Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/950
Title: Склад ліпідів та їх пероксидне окислення у підшлунковій залозі перепелів за дії нітратів і у разі згодовування насіння амаранту
Other Titles: The composition of lipids and lipid peroxidation in the pancreas of quails under nitrate actions and correction by the amaranth’s seed
Authors: Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Пономаренко, Наталія Вікторівна
Ponomarenko, Nataliia
Keywords: склад ліпідів;система антиоксидантного захисту;пероксидне окислення ліпідів;підшлункова залоза;перепели;нітратне навантаження;насіння амаранту;lipid composition;antioxidant defence system;lipid peroxidation;pancreas;quail’s;nitrate loading;amaranth’s seed;состав липидов;система антиоксидантной защиты;пероксидное окисление липидов;поджелудочная железа;нитратная нагрузка;семена амаранта
Issue Date: 2013
Publisher: Український біохімічний журнал
Abstract: Досліджено склад ліпідів, функціонування системи антиоксидантного захисту та вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ) у підшлунковій залозі перепелів на ранніх етапах постнатального онтогенезу за дії нітратів та у разі згодовування насіння амаранту у складі комбікорму. Встановлено, що дія нітратів на організм птиці супроводжується виснаженням захисних можливостей антиоксидантної системи, що призводить до підвищення вмісту продуктів ПОЛ та змінює склад ліпідів підшлункової залози. Згодовування комбікорму, що містить насіння амаранту під час нітратного навантаження сприяє підвищенню активності ензимів системи антиоксидантного захисту. При цьому змінюється склад ліпідів, а саме: вірогідно знижується вміст холестеролу, підвищується вміст триацилгліцеролів і ефірів холестеролу. Одержані дані свідчать про здатність насіння амаранту запобігати розвитку окислювального стресу в підшлунковій залозі перепелів за дії нітратів. Researches of features of lipid composition, functioning of the system of antioxidant defense, maintenance of lipid peroxidation products in the quail’s pancreas on the early postnatal ontogenesis stages are conducted for actions of nitrates and feeding with amaranth’s seed in mixed fodder. The arrival of nitrates in the organism of quails results in the decline of general lipids maintenance and nonetherified fat acids in the pancreas. Usingof amaranth’s seed in mixed fodder on the background of the nitrate loading results in the increase of activity of the enzimes system of antioxidant defence, the growth of general lipid level in the quail’s pancreas. Thus in correlation with separate classes of lipid maintenance of cholesterol goes down for certain, whereas the maintenance of triacylglycerols and ethers of cholesterol rises. The results obtained in the researches show the ability of amaranth’s seed to avert oxidative stress in quail’s pancreas under nitrates influence. Исследованы состав липидов, функционирование системы антиоксидантной защиты и содержание продуктов пероксидного окисления липидов (ПОЛ) в поджелудочной железе перепелов на ранних этапах постнатального онтогенеза при добавлении нитратов и семян амаранта в состав комбикорма. Установлено, что действие нитратов на организм птицы сопровождается истощением защитных возможностей антиоксидантной системы, что приводит к повышению содержания продуктов ПОЛ и изменению состава липидов поджелудочной железы. Скармливание комбикорма, содержащего семена амаранта, при нитратной нагрузке способствует повышению активности энзимной системы антиоксидантной защиты. При этом достоверно снижается содержание холестерола, повышается содержание триацилглицеролов и эфиров холестерола. Полученные данные свидетельствуют о способности семян амаранта предотвращать развитие окислительного стресса в поджелудочной железе перепелов при действии нитратов
Description: Цехмістренко С.І. Склад ліпідів та їх пероксидне окислення у підшлунковій залозі перепелів за дії нітратів і у разі згодовування насіння амаранту // С. І. Цехмістренко, Н.В. Пономаренко // Укр. біохім. журн. – 2013, Т. 85, № 2. – С.84-92
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/950
ISSN: 0201 — 8470
metadata.dc.identifier.udc: 639.124:612.34:582.661.121:577.125:546.175
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sklad_lipidiv_pidshlunkovii_zalozi_perepeliv_.pdf2,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.