Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5229
Title: Influence of selenium on redox processes, selenoprotein metabolism and antioxidant status of aquaculture facilities
Other Titles: Вплив селену на окисно-відновні процеси, метаболізм селенопротеїнів та антиоксидантний статус об'єктів аквакультури
Влияние селена на окислительно-восстановительные процессы, метаболизм селенопротеинов и антиоксидантный статус объектов аквакультуры
Authors: Bityutskii, Volodymyr
Бітюцький, Володимир Семенович
Tsekhmistrenko, Svitlana
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Oksana
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Oleshko, Oleksandr
Олешко, Олександр Анатолійович
Heiko, Leonid
Гейко, Леонід Миколайович
Keywords: redox reaction;selenium;redox interface;selenoproteomes;environmental toxicity;oxidative stress;dietary selenium;aquaculture;fish;окисно-відновна реакція;селен;окисно-відновний інтерфейс;селенопротеоми;токсичність навколишнього середовища;окислювальний стрес;кормовий селен;аквакультура;риби
Issue Date: 2020
Publisher: Херсонський державний аграрний університет
Citation: Influence of selenium on redox processes, selenoprotein metabolism and antioxidant status of aquaculture facilities / V.Bityutskyy, S.Tsekhmistrenko, O.Tsekhmistrenko and other //Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки .- Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020 .- Вип. 114 .- С. 231-240. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.114.28
Abstract: The review considers the literature data describing the mechanisms of regulation of redox processes in cells with the participation of selenium. At present, the replacement of many microelements, which have been used for a long time in inorganic forms, with organic analogs, which are much more effective and biologically available, is becoming a priority in animal feeding. The data showing the effect of inorganic and organic compounds of selenium on the synthesis of selenoproteins, the effect of selenoproteins on the optimization of redox processes, increased productivity, optimization of metabolic and immune processes in aquaculture objects. Selenoprotein W has been shown to play the role of glutathione-dependent antioxidant, which may be involved in oxyreduction processes. 25 selenoproteins have been identified in mammals, and up to 41 in teleost fishes (Teleostei). It has been established that salmon fish possess even more selenoproteins due to the doubling of the entire genome occurred during the evolution of this group. The level of glutathione peroxidase gene expression (GPx1) can be a sensitive biomarker of selenium availability and helps assess the influence of the shape and concentration of the element on its biochemical transformation and cell homeostasis. A differentiated approach to the regulation of the selenium content in the composition of fish feed is considered. It has been shown that Se in the surrounding water and in the feed itself cannot provide the required level of the element capable of maintaining stable and optimal conditions for growing aquaculture objects. It has been shown that feed additives with selenium improve growth parameters and are associated with increased synthesis of muscle selenoproteins, which provide antioxidant and immune protection. The importance of the optimal expression of selenoprotein genes in the processes of the regulatory mechanism of the action of Se supplements, contributing to an increase in reproductive function and intensive growth of fish, has been established.
Description: Огляд розглядає літературні дані, що описують механізми регуляції окисно-відновних процесів у клітинах за участю селену. В даний час пріоритетом у годівлі тварин стає заміна багатьох мікроелементів, які тривалий час використовуються в неорганічних формах, органічними аналогами, які є набагато ефективнішими та доступнішими в біологічному плані. Дані, що демонструють вплив неорганічних та органічних сполук селену на синтез селенопротеїдів, вплив селенопротеїдів на оптимізацію окисно-відновних процесів, підвищення продуктивності, оптимізацію метаболічних та імунних процесів в об'єктах аквакультури. Показано, що селенопротеїн W відіграє роль глутатіонзалежного антиоксиданту, який може брати участь у процесах окисного відновлення. У ссавців ідентифіковано 25 селенопротеїнів і до 41 у костистих риб (Teleostei). Встановлено, що лососеві риби мають ще більше селенопротеїнів через подвоєння всього геному, що відбулося під час еволюції цієї групи. Рівень експресії гена глутатіонпероксидази (GPx1) може бути чутливим біомаркером доступності селену та допомагає оцінити вплив форми та концентрації елемента на його біохімічну трансформацію та гомеостаз клітин. Розглянуто диференційований підхід до регулювання вмісту селену у складі рибних кормів. Було показано, що Se в навколишній воді та в самому кормі не може забезпечити необхідний рівень елемента, здатного підтримувати стабільні та оптимальні умови для вирощування об'єктів аквакультури. Було показано, що кормові добавки з селеном покращують параметри росту і пов'язані з посиленим синтезом м'язових селенопротеїнів, які забезпечують антиоксидантний та імунний захист. Встановлено значення оптимальної експресії генів селенопротеїнів у процесах регуляторного механізму дії добавок Se, що сприяє підвищенню репродуктивної функції та інтенсивному зростанню риб.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5229
ISSN: 2226-0099
metadata.dc.identifier.udc: 639.3
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Influence_of_selenium.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.