Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5236
Title: Обмін цинку, кобальту і селену у високопродуктивних корів в перші 100 днів лактації за згодовування їм змішанолігандних комплексів
Other Titles: Exchange of zinc, cobalt and selenium in highly productive cows in the first 100 days of lactation when feeding them mixed ligand complexes
Authors: Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Кропивка, Юрій Григорович
Kropyvka, Yurii
Бомко, Лідія Григорівна
Bomko, Lidiia
Keywords: кормосуміш;мікроелементи;змішанолігандний комплекс;обмін цинку,кобальту, селену;feed mixture;microelements;mixed ligand complex;metabolism of Zinc, Cobalt, Selenium
Issue Date: 2020
Citation: Бомко В.С. Обмін цинку, кобальту і селену у високопродуктивних корів в перші 100 днів лактації за згодовування їм змішанолігандних комплексів / В.С. Бомко, Ю.Г.Кропивка, Л.Г.Бомко // Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки .- Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020 .- Вип. 114 .- С. 156-163. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.114.18
Abstract: Оптимальні дози мінеральних елементів та характер їх обміну в організмі можуть безпосередньо впливати на продуктивність тварин, їх відтворну здатність та ефектив- ність використання кормів. Обмінні процеси в організмі високопродуктивних корів насам- перед залежать від надходження в нього поживних і біологічно активних речовин в окремі періоди їх лактаційної діяльності: сухостійний період, період роздою, виробництва молока чи запуску. Важливого значення при цьому набує повноцінна і збалансована годівля корів. У статті представлені результати досліджень щодо вивчення балансу цинку, кобальту і селену в організмі високопродуктивних корів голштинської, української чор- но-рябої молочної та української червоно-рябої молочної порід у перші 100 днів їх лакта- ції. При цьому дослідним тваринам згодовували кормосуміш із різними рівнями змішанолі- гандних комплексів цинку, мангану й кобальту у поєднанні із суплексом селену, сульфатом купруму і йодидом калію в 1 кг сухої речовини (далі – СР). Встановлено, що за рахунок кращого споживання кормів коровами дослідних груп порівняно із контролем у їх організм надійшло більше цинку, і ця різниця складала 1,5% між 2-ю групою і контролем та 2,2; 3,0 і 0,6% із 3-ю, 4-ю і 5-ю групами з контролем. Засво- єння цього елемента склало в 1-й контрольній групі 178,6 мг, у 2-й дослідній – 620,3 мг, 3-й – 1272,7 мг, 4-й – 1171,7 мг і в 5-й дослідній групі – 1052,7 мг або становило відповідно 17,7%, 26,3; 53,8; 55,6 і 55,9% до спожитого. Корови дослідних груп відрізнялися від контрольної вищим на 0,66-1,31 мг або 294,1- 485,3% балансом селену. Відкладання його в тілі корів дослідних груп у відсотках до спо- житої кількості на 8,01-14,87% перевищувало контроль, а засвоєння у відсотках до спо- житого було вищим на 8,24-15,25% порівняно із контролем.
Description: Optimal doses of mineral elements and the nature of their metabolism in the body can directly affect the productivity of animals, their reproductive capacity and efficiency of feed use. Metabolic processes in the body of highly productive cows largely depend on the supply of nutrients and biologically active substances in certain periods of their lactation: dry period, weaning, milk production or start-up. In this case, complete and balanced feeding of cows becomes important. The article presents the results of research on the balance of Zinc, Cobalt and Selenium in the body of highly productive cows of Holstein, Ukrainian black-spotted dairy and Ukrainian redspotted dairy breeds in the first 100 days of their lactation. The experimental animals were fed a feed mixture with different levels of mixed-ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt in combination with Selenium Suplex, copper sulfate and potassium iodide in 1 kg of dry matter (DM). It was found that due to better feed intake by cows of the experimental groups in comparison with the control, their body received more zinc and this difference was 1.5% between the 2nd group and the control and 2.2; 3.0 and 0.6%, respectively, the 3rd, 4th and 5th groups with the control. Assimilation of this element was in the 1st control group – 178.6 mg, in the 2nd experimental – 620.3 mg, 3rd – 1272.7 mg, 4th – 1171.7 mg and in the 5th experimental group – 1052.7 mg or was, respectively, 17.7%, 26.3; 53.8; 55.6 and 55.9% of consumption. Cows of the experimental groups differed from the control by 0.66-1.31 mg, or 294.1- 485.3% balance of selenium. Its accumulation in the body of cows of experimental groups as a percentage of the consumed amount exceeded the control by 8.01-14.87%, and its assimilation as a percentage of the consumed was higher by 8.24-15.25% compared to the control.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5236
ISSN: 2226-0099
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.087.72:612.015
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obmin_tsynku.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.