Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3266
Title: Спосіб інтенсифікації білкового обміну у перепелів
Other Titles: Method for intensifying protein metabolism in quails
Authors: Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskii, Volodymyr
Харчишин, Віктор Миколайович
Kharchyshyn, Viktor
Мельниченко, Олександр Миколайович
Melnуchenko, Oleksandr
Співак, Микола Якович
Spyvac, Mikola
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Тимошок, Наталія Олександрівна
Tymoshok, Natalia
Мельниченко, Юлія Олександрівна
Melnychenko, Yuliia
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Oksana
Олешко, Олександр Анатолійович
Oleshko, Oleksandr
Поліщук, Віталій Миколайович
Polishchuk, Vitalii
Keywords: біотехнологія;білковий обмін;перепели;наночастинки селену;biotechnology;protein metabolism;quails;selenium nanoparticles
Issue Date: Jul-2019
Citation: Спосіб інтенсифікації білкового обміну у перепелів: патент на корисну модель № 135682, МПК (2019.01) / Бітюцький В.С., Харчишин В.М., Мельниченко О.М. та ін. – заявл. 11.02.2019 ; опублік. 10.07.2019; бюл. №13 .- 4 с.
Abstract: Корисна модель відноситься до галузі сільського господарства, зокрема, до годівлі перепелів повнораціонними комбікормами і може бути використана при виробництві м’яса перепелів. Перепелівництво порівняно нова галузь птахівництва, яка в даний час інтенсивно розвивається в Україні. Висока інтенсивність росту та продуктивність перепелів значною мірою залежить від забезпечення птиці енергією, протеїном та мінеральними елементами. Відсутність або нестача окремих мінеральних елементів, а також порушення їх співвідношення в раціоні призводить до зниження обмінних процесів, ефективності використання поживних речовин кормів, і як наслідок – зниження продуктивності поголів’я. Корми забезпечують потребу у мінеральних елементах на 50-80%, а їх нестачу компенсують за рахунок мінеральних добавок. Зокрема, нестачу селену компенсують додаванням до комбікорму натрій селеніту та натрій селенату, а останнім часом наноселену. Селен, який міститься в організмі птиці в малих кількостях, виконує унікальні багатопланові функції − каталітичну, структурну та регуляторну. У процесі здійснення цих функцій він взаємодіє з ферментами, білками, вітамінами, мікроелементами та біологічними мембранами. Покращує продуктивність і здоров'я птиці, позитивно впливає на імунну систему, жирнокислотний склад м'яса та яєць. В основу даної корисної моделі покладено завдання розробити спосіб інтенсифікації білкового обміну у перепелів шляхом додавання до комбікорму наночастинок селену (SeNPs) із комплексним вивченням їх впливу на продуктивність та обмінні процеси в організмі птиці.
Description: The utility model relates to agriculture, in particular, to the feeding of quails by complete feed mixes and can be used in the production of quail meat. Quail farming is a relatively new poultry industry, which is currently intensively developing in Ukraine. The high growth rate and productivity of the quail relies heavily on providing the bird with energy, protein and mineral elements. The absence or lack of individual mineral elements, as well as the violation of their ratio in the diet leads to a decrease in metabolic processes, the efficiency of nutrient use of feed, and as a consequence - a decrease in productivity of livestock. Feeds provide for the need for mineral elements by 50-80%, and their lack is compensated for by mineral additives. In particular, the selenium deficiency is compensated by the addition of sodium selenite and sodium selenate to the compound feed, and recently by the selenium. Selenium, which is found in the body of birds in small quantities, performs unique multifaceted functions - catalytic, structural and regulatory. In the process of performing these functions, it interacts with enzymes, proteins, vitamins, trace elements and biological membranes. Improves poultry productivity and health, has a positive effect on the immune system, fatty acid content of meat and eggs. The basis of this utility model is to develop a method of intensifying protein metabolism in quails by adding selenium nanoparticles (SeNPs) to feed with a comprehensive study of their effect on productivity and metabolic processes in the bird organism.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3266
metadata.dc.identifier.udc: 636.6:612.015
Appears in Collections:Інші публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sposib_intensyfikatsii.pdf571,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.