Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2005
Title: Методика оцінювання антропогенного порушення лісових екосистем за структурою, поширенням та активізацією афілорофороїдних грибів
Other Titles: Evaluation method of anthropogenic disturbance of forest ecosystems by structure, distribution and activation of aphyllophorales fungi
Authors: Лавров, Віталій Васильович
Lavrov, Vitalii
Блінкова, Олена Ігорівна
Blinkova, Olena
Іваненко, Олександра Миколаївна
Ivanenko, Oleksandra
Поліщук, Зоряна Віталіївна
Polishchuk, Zoriana
Keywords: природоохоронні ліси;захисні ліси;лісові екосистеми;антропогенне порушення;ксиломікодіагностика;ксилотрофні гриби;структура;поширення;консортивні зв’язки;conservation forests;protective forests;forest ecosystems;anthropogenic disturbance;xylomycodiagnostics;xylotrophic fungi;structure;distribution;consortial links;природоохранные леса;защитные леса;лесные экосистемы;антропогенное нарушение;микодиагностика;ксилотрофные грибы;распространение;консортивные связи
Issue Date: 2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Методика оцінювання антропогенного порушення лісових екосистем за структурою, поширенням та активізацією афілорофороїдних грибів / В.В.Лавров,О.І.Блінкова, О.М.Іваненко, З.В.Поліщук . – Біла Церква: БНАУ, 2018. – 46 с.
Abstract: На прикладі судібровних і дібровних типів лісу захисних, рекреаційно-оздоровчих та природоохоронних лісів зелених зон Києва, Білої Церкви та Умані запропоновано принципи, критерії та показники удосконалення діагностики антропогенної трансформації лісових екосистем на ієрархічних рівнях виявлення змін: орган, рослина, популяція (вид), біогрупа (фітоярус; ксило-мікокомпекс; консортивні зв’язки «деревна порода – ксилотрофні гриби»), фітоценоз та екосистема. Розроблено методику синекологічного визначення характеру та опосередкованої оцінки ступеня порушення лісових екосистем за структурами і поширенням ксилотрофних грибів, зміною консортивних зв’язків «ксилотроф-дерево». В основу методики покладено залежність видової, систематичної та трофічної структури і розвитку ксиломікокомплексу від змін умов середовища і структури субстратів, біотопів порушених лісових екосистем в умовах впливу рекреації та комплексу антропогенних чинників. Враховано загальновизнані та нормативні показники дигресії лісової екосистеми: трав’яного покриву, підстилки і ґрунту, таксаційних і санітарних змін деревостану. Обґрунтовано видовий склад ксилотрофів, які можуть бути використані для мікоіндикації: антропогенної (насамперед рекреаційної) порушеності деревостанів, сформованих Quercus robur L., Pinus sylvestris L., Betula pendula L. та іншими листяними видами; механічного пошкодження дерев листяних порід; зрідження деревостанів, їх фрагментації, утворення галявин; зміни освітлення та ксерофітізації умов лісу. Методичні рекомендації розроблено у Білоцерківському національному аграрному університеті МОН України за результатами виконання прикладної НДР за ініціативною темою «Екологічні загрози біорізноманіттю лісових екосистем Північно-східного Придніпров’я» (№ДР 0113U004314; науковий керівник – д.с.-г.н., проф. В.В. Лавров; 2013–2017 рр.) та Національному університеті біоресурсів та природокористування МОН України за результатами виконання прикладної НДР за ініціативною темою «Синекологічна діагностика антропогенної трансформації лісових екосистем різного функціонального призначення» (№ДР 0117U002647; науковий керівник – к.б.н., с.н.с. О.І. Блінкова; 2017–2019 рр.) та завдяки співпраці з Інститутом еволюційної екології НАН України (О.М. Іваненко). На примере судубравных и дубравных типов леса защитных, рекреационно-оздоровительных и природоохранных лесов зеленых зон Киева, Белой Церкви и Умани предложены принципы, критерии и показатели совершенствования диагностики антропогенной трансформации лесных экосистем на иерархических уровнях определения изменений: орган, растение, популяция (вид), биогруппа (фитоярус; ксило-микокомпекс; консортивные связи «древесная порода – ксилотрофные грибы»), фитоценоз и экосистема. Разработана методика синэкологического определения характера и опосредованной оценки степени нарушения лесных экосистем по структурам и распространению ксилотрофных грибов, изменением консортивних связей «ксилотроф-дерево». В основу