Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6332
Title: Аналіз проблем міжнародного права щодо контролю за використанням біологічної та хімічної зброї: історико-правовий аспект
Other Titles: Analysis of the problems of international law on the control over the use of biological and chemical weapons: historical and legal aspect
Authors: Сокиринська, Оксана Анатоліївна
Sokyrynska, Oksana
Ковальчук, Інна Валентинівна
Kovalchuk, Inna
Keywords: біологічна зброя;biological weapons;хімічна зброя;chemical weapons;апартеїд;apartheid;зброя масового знищення;weapons of mass destruction;отруйні речовини;toxic substances
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Сокиринська О.А. Аналіз проблем міжнародного права щодо контролю за використанням біологічної та хімічної зброї: історико-правовий аспект / О.А. Сокиринська, І.В. Ковальчук // Альманах міжнародного права. – Київ, 2021. – Вип. 25. – С. 104-111. DOI https://doi.org/10.32841/ ILA.2021.25.12
Abstract: В статті проаналізовано стан розвитку та реалізації програм з виробництва та розповсюдження біологічної та хімічної зброї. Проведено аналіз збройних конфліктів під час яких було використано, або мала місце спроба використання зброї масового знищення як засобу ведення війни. Авторами проаналізовано правову базу для забезпечення притягнення до відповідальності винних у подібних злочинах, а також шляхи реалізації контролю за державами-порушницями та необхідність втручання світової спільноти за допомогою всіх можливих засобів не заборонених нормами міжнародного права. За результатами дослідження, автори дійшли висновку, що сучасні біотехнологічні розробки в цивільній промисловості, головним чином в галузі фармацевтики та ветеринарії, полегшили виробництво, зберігання та подальший перехід у форму бойового застосування деяких видів хвороботворних мікроорганізмів. До середини 70-х років минулого століття біологічна зброя мала визначену військову цінність. Однак, враховуючи рівень наукового та технологічного розвитку тих часів було майже неможливо попередити результати її впливу на людей та навколишнє середовище, а проблеми, що пов’язані з її зберіганням та поводженню з нею, були надто великі та складні у застосуванні. Тому, як наслідок, інші види зброї мали перед нею явні переваги. Значні успіхи цивільної промисловості за останні сорок років дозволили виробляти більш ефективну і передбачувану, з точки зору контролю за результатами її використання, зброю. Автори дійшли висновку, що найскладнішою частиною для приховування програми створення біологічної зброї є завершення процесу виробництва зброї, коли мікроорганізми або отруйні речовини завантажуються у ракетні боєголовки, бомби, артилерійські снаряди або в ємності для розпилювання у повітрі. Хоча такі дії можна здійснювати безпосередньо перед можливим застосуванням, що дозволить досягти максимального несподіваного ефекту. Найбільший вплив, в цьому випадку, ця смертоносна зброя може завдати беззахисному цивільному населенню. В межах дослідження авторами було проаналізовано ряд міжнародних документів: Женевський протокол з хімічних та бактеріологічних видів зброї 1925 року, Перший Додатковий протокол до Женевських Конвенцій 1977 року, Конвенція з біологічної зброї 1975 року, Женевська Конвенція 1949 року, Гаазька Конвенція 1906 року, Римський статут Міжнародного Кримінального Суду 1998 року тощо.
Description: The paper analyzes the development and implementation of programs for biological and chemical weapons production and distribution. An analysis of armed conflicts involving weapons of mass destruction use or an attempt to use as a means of warfare has been done. The legal framework for ensuring the prosecution of the culprits, as well as ways to control the violating states and the need for intervention of the world community through all possible means not prohibited by international law are analyzed. The study suggests that that modern biotechnological developments in the civil industry, mainly in the field of pharmaceuticals and veterinary medicine, have facilitated the production, storage and subsequent transition of some pathogens to combat use. Until the mid-1970s, biological weapons had military value. However, given the level of scientific and technological development at the time, it was next to impossible to prevent their effects on humans and the environment, and the problems related to biological weapons storage and handling were too significant and difficult to apply. As a result, other weapons had clear advantages over them. Significant advances in civilian industry over the past forty years have made it possible to produce weapons that are more effective and predictable in terms of their use results monitoring. It is concluded that completing the weapons production process, i.e. loading microorganisms or toxins into missile warheads, bombs, shells, or airborne tanks is the hardest part about concealing a biological weapons program. Such actions can be performed immediately before the weapons possible use and thus the maximum unexpected effect can be achieved. In this case, these deadly weapons can have the biggest impact on the defenseless civilian population. A number of international documents including the Geneva Protocol on Chemical and Bacteriological Weapons of 1925, the First Additional Protocol to the Geneva Conventions of 1977, the Biological Weapons Convention of 1975, the Geneva Convention of 1949, the Hague Convention of 1906, the Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, etc. were analyzed within the study.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6332
ISSN: 2313-5174
metadata.dc.identifier.udc: 341.32:341.36
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
analiz_problem_m.pdf151,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.