Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4238
Title: Ефективність системи менеджменту закладів освіти об’єднаних територіальних громад
Other Titles: Efficiency of the management system of educational institutions of the united territorial communities
Authors: Гринчук, Юлія Сергіївна
Grynchuk, Yulia
Шемігон, Олександр Іванович
Shemigon, Olexandr
Keywords: управління освітою;management education;об’єднані територіальні громади;united territorial communities;матеріально-технічна база;material-technical base;компетентність;competence;розвиток;development;безпека;security
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Гринчук Ю.С. Ефективність системи менеджменту закладів освіти об’єднаних територіальних громад / Ю.С. Гринчук, О.І. Шемігон //Аграрна освіта та наука:досягнення, роль, фактори росту. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку, підприємництва та торгівлі, публічного управління в Україні та світі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Білоцерківський НАУ, 31 жовтня 2019. - Біла Церква, 2019. - С.97-98.
Abstract: Розкрито значення ефективного управління ocвітою в об’єднаних територіальних громадах. Проаналізовано впровадження прямих бюджетних відносин з громадами, збільшення дохідної частини бюджетів, що дає можливість модернізувати та зміцнити матеріально-технічну базу шкіл. Результати проведеного аналізу дали змогу визначити, що головною функцією органів управління освітою об’єднаної територіальної громади є повноваження щодо менеджменту мережі освітніх закладів, її оптимізації, підвищення якості освітніх послуг.
Description: The importance of effective management of the consolidation in the united territorial territories has been revealed communities. The introduction of direct budgetary relations with the communities, increase of the revenue part of the budgets are analyzed, which gives the opportunity to modernize and strengthen the material and technical base of schools. The results of the analysis made it possible to determine what is important The functions of the governing bodies of the united territorial community are the powers on the management of the network of educational institutions, its optimization, improving the quality of educational services.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4238
metadata.dc.identifier.udc: 37.014:005:332.12
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
efektyvnist_systemy.pdf277,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.