Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/744
Title: Біологія об'єктів декоративної аквакультури
Other Titles: Biology objects of decorative aquaculture
Authors: Куновський, Юрій Володимирович
Kunovskii, Yrii
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysiazhnyuk, Natalia
Гриневич, Наталія Євгеніївна
Grynevych, Nataliy
Михальський, Олег Ральфович
Michalski, Oleg
Keywords: декоративна аквакультура;decorative aquaculture
Issue Date: 2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на проведення практичних занять зі студента- ми екологічного факультету з метою формування у майбутніх фахівців відповід- ний аквакультурний спосіб життя та індивідуальну мотиваційну самосвідомость людини. Складовими аспектами структури аквакультури виступають: система знань про воду, водні ресурси та їх мешканців, способи використання їх у вироб- ництві та повсякденному побуті, цінність води у світоглядних уявленнях людей тощо. Набуття знань за допомогою дослідження взаємозв’язків організмів із сере- довищем їх існування в природних та антропогенно-змінених умовах сприятиме прийманню екологічно-обґрунтованих рішень та оптимізації аквакультури, як чинника соціальної динаміки збереження навколишнього середовища. Methodical instructions are aimed at conducting practical classes with students of the Environmental Faculty in order to form the appropriate aquacultural way of life and individual motivational self-awareness for future specialists. The constituent aspects of the structure of aquaculture are: the system of knowledge about water, water resources and their inhabitants, ways of using them in production and everyday life, the value of water in people's ideological views
Description: Біологія об’єктів декоративної аквакультури: методичні вказі- вки до виконання практичних робіт для студентів екологічного факуль- тету за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Ю.В. Куновський, Н.М. Присяжнюк, Н.Є. Гриневич, О.Р. Михальський – Біла Церква: БНАУ, 2018. – 58 с.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/744
metadata.dc.identifier.udc: 502/504/(075.8)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biolohiia_obiektiv.pdf4,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.