Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4897
Title: Cooperative learning technology as a key point in teaching foreign language
Other Titles: Технологія навчання у співпраці як ключовий момент у вивченні іноземної мови
Authors: Тарасюк, Анна Миколаївна
Тarasiuk, Anna
Keywords: комунікативна компетентність;communicative competence;технологія навчання у співпраці;cooperative learning;іноземна мова;foreign language
Issue Date: Mar-2020
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Тарасюк А. М. Cooperative learning technology as a key point in teaching foreign language / А. М. Тарасюк // Мовна освіта в сучасних ЗВО: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участ (БНАУ, 6-7 березня 2020 р.).- Біла Церква, 2020.- С. 105-106.
Abstract: It is emphasized that the purpose of cooperative learning (CL) technology is the development of intellectual, spiritual and physical abilities, motives, interests; formation of scientific and materialistic worldview of students. The content of the lesson in the process of such training is first of all the mastering of the means of cognition, socially and personally significant transformations in the surrounding reality, and not only program knowledge and textbook material.
Description: Розглядається питання навчання іноземній мові у співпраці у контексті вищої освіти. Наголошується, що метою технології cooperative learning (CL) є розвиток інтелектуальних, духовних та фізичних здібностей, мотивів, інтересів; формування науково-матеріалістичного світогляду студентів. Змістом заняття у процесі такого навчання перш за все є засвоєння засобів пізнання, суспільно та особисто значущих перетворень у навколишній дійсності, а не тільки програмні знання та матеріалу підручника. Методами роботи є спільна діяльність, пошук, діяльність викладача та студентів у співпраці
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4897
metadata.dc.identifier.udc: 37.091.33:81'243
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cooperetive.pdf681,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.