Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4821
Title: Організаційно-економічна сутність управління витратами сільськогосподарських підприємств
Other Titles: Organizational and economic essence of cost management of agricultural enterprises
Authors: Варченко, Ольга Миронівна
Varchenko, Olga
Свиноус, Іван Вікторович
Svynous, Ivan
Микитюк, Дмитро Миколайович
Mykytyuk, Dmytro
Іванова, Любов Степанівна
Ivanova, Lubov
Биба, Валентина Анатоліївна
Bуba, Valentyna
Keywords: управління;management;витрати;costs;сільськогосподарське підприємство;agricultural enterprise;метод;method;функція;function
Issue Date: 2020
Citation: Організаційно-економічна сутність управління витратами сільськогосподарських підприємств / О.М. Варченко, І.В. Свиноус, Д.М. Микитюк та ін. // Продовольчі ресурси. - 2020. - №14. - С.220-229. doi.org/10.31073/foodresources2020-14-23
Abstract: Стаття присвячене розкриттю організаційно-економічній сутності управління витратами сільськогосподарських підприємств. Доведено, що управління витратами є домінуючим фактором підвищення ефективності діяльності підприємства, однак це поняття не має загальноприйнятого визначення. Проведений аналіз еволюції базових концепцій управління витратами дозволив визначити такі наукові підходи: підхід до управління як процесу, що ґрунтується на досягненні цілей шляхом виконання функцій управління; ситуаційний підхід, який базується на адаптації до нових ситуаційних умов і вимагає використання методів, які є доцільними в конкретній ситуації; системний підхід, що передбачає побудову системи управління витратами з урахуванням принципів, які сприяють створенню передумов для забезпечення ефективності діяльності підприємства. Обґрунтовано, що управління витратами на сільськогосподарських підприємствах – це безперервна цілеспрямована діяльність управлінського персоналу, спрямована на планування витрат, організацію рентабельних витрат у вигляді грошових коштів на всіх стадіях виробничого процесу, контроль за виконанням виробничого плану усіма структурними підрозділами. Механізм управління виробничими витратами розглядається як сукупність взаємозв'язків, що виникають між підсистемами управління та керованими в процесі планування, організації витрат, контролю, аналізу та обліку виробничих витрат на товари, роботи та послуги. На основі узагальнення методичних підходів до оцінки системи управління виробничими витратами виявлено їх недоліки та запропоновано універсальну методику, яка ґрунтується на розрахунку системи показників та інтегрального показника ефективності підприємства. Відповідно до запропонованого підходу, доцільно використовувати такі групи показників ефективності управління витратами: загальні показники ефективності підприємства; показники економічності менеджменту підприємства та показники продуктивності праці менеджменту.
Description: The article is devoted to the disclosure of the organizational and economic essence of cost management of agricultural enterprises. It is proved that cost management is the dominant factor in improving the efficiency of the enterprise, but this concept does not have a common definition. The analysis of the evolution of basic concepts of cost management allowed to identify the following scientific approaches: the approach to management as a process based on achieving goals by performing management functions; situational approach, which is based on adaptation to new situational conditions and requires the use of methods that are appropriate in a particular situation; a systematic approach that involves building a cost management system based on the principles that contribute to the creation of prerequisites for the efficiency of the enterprise. It is proved that cost management in agricultural enterprises is a continuous purposeful activity of the management staff aimed at cost planning, organization of cost-effective spending in the form of cash at all stages of the production process, control over the implementation of the production plan by all structural units. The mechanism of production cost management is considered as a set of relationships that arise between the control and managed subsystems in the process of planning, organization of spending, control, analysis and accounting of production costs of goods, works and services provided. Based on the generalization of methodological approaches to the evaluation of the production cost management system, their shortcomings are identified and a universal methodology is proposed, which is based on the calculation of a system of indicators and an integrated indicator of enterprise efficiency. According to the proposed approach, it is advisable to use the following groups of indicators of cost management efficiency: general indicators of enterprise efficiency; indicators of cost-effectiveness of enterprise management and indicators of management productivity
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4821
metadata.dc.identifier.udc: 338.512:005.932:631.11
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
organizacijno-ekonomichna.pdf719,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.