15 % випадків, однак вони асоціюються з людьми, які є його природними носіями. S. schleiferi subsp. coagulans ще один вид може бути ідентифіковано у патолого-анотомічному матеріалі, отриманому від собак. Коагулаза це один із ряду різноманітних факторів патогенності цього роду. Мікроорганізми цієї родини можуть існувати як у вигляді планктонної культури, так і в структурі біоплівки, на яку дія антибактеріальних засобів менш виражена. Деякі штами CoPS несуть гени стійкості до різних антибактеріальних засобів, та можуть займати домінуюче положення в патогенному процесі. Вони можуть колонізувати навколишнє середовище в місцях скупчення тварин, що призводить, наприклад, до виникнення клінічних інфекцій. Особливо небезпечні штами, що набули стійкості до антибактеріальних засобів. Власники і спеціалісти, що працюють з тваринами, постійно знаходяться в групі ризику. На сьогодні актуальним є питання виникнення стійкості до β-лактамних антибіотиків (метицелінрезистентні штами) та набуття стійкості до декількох груп антибактеріальних засобів. У країнах Європейського Союзу проводять значну кількість досліджень, спрямованих на вивчення поширення Staphylococcus spp., аналіз факторів вірулентності та патогенності, а також механізмів набуття антибактеріальної стійкості. Також розвивають програми контролю поширеності резистентних штамів. Різні автори виявляють стійкість до значної кількості антибактеріальних засобів, профіль антибактеріальної стійкості може відрізнятись як в межах різних груп так і поміж різних препаратів однієї фармацевтичної групи. В Україні відсутні систематичні дослідження поширення резистентних штамів мікроорганізмів серед дрібних тварин. Staphylococcus spp. распространенный род бактерий, колонизирует организм собак. Некоторые виды этого рода патогенные и участвуют в развитии заболеваний различных систем и органов, особенно кожи и наружного уха. Одним из главных признаков наиболее патогенных семей этого рода является секрецияфермента коагулазы. Их объединяют в группу коагулазоположительные стафилококки (coagulase-positive Staphylococcus (CoPS)). Чаще всего от собак изолируют S. pseudintermedius, около 10–60 % изолятов. S. aureus идентифицируют реже, в 4–15 % случаев, однако они ассоциируются с людьми, которые являются его естественными носителями. S. schleiferi subsp. coagulans еще один вид, может быть идентифицирован в патолого-анотомическом материале, полученном от собак. Коагулаза это один из ряда различных факторов патогенности этого рода. Микроорганизмы рода могут существовать как в виде планктонной культуры, так и в структуре биопленки, на которую действие антибактериальных средств менее выражено. Некоторые штаммы CoPS несут гены устойчивости к различным антибактериальным средствам, и могут занимать доминирующее положение в патогенном процессе. Они могут колонизировать окружающую среду в местах скопления животных, что приводит, например, к возникновению клинических инфекций. Особенно опасны штаммы, которые приобрели устойчивость к антибактериальным средствам. Владельцы и специалисты, работающие с животными, постоянно находятся в группе риска. На сегодня актуальным является вопрос возникновения устойчивости к β-лактамным антибиотикам (метицелинрезистентные штаммы) и приобретение устойчивости к нескольким группам антибактериальных средств. В странах Европейского Союза проводят значительное количество исследований, направленных на изучение распространения Staphylococcus spp., анализ факторов вирулентности и патогенности, а также механизмов приобретения антибактериальной устойчивости. Также развивают программы контроля распространенности резистентных штаммов. Различные авторы выявляют устойчивость к значительному количеству антибактериальных средств, профиль антибактериальной устойчивости может отличаться как в рамках различных групп так и между различных препаратов одной фармацевтической группы. В Украине отсутствуют систематические исследования распространения резистентных штаммов микроорганизмов среди мелких животных.
Description: Staphylococcus spp. a common genus of bacteria that colonizes the body of dogs. Some families of this genus are pathogenic and are involved in the development of diseases of various systems and organs, especially the skin and outer ear. One of the main signs of the most pathogenic families of this genus is the secretion of the enzyme coagulase. They are grouped into the group of coagulase-positive Staphylococcus (CoPS). S. pseudintermedius most often is isolated from a dog, about 10-60% isolates. S. aureus is identified less frequently, in 4-15% of cases, but it is associated with people who are its natural carriers. S. schleiferi subsp. coagulans is another family that can be identified in the pathological material obtained from dogs. However, coagulase is one of much different pathogenicity factors in this family. Also, microorganisms of this family can exist both in the form of a planktonic culture and in the structure of a biofilm, on which the effect of antibacterial agents is weakened. Some strain of CoPS carry genes of resistance to various antibacterial agents and may occupy a dominant position in the pathogenic process. Such strains can colonize the environment in places where animals congregate, which leads, for example, to the occurrence of clinical infections. Also resistant are strains of this family that can colonize other animals or humans. Owners and specialists working with animals are constantly at risk. To date, the issue of the emergence of resistance to beta-lactam antibiotics (methicelin-resistant strains) and the acquisition of resistance to several groups of antibacterial agents is acute. In the countries of the European Union, a fairly large number of studies are conducted aimed at studying the spread of Staphylococcus spp. analysis of virulence and pathogenicity factors, as well as mechanisms of acquiring antibacterial resistance. Programs to control the prevalence of resistant strains are also being developed there. Different authors show resistance to a large number of antibacterial agents, the profile of antibacterial resistance may differ both within different groups and between different drugs of the same pharmaceutical group. In Ukraine, there are no systematic studies of the spread of resistant strains of microorganisms among small animals.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6531
ISSN: 2310-4902
metadata.dc.identifier.udc: 636.7.09:616.9
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
koagulazopozytyvni_stafilokoky.pdf558,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.