Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6129
Title: Навчальна практика (переклад, анотування та реферування текстів аграрного спрямування) для студентів 2 курсу філологічних спеціальностей.
Other Titles: Indoor's Internship (translation, the gist and abstract of agrarian texts) for the second-year students-philologists.
Authors: Борщовецька, Валентина Дмитрівна
Borshtchovetska, Valentyna
Демченко, Наталія Сергіївна
Demchenko, Nataliia
Keywords: переклад, анотування, реферування, аграрні тексти;translation, gist, abstract, agrarian texts
Issue Date: Feb-2021
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Борщовецька В.Д. Навчальна практика (переклад, анотування та реферування текстів аграрного спрямування) для студентів 2 курсу філологічних спеціальностей: практикум / В.Д. Борщовецька, Н.С. Демченко. - Біла Церква: БНАУ, 2021. - 187 с.
Abstract: Публікація містить вимоги та перелік завдань для проходження навчальної практики, алгоритми та зразки для реферування та анотування текстів, банк англомовних текстів субмов ветеринарної медицини, агрономії, тваринництва, птахівництва, сільськогосподарської техніки, овочівництва, садо-паркового господарства, електроенергетики, землеробства, екології для письмового перекладу та реферування, англо-український термінологічний вокабулярій з фонематичною транскрипцією, банк україномовних текстів субмов ветеринарної медицини, агрономії, землеробства. тваринництва, птахівництва для анотування, зразки оформлення звіту, англо-українського термінологічного вокабулярію та критерії оцінювання.
Description: У зв’язку з глобалізаційними та інтеграційними процесами світової спільноти в галузі аграрного господарювання, потреба України у фахівцях з перекладу аграрної тематики є актуальною та неодмінною. Сучасний стан розвитку аграрних зв'язків України зі світом потребує якісно новий підхід до структури та змісту освітніх програм, що реалізують підготовку фахівців для здійснення галузевого перекладу. The publication contains requirements and a list of tasks for indoor's internship, algorithms and samples for abstracting and annotating texts, a bank of English texts of sublanguages ​​of veterinary medicine, agronomy, animal husbandry, poultry farming, agricultural machinery, vegetable growing, horticulture, electricity, agriculture, ecology translation and abstracting, English-Ukrainian terminological vocabulary with phonemic transcription, bank of Ukrainian-language texts of sublanguages ​​of veterinary medicine, agronomy, agriculture, livestock, poultry for annotation, sample reports, English-Ukrainian terminological vocabulary and evaluation criteria.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6129
metadata.dc.identifier.udc: 811. 111’25: 63 (075)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navchalna_prakt.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.