Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3897
Title: Перекладацькі трансформації та їх класифікація
Other Titles: Translation transformations and their classification
Authors: Пилипенко, Інна Олександрівна
Pylypenko, Inna
Keywords: граматичні трансформації;grammatical transformations;стилістичні трансформації;stylistic transformations;лексичнітрансформації;lexicaltransformation
Issue Date: Nov-2014
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Пилипенко І. О. Перекладацькі трансформації та їх класифікація І.О. Пилипенко // Психолого-педагогічні та лінгвістичні дослідження в умовах реформаційних процесів в аграрній освіті та науці: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (БНАУ, 6-7 листопада 2014 р.). – Біла Церква, 2014. – С. 22-23.
Abstract: У процесі перекладу часто виявляється неможливим використати значення слів і висловів, які пропонуються у словнику, часто виникає потреба у відступі від системних еквівалентів, тобто в перекладацьких трансформаціях.Саме у таких випадках звертаються до трансформаційного перекладу. Досягнення адекватності у перекладі пов’язане з умінням грамотно ідентифікувати перекладацьку проблему і здійсненні перекладацької трансформації.
Description: In the translation process, it is often impossible to use the meanings of words and phrases that are offered in the dictionary, often there is a need to depart from the system equivalents, that is, in translation transformations. Achieving translation adequacy is associated with the ability to competently identify a translation problem and translate it.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3897
metadata.dc.identifier.udc: 81'25/'36/'37
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pereclad_transfo.pdf289,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.