Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1333
Title: Дослідження імуномодулювальної дії нових пробіотичних препаратів
Other Titles: New immunomodulatory probiotics research effect
Authors: Мельниченко, Юлія Олександрівна
Melnichenko, Yuliia
Маляр, Дмитро Дмитрович
Malyar, Dmitry
Лазаренко, Людмила Миколаївна
Lazarenko, Lyudmila
Бабенко, Лідія Павлівна
Babenko, Lydia
Мокрозуб, Вікторія Вікторівна
Mokrozub, Victoria
Демченко, Олександр Петрович
Demchenko, Alexander
Співак, Микола Якович
Spyvac, Mikola
Keywords: імуномодулювальні властивості;пробіотичні штами;миші;активність фагоцитозу;immunomodulatory properties;probiotic strains;mouse;activity of phagocytosis;имуномодулирующие свойства;пробиотические штаммы;мыши;активность фагоцитоза
Issue Date: 2014
Publisher: Інститут біології тварин, Державний науково-дослідний контрольного інститут ветпрепаратів та кормових добавок
Citation: Мельниченко Ю. О. Дослідження імуномодулювальної дії нових пробіотичних препаратів / Ю. О. Мельниченко, Д. Д. Маляр, Л. М. Лазаренко та ін. // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. - 2014. - Вип. 15, № 1. - С. 201-208.
Abstract: Метою дослідження було визначити імуномодулювальні властивості пробіотичних штамів L. casei IMB В-7280, L. acidophilus IMB В-7279, В. animalis VKL та В. animalis VKB шляхом дослідження їх впливу на показники імунітету. Дослідження проведено на самицях мишей лінії BaLb/c вагою 18–20 г . Пробіотичні штами бактерій (кожний окремо) вводили мишам per os впродовж 7 діб один раз на добу. Доза пробіотичних препаратів на одну мишу (per os) складала 1х106 кл. Мишей присипляли ефірним наркозом, після цього проводили дислокацію шийних хребців. У перитонеальну порожнину за допомогою голки вводили живильне середовище 199 (5–7 мл). Після зовнішнього масажу черевної порожнини шкіряний покрив розрізали і за допомогою голки відбирали перитонеальний ексудат. Активність фагоцитозу (поглинальну здатність перитонеальних макрофагів мишей) вивчали у мікроскопічному тесті. Визначали показник фагоцитозу (ПФ) — відносну кількість клітин (у %), які поглинають латекс, а також фагоцитарне число (ФЧ) — середню кількість частинок латексу, захоплених одним фагоцитом (в ум. од.). Киснезалежну бактерицидність фагоцитів вивчали за допомогою тесту відновлення нітросинього тетразолію (НСТ-тест). Під мікроскопом переглядали 100 клітин і вираховували кількість клітин, які містили темно-сині гранули диформазану (у %). За різницею між показниками стимульованого і спонтанного НСТ-тесту визначали функціональний резерв (ФР) фагоцитів (у %). Результати проведених досліджень показали, що введення мишам L. casei IMB В-7280, L. acidophilus IMB В- 7279, В. animalis VKL та В. animalis VKB супроводжувалось активацією киснезалежної бактерицидної активності макрофагів перитонеальної порожнини на 1 та 6 добу досліду, що підтверджувалось суттєвим зростанням кількості НСТ-позитивних клітин. Одночасно встановлено,що пробіотичні штами бактерій ефективно підвищували поглинальну активність макрофагів перитонеальноїї порожнини. Під їх впливом впродовж усього терміну спостереження зростав ПФ макрофагів, спостерігалось підвищення фагоцитарного числа на 6 добу після введення мишам. L. casei IMB В-7280, L. acidophilus IMB В- 7279, В. animalis VKL та В. animalis VKB є перспективними для створення пробіотичних препаратів із імуномодулювальними властивостями. Целью исследования было определить иммуномодулирующие свойства пробиотических штаммов L. casei IMB В- 7280, L. acidophilus IMB В- 7279, В. animalis VKL. и В. animalis VKB путем исследования их влияния на показатели иммунитета. Исследование проведено на самках мышей линии BaLb/c весом 18-20 г. Пробиотические штаммы бактерий (каждый отдельно) вводили мышам per os в течение 7 суток один раз в сутки. Доза пробиотических препаратов на одну мышь (per os) составляла 1х106 кл. Мышей усыпляли эфирным наркозом, после этого проводили дислокации шейных позвонков. В перитонеальную полость с помощью иглы вводили питательную среду 199 (5-7 мл). После