Browsing by Author Микитюк, Дмитро Миколайович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Economic aspects of efficient milk production in UkraineSvynous, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Mykytyuk, Dmytro; Микитюк, Дмитро Миколайович; Semysal, Anna; Семисал, Анна Вікторівна
2018Дослідження рівня продуктивності та ефективності діяльності підприємств різних форм власності в галузі тваринництва України за 2017 рікДемчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Голик, Віра Михайлівна; Holyk, Vira; Чижевський, Олександр Леонідович; Chyzhevskyi, Oleksandr; Корніяш, Оксана Володимирівна; Korniiash, Oksana; Мартиненко, Галина Володимирівна; Martynenko, Halyna; Цулая, Наталія Іванівна; Tsulaia, Nataliia; Шапаренко, Людмила Володимирівна; Shaparenko, Liudmyla; Підгорний, Анатолій Вікторович; Pidhornyi, Anatolii; Іщенко, Анастасія Валеріївна; Ishchenko, Anastasiia
2019Економічні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствахВарченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Демчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Артімонова, Ірина ВІкторівна; Artimonova, Iryna; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytyuk, Dmytro; Кальченко, Сергій Володимирович; Kalchenko, Sergij; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Гринчук, Віталій Юрійович; Grynchuk, Vitalij; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Драган, Оксана Олександрівна; Drahan, Oksana; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Tkachenko, Kateryna; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Хомовий, Михайло Миколайович; Khomoviy, Mykhailo; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Завалевська, Валентина Олександрівна; Zavalevska, Valentyna; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat
2016Загальні тенденції розвитку фермерських господарств в УкраїніДемчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Голик, Віра Михайлівна; Holyk, Vira; Чижевський, Олександр Леонідович; Chyzhevskyi, Oleksandr; Мартиненко, Галина Володимирівна; Martynenko, Halyna; Сидорук, Оксана Петрівна; Sydoruk, Oksana; Підгорний, Анатолій Вікторович; Pidhornyi, Anatolii; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Карман, Оксана Володимирівна; Karman, Oksana; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat
2013Концептуальні засади функціонування особистих селянських господарствСвиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro
2018Методичні підходи оцінки діяльності особистих селянських господарствДемчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Голик, Віра Михайлівна; Holyk, Vira; Шапаренко, Людмила Володимирівна; Shaparenko, Liudmyla
2013Методологічні підходи до оцінки збуту продукції сільськогосподарськими товаровиробникамиВарченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro
2021Напрями забезпечення економічної діяльності суб'єктів аграрного виробництва в системі кооперативних формувань на засадах беззбитковостіКальченко, Сергій Володимирович; Kalchenko, Serhii; Трусова, Наталія ВІкторівна; Trusova, Nataliia; Кібенко, Катерина Андріївна; Kibenko, Kateryna; Гринчук, Юлія Сергіївна; Hrynchuk, Yulia; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro
2017Напрями удосконалення державного регулювання ринку молока і молочної продукції на основі використання зарубіжного досвідуІванова, Любов Степанівна; Ivanova, Lubov; Микитюк, Дмитро Миколайович; Nikitiuk, Dmitriy
2021Обліково-аналітичне забезпечення управління затратами в птахівництвіШуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Мельник, Сергій Іванович; Melnyk, Sergey; Свиноус, Іван Вікторович; Svinous, Ivan; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomovy, Serhiy; Гаврик, Олеся Юріївна; Gavryk, Olesya; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grinchuk, Yulia; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentina; Хахула, Богдан Валерійович; Khahula, Bohdan; Утеченко, Дарья Миколаївнa; Utechenko, Darya; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodenyuk, Oksana; Пасічник, Наталія Миколаївна; Pasichnyk, Nataliya; Трофімова, Ганна Василівна; Trofimova, Anna; Семисал, Анна Вікторівна; Semisal, Anna; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytyuk, Dmytro; Свиноус, Надія Іванівна; Svinous, Nadia; Іщенко, Анастасія Володимирівна; Ishchenko, Anastasia; Мельник, Людмила Юріївна; Melnyk, Lyudmila; Гнатишин, Любов Богданівна; Hnatyshyn, Lyubov; Левандівський, Омельян Тарасович; Levandivskyi, Omelyan; Баланюк, Іван Федорович; Balanyuk, Ivan; Іббатулін, Марат Ільдусович; Ibbatulin, Marat; Остапенко, Сергій Олександрович; Ostapenko, Serhii; Нікітченко, Сергій Олександрович; Nikitchenko, Serhii
2020Організаційно-економічна сутність управління витратами сільськогосподарських підприємствВарченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytyuk, Dmytro; Іванова, Любов Степанівна; Ivanova, Lubov; Биба, Валентина Анатоліївна; Bуba, Valentyna
2015Організаційно-економічні засади розвитку мережі молокозаготівельних пунктівСвиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro
2012Світовий та вітчизняний досвід регулювання ринку молокаДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Вернюк, Наталія Олександрівна; Verniuk, Nataliia; Гарбуз, Михайло Юркович; Harbuz, Mykhaylo; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Руда, Тетяна Петрівна; Ruda, Tetyana; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larisa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Ціхановська, Вікторія Михайлівна; Tsihanovska, Viktoria; Шаціло, Надія Іванівна; Shatsilo, Nadejda
2017Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: організаційно-економічні аспекти функціонування та розвиткуВарченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Корінець, Роман Ярославович; Korinets, Roman; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Скоцик, Віталій Єстафійович; Skotsyk, Vitalii; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Герасименко, Ірина Олександрівна; Herasymenko, Iryna; Холоденко, Надія Іванівна; Kholodenko, Nadiya; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Липкань, Олена Вікторівна; Lypkan, Olena; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Куць, Тетяна Валеріївна; Kyts, Tetyana; Шепель, Тетяна Павлівна; Shepel, Tetyana; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Іщенко, Анастасія Валеріївна; Ishchenko, Anastasiia; Качан, Дмитро Анатолійович; Kachan, Dmytro
2016Якість як основа підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствахРадько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro