Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5521
Title: Лабораторна схожість насіння інтродукованих сортів Callistephus chinensis (L.) ness.
Other Titles: Laboratorna skhozhist nasinnia introdukovanykh sortiv Callistephus chinensis (L.) Ness.
Authors: Поліщук, Валентин Васильович
Турчина, Сніжана Ярославівна
Карпук, Леся Михайлівна
Осіпов, Михайло Юрійович
Балабак, Анатолій Федорович
Павліченко, Андрій Андрійович
Polishchuk, Valentyn
Turchyna, Snizhana
Karpuk, Lesya
Osipov, Mikhaylo
Balabak, Anatoliy
Pavlichenko, Andriі
Keywords: генотип;господарсько цінні ознаки;сорти;калістефус китайський;інтродукція;декоративність;схожість насіння;коефіцієнт розмноження;genotype;Chinese calistefus;varieties;introduction;economically valuable traits;decorativeness;seed germination;coefficient reproduction
Issue Date: May-2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Лабораторна схожість насіння інтродукованих сортів Callistephus chinensis (L.) Ness / В.В. Поліщук, С.Я. Турчина, Л.М. Карпук та ін. // Агробіологія: збірник наукових праць , 2020. - № 1. - С. 145–150.
Abstract: Проведено дослідження лабораторної схожості інтродукованих сор-тів калістефусу китайського з метою подальшого використання розсадним способом у ґрунтових умовах кращих генотипів. Основним завданням було визначення власне інтенсивності проростання насіння досліджуваних сортів калістефусу китайського в лабораторних умовах. У дослідженнях використано 20 інтродукованих сортів рослин ка-лістефусу китайського з різними ознаками, походженням та напрямом ви-користання з подальшим вивченням їх за основними господарсько цінними ознаками для озеленення. У результаті проведених досліджень щодо схо-жості насіння інтродукованих сортів калістефусу китайського з різними гос-подарськими ознаками, продуктивністю та напрямом використання виділено та згруповано генотипи, у середньому за роки проведення досліджень, з ви-соким, середнім та низьким коефіцієнтами схожості. Контроль за проростанням проводили, розпочинаючи з четвертої доби із дня сівби. Слід зазначити, що сходів не було зафіксовано у шести сор-тів: Малиноваго шару, Есмеральди, Веснянки, Сєдої дами, Салмон Турм та Софії. З показником 10 % схожості були сорти Оксамит, Оксана, Принцеса та Янтарна. Середні і високі показники схожості насіння (50–90 %) зафіксовано у сортів Одарка, Хільда, Сніжана, Анастасія (Соф.), Зимня вишня, Алєксандра, Лебедине Озеро та Кінг Сайз (червона), що надалі дасть змогу відповідні сорти включити в дослідження з вивчення господарсько-біологічних, а головне декоративних властивостей інтродукованих сортів з метою подальшого використання в садово-парковому господарстві. A study of laboratory germination of introduced varieties of Chinese calistefus was carried out with the aim of further use of the best genotypes by seedling method in soil conditions. The main task was to determine the actual intensity of seed germination of the studied varieties of Chinese calistefus in the laboratory. The research used 20 introduced plant varieties of Chinese calistefus with different characteristics, origin and direction of use with further study of their main economically valuable features for landscaping. As a result of studies on seed germination of introduced varieties of Chinese calistefus with different economic characteristics, productivity and direction of use, genotypes were isolated and grouped, on average over the years of research, with high, medium and low germination coefficients. Germination control was carried out starting from the fourth day from the day of sowing. It should be noted that no seedlings were recorded in six varieties: Raspberry Layer, Esmeralda, Vesnyanka, Gray Lady, Salmon Turm and Sofia. With a rate of 10% similarity were varieties Velvet, Oksana, Princess and Amber. Medium and high seed germination rates (50–90%) were recorded in Odarka, Hilda, Snizhana, Anastasia (Sof.), Zimnyaya Vyshnya, Alexandra, Lebedyne Ozero and King Size varieties (red), which will allow to include the relevant varieties in the study to study the economic and biological, and most importantly the decorative properties of the introduced varieties for further use in horticulture.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5521
metadata.dc.identifier.udc: 582.988:712.3(477.4)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛАБОРАТОРНА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.