Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4712
Title: Комунікативно-мовні бар`єри : причини виникнення та техніки їх корекції
Other Titles: The reasons of communicative-linguistic barriers: occuring and methods of its correction
Authors: Денисенко, Ілона Ігорівна
Тарасюк, Анна Миколаївна
Denysenko, Ilona
Tarasiuk, Anna
Keywords: комунікативно-мовний бар’єр;communication-language barrier;психологічний бар’єр;psychological barrier;лінгвістичний бар’єр;linguistic barrier;мотивація;motivation
Issue Date: 30-Jan-2020
Publisher: Гельветика
Citation: Денисенко І.І. Комунікативно-мовні бар`єри: причини виникнення та техніки їх корекції / І.І. Денисенко, А.М. Тарасюк. - Інноваційна педагогіка. - 2020. - №20 (2). – С. 17-21. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2020-20-2-3
Abstract: Стаття присвячена проблемі комунікативно-мовних бар’єрів, що виникають у процесі навчання та є значною перешкодою для результативного формування комунікативних навичок у студентів та випускників українських вишів під час вивчення іноземної мови. Результативність у засвоєнні норм та правил іноземної мови у процесі навчальної діяльності значною мірою ґрунтується на психологічній готовності студентів засвоювати та застосовувати іноземну мову на практиці, а також на їхній здатності долати культурні стереотипи. У статті авторка розкриває суть поняття «комунікативно-мовний бар’єр», розглядає та виокремлює причини виникнення психологічного та лінгвістичного бар’єрів, пропонує техніки корекції та подолання комунікативно-мовних бар’єрів, які представляють велику кількість взаємопов’язаних підходів, охоплюючи засоби, що стимулюють, акумулюють, удосконалюють та закріплюють індивідуальні ресурси студентів, сприяють подоланню психологічних бар’єрів під час пізнавальної діяльності. Наголошується, що для ефективного навчання усного іншомовного мовлення викладачеві не можна недооцінювати роль бар’єра спілкування. Важливо визначити наявність психологічного бар’єра спілкування у студента, розпізнати природу та характер цього бар’єра і, відповідно до цього, вибрати той метод навчання, який прийнятний для тієї чи іншої групи учнів. Загалом технологія подолання психологічних бар’єрів являє собою систему заходів та засобів, що визначають характер педагогічного впливу на психічні сфери індивідуальності студента. Вона містить такі блоки: діагностичний (діагностика рівнів сформованості сфер індивідуальності та мовлених умінь й навичок), цільовий (цілі подолання бар’єрів), змістовий (система завдань, вправ, спеціальні та проблемні ситуації), аналітичний (програма спостереження за діяльністю викладача та моніторинг досягнутих результатів). На основі аналізу психолого-педагогічної літератури авторка виділяє певні педагогічні умови (освітнє середовище, що забезпечує можливість здійснення спонтанного мовлення у штучно створених комунікативних ситуаціях) та виокремлює умови діяльності викладача іноземної мови, які спрямовані скоректувати та подолати комунікативно-мовні бар’єри студентів під час вивчення іноземної мови у вищій школі.
Description: The article deals with the problem of communicative linguistic barriers occurring in the educational process and represent a major impediment to the effective development of communication skills of students and graduates of Ukrainian universities in the process of foreign language training. In order to learn the rules and regulations of a foreign language effectively in the process of educational activities is largely based on the student’s psychological readiness to learn and apply a foreign language in practice, as well as their ability to overcome cultural stereotypes. In the article, the author reveals the concept of “communicative linguistic barrier”, considers and allocates the reasons of psychological and linguistic barriers occurring, offers the techniques for correcting and overcoming communicativelinguistic barriers, representing a large number of interrelated approaches, including the means, which encourage, accumulate, improve and consolidate the students’ personal resources and provide the overcoming of psychological barriers in the process of cognitive activity. It is noted, the teacher should not underestimate the role of the communication barrier for effective teaching of foreign language communication. It is important to determine the psychological barrier of communication, to recognize the character and features of this barrier and, accordingly, to choose the training method that is acceptable to all groups of students. Generally, the technology of psychological barriers overcoming is a system of measures and means, determining the character of pedagogical influence on the mental sphere of the student’s personality. It contains the following blocks: diagnostic (the diagnostics of development levels of personality and communicative skills), target (the goals of barriers overcoming), content (system of tasks, exercises, special and problem situations) and analytical (monitoring programme of the teacher’s activity and close monitoring of outcomes). Based on the analysis of psychological and pedagogical literature in the present article, the author identifies the certain pedagogical conditions (educational environment, providing the possibility of spontaneous communication in artificially created communicative situations) and determines the conditions of a foreign language teacher’s activity, aimed to correct and overcome the communicative linguistic barriers of students in the training process of a foreign language in a high school.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4712
ISSN: 2663-6085
metadata.dc.identifier.udc: 159.9: 81’23
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komunikatyvno.pdf158,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.