методики положена зависимость видовой, систематической и трофической структуры и развития ксиломикокомплекса от изменений условий среды и структуры субстратов, биотопов нарушенных лесных экосистем в условиях воздействия рекреации и комплекса антропогенных факторов. Учтены общепризнанные и нормативные показатели дигрессии лесной экосистемы: травяного покрова, подстилки и почвы, таксационных и санитарных изменений древостоя. Обоснован видовой состав ксилотрофов, которые могут быть использованы для микоиндикации: антропогенного (прежде всего рекреационного) нарушения древостоев, сформированных Quercus robur L., Pinus sylvestris L., Betula pendula L. и другими лиственными видами; механического повреждения деревьев лиственных пород; изреживания древостоев, их фрагментации, образования полян; изменения освещенности и ксерофитизации условий леса. Методические рекомендации разработаны в Белоцерковском национальном аграрном университете МОН Украины по результатам выполнения прикладной НИР по инициативной теме «Экологические угрозы биоразнообразию лесных экосистем Северо-восточного Приднепровья» (№ГР 0113U004314; научный руководитель – д.с.-х.н., проф. В.В. Лавров; 2013–2017 гг.) и Национальном университете биоресурсов и природопользования МОН Украины по результатам выполнения прикладной НИР по инициативной теме «Синэкологическая диагностика антропогенной трансформации лесных экосистем различного функционального назначения» (№ГР 0117U002647; научный руководитель – к.б.н., с.н.с. Е.И. Блинкова; 2017–2019 гг.) и благодаря сотрудничеству с Институтом эволюционной экологии НАН Украины (А.Н. Иваненко).
Description: The principles, criteria and indicators for improving the diagnostics of forest ecosystems anthropogenic transformation at the hierarchical levels of the changes diagnostics, such as organ, plant, population (species), biogroup (phytoyarus; xylomycocompex; conservative bonds "wood species - xylotrophic mushrooms"), phytocenosis and ecosystem, are proposed on the example of the oak and co-oak wood types of protective, recreational, health and nature protection forests in Bila Tserkva, green zones of Kyiv, and Uman. The method of indirect estimation of the forest ecosystems violation due to the structure, distribution of xylotrophic fungi, and the changes in consortium "xylotroph – tree" was developed. The basis of the methodology is the dependence of species, systematic and trophic structure, development of the xylomycomplex from environmental changes and substrates structure, biotopes of disturbed forest ecosystems in the conditions of the recreation influence and a complex of anthropogenic factors. The generally accepted, normative indicators of forest ecosystem diversity (grass cover, litter and soil, taxonomic and sanitary changes in the forest stand) are taken into account. The species composition of xylotrophs, that can be used for mycoindication such as anthropogenic (first of all recreational) disturbances of tree stands formed by Quercus robur L., Pinus sylvestris L., Betula pendula L. and other species; mechanical damage of trees; sparsing of woodland, its fragmentation, meadow formation; change of illumination and xerophysis of forest conditions, are well founded. Methodological recommendations were developed at the Bila Tserkva National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the results of applied research on the theme of "Environmental threats to the biodiversity of forest ecosystems of the North-East Prydniprov'ya" (№0113U004314; scientific supervisor – prof. V. Lavrov, 2013–2017) and at the National University of Life and Environmental Sciences of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the results of applied research on the theme of "Synecological diagnostics of anthropogenic transformation of various functional purposes forest ecosystems " (№0117U002647; scientific supervisor - Ph.D. O. Blinkova, 2017-2019) and also thanks to cooperation with the Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine (O. Ivanenko).
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2005
metadata.dc.identifier.udc: 504.06:630.22:630.18
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody_otsiniuvannia.pdf1,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.