Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4644
Title: Розвиток травної системи у курчат-бройлерів, за різного рівня селену в комбікормах
Other Titles: The development of the digestive system in broiler chickens at different levels of selenium into the mixed fodder
Развитие пищеварительной системы у цыплят-бройлеров, при разном уровне селена в комбикормах
Authors: Соболєв, Олександр Іванович
Sobolev, Alexander
Гутий, Богдан Володимирович
Gutyj, Bogdan
Петришак, Роман Анатолійович
Petrishak, Roman
Голодюк, Ігор Петрович
Golodyuk, Igor
Наумюк, Олександр Сергійович
Naumyuk, Olexsandr
Петришак, Ольга Йосипівна
Petrishak, Olga
Keywords: селен;доза;комбікорм;курчата-бройлери;кишечник;м’язовий шлунок;м’язовий шлунок;печінка;selenium;dose;mixed fodder;broiler chickens;intestines;muscular stomach;liver
Issue Date: 2018
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Citation: Розвиток травної системи у курчат-бройлерів, за різного рівня селену в комбікормах / О.І. Соболєв, Б.В. Гутий, Р.А. Петришак та ін. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького .– 2018 .– Т. 20, № 84 .– С. 83–87.    doi: 10.15421/nvlvet8415
Abstract: Наукові дослідження зарубіжних і вітчизняних учених переконливо довели, що селен є життєво необхідним мікроелементом для сільськогосподарських тварин і птиці з широким спектром біологічної дії. Він виконує в організмі унікальні багатопланові функції – структурну, каталітичну, регуляторну, володіє антиоксидантними, антиканцерогенними радіопротекторними, імуностимулюючими, антивірусними, антимутагенними, антитоксичними та адаптогенними властивостями, бере участь у формуванні механізмів, які визначають відтворювальну функцію тварин і птиці, впливає на остеогенез, бере участь у процесах росту та розвитку. У науково-господарському досліді вивчено вплив добавок різних доз селену в комбікорми на розвиток травної системи у курчат-бройлерів. Як джерело селену, використовували селеніт натрію. Дослідження проводилися у виробничих умовах на курчатах-бройлерах кросу СОВВ 500. Тривалість досліду відповідала періоду вирощування молодняку на м’ясо і становила 42 дні. Встановлено, що використання селену в складі комбікормів для курчат-бройлерів у дозах 0,3; 0,4 та 0,5 мг/кг позитивно вплинуло на розвиток травної системи у молодняку, зокрема сприяло збільшенню маси (на 4,1–11,6%) та загальної довжини (на 1,3–5,4%) кишечнику загалом і його тонкого та товстого відділів зокрема, а також маси м’язового шлунка (на 17,3–23,2%) та печінки (на 3,6–10,0%). Кращі макроморфологічні показники розвитку травної системи мали курчата-бройлери, комбікорми яких, упродовж усього періоду вирощування, збагачували селеном із розрахунку 0,3 мг/кг. Співставлення живої маси курчат-бройлерів дослідних груп з показниками розвитку кишечнику, м’язового шлунка та печінки дозволяє стверджувати, що органи травлення у них були розвинуті краще та упродовж періоду вирощування функціонували більш активно.
Description: Scientific studies of foreign and domestic scientists convincingly proved that selenium is a vitally necessary trace element for farm animals and birds with a wide range of biological effects. It performs unique multifunctional functions in the body – structural, catalytic, regulatory, possesses antioxidant, anti-carcinogenic radioprotective, immunostimulant, antiviral, anti-mutagenic, anti-toxic and adaptogenic properties, participates in the formation of mechanisms that determine the reproductive function of animals and birds, affects osteogenesis, participates in the processes of growth and development. In the scientific and economic research the influence of additives of various doses of selenium into mixed fodder on the development of the digestive system in broiler chickens was studied. As a source of selenium, selenite sodium was used. The research was conducted in the production conditions on broiler chickens of the COOB 500 cross. The duration of the experiment corresponded to the period of growing the young for meat and was 42 days. It was established that the use of selenium in the composition of mixed fodder for broiler chickens at doses of 0.3; 0.4 and 0.5 mg/kg positively influenced the development of the digestive system in young, in particular, contributed to an increase in the mass (by 4.1–11.6%) and total length (1.3–3.5%) of the intestine in general, and its thin and thick parts in particular, as well as the mass of the muscular stomach (17.3–23.2%) and liver (3.6–10.0%). The best macromorphological parameters of the digestive system development were chicken broilers, which, during the entire period of growing, mixed fodder, were enriched with selenium at a rate of 0.3 mg/kg. Comparison of the live weight of broiler chickens of experimental groups with indicators of intestinal development, muscular stomach and liver allows us to assume that the digestive systems in them have been developed better and during the growing period they function more actively.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4644
ISSN: 2519–2698 print
2518–1327 online
metadata.dc.identifier.udc: 636.52/58.087.72:612.3
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvytok_travnoi.pdf335,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.