наружного массажа брюшной полости кожный покров разрезали и с помощью иглы отбирали перитонеальный экссудат. Активность фагоцитоза (поглотительную способность перитонеальных макрофагов мышей) изучали в микроскопическом тесте. Определяли показатель фагоцитоза (ПФ) — относительное количество клеток (в %), которые поглощают латекс, а также фагоцитарное число (ФЧ) — среднее количество частиц латекса, захваченных одним фагоцитом (в усл. ед.). Кислородозависимую бактерицидность фагоцитов изучали с помощью теста восстановления нитросинего тетразолия (НСТ - тест). Под микроскопом просматривали 100 клеток и рассчитывали количество клеток, содержащих темно-синие гранулы диформазана (в %). По разнице между показателями стимулированного и спонтанного НСТ - теста определяли функциональный резерв (ФР) фагоцитов (в %). Результаты проведенных исследований показали, что введение мышам L. casei IMB В- 7280, L. acidophilus IMB В- 7279, В. animalis VKL и В. animalis VKB сопровождалось активацией кислородозависимой бактерицидной активности макрофагов перитонеальной полости на 1 и 6 сутки опыта, что подтверждалось существенным ростом количества НСТ- положительных клеток. Одновременно установлено, что пробиотические штаммы бактерий эффективно повышали поглотительную активность макрофагов перитонеальной полости. Под их влиянием в течение всего срока наблюдения роста ПФ макрофагов наблюдалось повышение фагоцитарного числа на 6 сутки после введения мышам. L. casei IMB В- 7280, L. acidophilus IMB В- 7279, В. animalis VKL и В. animalis VKB являются перспективными для создания пробиотических препаратов с иммуномодулирующими свойствами.
Description: The aim of the study was to determine the properties of immunomodulatory probiotic strains L. casei IMB B- 7280, L. acidophilus IMB B- 7279, V. animalis VKL and B. animalis VKB by examining their effects on the immune system. The study was carried out on female mice BaLb/c weighing 18-20 g. Probiotic strains of bacteria (each separately) were administered (per os) for 7 days once a day. Dose of probiotics per mouse (per one) was 1x106 cells. Mice were euthanized and anesthesia was conducted after cervical dislocation. In the peritoneal cavity was injected with a needle 199 medium (7.5 ml). Outdoor massage after abdominal skin was cut with a needle and collected peritoneal exudate. Phagocytic activity (absorbency mouse peritoneal macrophages) were studied in a microscopic test. Determined rate of phagocytosis (PF) — the relative number of cells (in %) that absorb latex and phagocytic number (PF) - average number of latex particles captured one phagocyte (in cond. ed.). Oxygen dependant bactericidal phagocytes were studied using nitroblue tetrazolium test (NBT - test). Under the microscope has been accessed 100 cells, and the amount of cells containing dark — blue granules of diformazan (in %). The difference between the rates of spontaneous and stimulated NBT test determined the functional reserve of (FR) phagocytes (in %).The studies have shown that treatment of mice with L. casei IMB B- 7280, L. acidophilus IMB B- 7279, B. animal VKL and B animalis VKB was accompanied by activation of the bactericidal activity of macrophages oxygen dependant peritoneal cavity at 1 and 6 day of the experiment, which was confirmed by significant increase in the number of NBT — positive cells. At the same time found that probiotic bacteria strains effectively increased phagocytic activity of macrophages peritoneal cavity. Under their influence throughout the observation period grew PF macrophages, there was an increase of phagocytic in 6 days after administration to mice. L. casei IMB B- 7280, L. acidophilus IMB B- 7279, B. animalis VKL and B animalis VKB are promising to create probiotics with immunomodulatory properties.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1333
metadata.dc.identifier.udc: 579.864.1:615
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doslidzhennia_imunomoduliuval.pdf367,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.