Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3427
Title: Українське законодавство про запобігання та протидію корупційним правопорушенням
Other Titles: Ukrainian legislation on prevention and combating corruption offenses
Authors: Нікітенко, Олександр Іванович
Nikitenko, Oleksandr
Самойлович, Артур Андрійович
Samoylovych, Artur
Keywords: конституція;антикорупційна політика;антикорупційне законодавство;корупція;антикорупція;anti-corruption policy;anti-corruption legislation;anti-corruption legislation;corruption;anticorruption
Issue Date: 3-Oct-2019
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Нікітенко О.І. Українське законодавство про запобігання та протидію корупційним правопорушенням / О.І. Нікітенко, А.А. Самойлович // Правові горизонти. − 2019. − Вип. 17(30). − С. 14-22. doi: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i17.p:14
Abstract: У статті розглянуто еволюційний хід прийняття законодавчих актів в Україні щодо протидії з корупцією, починаючи з оголошення незалежності держави, визначено сутність державної політики у боротьбі з нею, проаналізовано хронологію етапів прийняття законодавчих антикорупційних актів, оскільки проведення постійних досліджень, спостережень антикорупційної діяльності правоохоронних органів являється дуже важливим щодо сучасного розвитку України. За роки незалежності України було сформовано антикорупційне законодавство, що включало нормативно-правові акти у цій сфері, метою яких було адміністративно-правове протидії корупції. Розглянуто розвиток антикорупційного законодавства у період з 1991 р. по 1996 р., тобто до прийняття Конституції України, з 1996 р. по 2004 р., період який можна назвати як конституційний етап та з 2004 р. по теперішній, як період реформування щодо протидії корупції. Це свідчить, що постійні зміни в адміністративноправовому регулюванні у сфері протидії корупції в Україні, здійснення процесів реформування у правоохоронної діяльності залежить від характеру державних завдань та функцій щодо забезпечення внутрішньої безпеки України, форм і методів професійної діяльності органів, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції Також у статті приділена увага, яким чином на стан корупції впливають організовані угруповання та як держава намагається їм протидіяти. Вказано на слабкість превентивних (профілактичних) заходів щодо корупційних протиправних діянь. Конституція України, прямо не визначає, які протиправні діяння є корупційними, але деякі норми свідчать про захист прав і свобод фізичних та юридичних осіб від таких діянь, та виокремлено коло осіб, які мають обмеження при проходженні державної служби та органах місцевого самоврядування. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок про необхідність ефективних правових механізмів протидії корупції та удосконалення відповідного законодавства.
Description: The article considers the evolutionary progress of the adoption of legislation in Ukraine on anti-corruption, starting with the Declaration of independence of the state, defined the essence of the state policy in combating analyzed the chronology of the stages of the legislative anticorruption acts-the conduct of ongoing research, observations of anti-corruption activities of law enforcement agencies is very important in the context of modern development of Ukraine. During the years of independence of Ukraine was formed anti-corruption legislation, including normative legal acts in this sphere with the purpose of administrative and legal counteraction of corruption. The development of anti-corruption legislation in the period from 1991 to 1996, i.e. prior to the adoption of the Constitution of Ukraine of 1996 to 2004, a period which can be called as the constitutional stage, and from 2004 to the present as a period of reform to counter corruption. This indicates that continuous changes in the administrative-legal regulation in the sphere of counteraction of corruption in Ukraine, the implementation of reform processes in law enforcement depends on the nature of government tasks and functions to ensure internal security of Ukraine, forms and methods of professional activity of the bodies which carry out law enforcement or law enforcement functions the article Also paid attention to how the state of corruption is influenced by organized groups and how the government is trying to counteract them. Specified on the weakness of preventive (preventive) measures regarding corruption and illegal acts. The Constitution does not specify what illegal acts are such, but some standards testify the protection of the rights and freedoms of natural and legal persons from such acts, but dedicated circle of individuals who have limitations with the passage of the civil service and local government. On the basis of the conducted research the conclusion about the need for effective legal mechanisms for fighting corruption and improving relevant legislation.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3427
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukrayins`ke_zako.pdf905,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.