Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4036
Назва: Методичяні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Економіко-математичне моделювання” здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”
Інші назви: Methodical instructions for independent work in the discipline "Economic and mathematical modeling" by the candidates of the first (bachelor) level of higher education of specialties 051 "Economics", 071 "Accounting and taxation", 072 "Finance, banking and insurance", 073 Management
Автори: Бондар, Олена Станіславівна
Bondar, Olena
Трофимчук, Михайло Іванович
Trofymchuk, Mykhailo
Новікова, Вікторія Валеріївна
Novikova, Viktoria
Савчук, Оксана Володимирівна
Savchuk, Oksana
Ткаченко, Ольга Василівна
Tkachenko, Olga
Ключові слова: оптимізаційні економіко-математичні моделі;optimization economic and mathematical models;лінійне програмування;linear programming;транспортна задача;transport task;теорія ігор;game theory
Дата публікації: гру-2019
Видавництво: Білоцерківський національний аграрний університет.
Бібліографічний опис: Бондар О.С., Трофимчук М.І., Новікова В.В. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Економіко-математичне моделювання” для студентів, які навчаються за галузями знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Cоціальні та поведінкові науки» спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка». Біла Церква, 2019. 58 с.
Короткий огляд (реферат): Самостійна робота студентів (СРС) займає провідне місце у системі сучасної вищої освіти. З усіх видів навчальної діяльності СРС значною мірою забезпечує формування самостійності як провідної риси особистості студента. Самостійна робота завершує завдання усіх інших видів навчальної діяльності. Адже знання, що не стали об’єктом власної діяльності, не можуть вважатися дійсним надбанням людини. Тому СРС має навчальне, особисте та суспільне значення. Метою виконання самостійної роботи є більше глибоке засвоєння матеріалу тем дисципліни, закріплення навиків розв’язування практичних економіко-математичних задач. Правильна організація самостійної роботи необхідна для оволодіння дисципліною “Економіко-математичне моделювання”, оскільки обсяг аудиторних занять не дозволяє розглянути на лекціях і лабораторних усі основні аспекти створення програмних та інтелектуальних систем. Крім того, успішність самостійної роботи багато в чому визначає успішність здачі заліку й наступної практичної діяльності, тому що тільки в рамках виконання самостійної роботи студент одержує навички практичної діяльності.
Опис: Independent student work (CPC) is a leading place in the modern higher education system. Of all types of educational activity VTS largely provides for the formation of independence as a leading feature of the student's personality. Independent work completes the tasks of all other types of educational activities. After all, knowledge that has not become the object of one's own activity cannot be considered a real property of a person. Therefore, VTS has educational, personal and social importance. The purpose of self-study is to gain a deeper understanding of the subjects of the discipline, to consolidate the skills of solving practical economic and mathematical problems. Proper organization of independent work is necessary for mastering the discipline of "Economic and mathematical modeling", since the volume of classwork does not allow to consider at lectures and laboratory all the basic aspects of creating software and intellectual systems. In addition, the success of independent work largely determines the success of passing the test and the subsequent practical activity, because only in the framework of independent work student receives the skills of practical activity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4036
УДК: 338.123
Розташовується у зібраннях:Навчальні видання

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Bondar_ Metod for self work EMM 2019.pdf1,01 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.